Vil du skrive bacheloroppgave sammen med Forbruksforskningsinstituttet SIFO?

Forbruk er årsaken til at noe blir produsert. Vestlige samfunn er i dag vel så mye definert av deres forbruksnivåer og mønstre som av deres produksjon. Å forbruke og å være forbruker innebærer nemlig også en rekke aktiviteter utover anskaffelsen av varer og tjenester i et marked, som planlegging, bruk og avhending, altså hva som skjer før og etter at vi kjøper et produkt. På SIFO er vi interessert i å studere forbruksmønstre fordi de gir oss informasjon om hvordan et samfunn er organisert. Vi er opptatt av hverdagslivet til forbrukerne og har studert forbruksområder som bolig, transport, personlig økonomi, og avfall.

Forbruket skjer i nesten alle deler av vårt hverdagsliv, og det er en rekke forbruksområder SIFO ønsker å se nærmere på. Vi har for tiden to kjerneområder vi tilbyr 4 studenter (2 på hvert kjerneområde) fra KULKOM å skrive en bacheloroppgave om. 

Følgende temaområder og problemstillinger er interessante for SIFO:

Tema 1 – Bærekraftig forbruk

For å nå FNs klimamål må forbruket vårt endres i en mer bærekraftig retning. Det betyr at vi må reorganisere og redusere forbruket innenfor de tre områdene med høyest klimagassutslipp, nemlig transport, mat og bolig. SIFO har gjennomført en rekke prosjekter om bærekraftig forbruk, og nå er vi interessert i å vite mer om følgende:

 • Hvordan forholder forbrukerne seg til nye måter å ha tilgang til bil på? Er det et marked for å dele bil, eller vil vi fremdeles eie?
 • Hvorfor er det sånn at forbrukerne selv mener at de ikke kaster så mye mat, men undersøkelser viser at vi kaster hele 40kg spiselig mat hver i året? Hva gjør forbrukerne for å redusere matsvinnet sitt? Og fungerer informasjonskampanjene?
 • Plast i havet, mikroplast og plastemballasje har fått stor oppmerksomhet i media. Hva mener forbrukerne om plast? Kan vi leve uten plast? Og gjør forbrukerne noe for å redusere sitt eget plastforbruk?

Tema 2 – Digitalt hverdagsliv

Økende digitalisering, bruk av smarttelefoner og sosiale medier har endret hvordan vi utfører oppgaver i hverdagslivet og vår posisjon i og relasjoner til markedet. SIFO har gjennom en rekke prosjekter sett på hvordan ulike grupper – eldre, barn og unge – forstår og forholder seg til forbruk av digitale produkter og tjenester, det forbruket de bedriver gjennom digitale medier og hva det innebærer av nye utfordringer og muligheter. For tiden er vi særlig interessert i å vite mer om følgende:

 • Hvordan forstår barn og unge markedets tilstedeværelse i deres digitale liv, hvordan forholder de seg til det og hva slags kunnskap trenger de for å bevege seg kritisk i dette landskapet?
 • Undersøkelser viser at det å bytte tjenester er avgjørende for hvilken pris vi ender med å betale, slik at de som bytter sjeldent må betale mer enn de som bytter ofte. Samtidig er mange digitale tjenester i dag utformet slik at vi ‘betaler’ med data om oss selv. Hvordan vurderer og håndterer ulike grupper disse fordelene og ulempene og på hvilke måter kan det øke forskjeller?
 •   Digitale plattformer har gitt et bredt tilbud av ulike ‘delingstjenester’. Hva slags relasjoner er det disse legger til rette for og hva er ulike gruppers erfaringer med bruk av dem?
 • Digitale spill er populære. Hva slags markeder er de og hvilke kjønnsroller og praksiser legger de til rette for?

Søknad

Send søknad via nettskjema. Legg ved ditt motivasjonsbrev og karakterutskrift(er). Du kan søke på flere av oppgavene, om du er interessert i flere. Søknadsfrist: 15. desember.

Samarbeid

Programleder, studiekonsulent og kontaktpersonene ved SIFO vil på bakgrunn av søknaden velge ut fire studenter.

 • De som blir valgt ut vil ha et møte med SIFO i januar der man skriver en forpliktende kontrakt.
 • Oppgaven veiledes av seminarleder, og utvalgte studenter får en kontaktperson hos SIFO.
 • SIFO legger opp til tre møter med studentene i løpet av våren (inkludert oppstartsmøte i januar).
 • Om ønskelig kan SIFO be om at oppgavene blir presentert i muntlig eller skriftlig form i etterkant.

Vi håper dette høres spennende ut! Ta kontakt med studiekonsulent for spørsmål.

Mer om SIFO

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.  SIFOs forskning finansieres dels over statsbudsjettet, dels gjennom prosjekter fra Norges forskningsråd og EU (Horizon 2020).

SIFO samarbeider nært med andre norske og europeiske forskningsinstitutter og universiteter samt med organisasjoner, som f.eks. Forbrukerombudet, og myndigheter. SIFOs forskere publiserer i internasjonale akademiske tidsskift, i norskspråklige forskningsrapporter og blir hyppig sitert i norske media.

SIFOs historie går tilbake til 1930-årenes husstellforskning. Inntil nylig var laboratoriearbeid og produkttesting en sentral oppgave ved instituttet. I dag har vi ingen laboratorier igjen og forskerstaben består hovedsakelig av samfunns- og kulturforskere. Enkelte av disse har i tillegg naturvitenskaplig kompetanse, f.eks. i tekstilfag eller som ingeniører.

Publisert 28. nov. 2018 11:11