OADM1001 – Innføring i offentlig administrasjon og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i sentrale teoretiske tradisjoner innenfor offentlig administrasjon og ledelse, med vekt på organisasjonsteoretiske perspektiver.

Undervisningen i emnet vil være basert på aktuelle case i tillegg til å gi teoretisk grunnlag for å kunne analysere utvalgt case-materiale.

Case-materialet hentes fra det praksisfelt som studiet dreier seg om, altså styring og ledelse i store organisasjoner i offentlig og privat sektor.

Emnet gir deg grunnlag for videre studier innenfor offentlig administrasjon og ledelse.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • kunne sentrale teorier og begreper innen grunnleggende organisasjonsteori
 • kunne begrunne hvorfor organisasjoner velger forskjellige organisasjonsmodeller
 • kjenne til sentrale forskjeller mellom organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • kunne analysere samspillet mellom organisasjoner og omgivelser

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne beskrive grunnleggende organisasjonsstrukturer og samspill mellom mennesker i store organisasjoner
 • kunne analysere et case-materiale i lys av organisasjonsteoretiske begreper
 • kunne gi presise tilbakemeldinger på andres oppgaveløsninger
 • kunne presentere dine analyser i en forsamling
 • delta i grupper og samarbeide med medstudenter
 • kunne skrive og framlegge en selvstendig oppgave
 • kunne grunnleggende kildehenvisingsteknikker og hvordan man lager en litteraturliste

Generell kompetanse

Du skal:

 • utvikle evnen til kritisk og selvstendig lesing og tenking omkring organisasjonsspørsmål
 • lære deg å bli bevisst etiske krav som gjelder for vitenskapelige analyser allment og studier av mennesker i organisasjoner spesielt
 • lære deg gode vaner m.h.t. å samarbeide i grupper og til å holde muntlige presentasjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt og obligatorisk for alle studenter på bachelorprogrammet i Offentlig administrasjon og ledelse.

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på første seminar
 • Legge frem et case og gi innspill til andres case
 • Muntlig fremleggelse av oppgaveskisse. Oppgaveskissen legger grunnlaget for semesteroppgaven.
 • Bestått kvalifiseringsoppgave

Kvalifiseringsoppgaven skal:

 • være mellom 1200 - 1500 ord, og ordtelling skal oppgis på besvarelsen
 • 12 punkt Times New Roman, 1,5 linjeavstand og rette høyre- og venstremarger
 • Karaktersettingen er bestått/ikke-bestått

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • semesteroppgave

Semesteroppgaven skal

De obligatoriske undervisningsaktivitetene må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info