OADM3090 – Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du skrive og presentere en oppgave innenfor fagfeltet offentlig administrasjon og ledelse. I emnet skal du trekke sammen trådene fra de forskjellige emnene i programmet og anvende stoffet du har lært fra involverte disipliner.

Oppgaven skal drøfte en problemstilling som har å gjøre med offentlig administrasjon og ledelse. Du vil bli ledet gjennom et strukturert opplegg, hvor du bygger oppgaven gradvis gjennom flere obligatoriske innleveringer.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal kunne:

 • orientere deg i forskningslitteraturen om et emne

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • diagnostisere samfunns- og organisasjonsproblemer i lys av relevante faglige modeller og perspektiver, og kunne gi en presis beskrivelse av slike problemer.

 • gjennomføre et strukturert arbeid med en tekst av en viss lengde

 • analysere praktiske problemstillinger i offentlig administrasjon og ledelse i lys av teoretiske modeller og perspektiver

 • gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med medstudenter, dersom du skriver sammen med noen.

 • presentere problembeskrivelse og -analyse i skriftlig og muntlig form.

 • gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenters oppgaver og motta konstruktiv kritikk fra medstudenter og seminarleder.

 • organisere et større individuelt arbeid, og kjenne til utfordringer og løsninger i ulike faser av et prosjekt.

 • grunnleggende kildehenvisningsteknikker og vite hvordan man lager en litteraturliste.

Generell kompetanse

Du skal:

 • øves i kritisk og selvstendig analyse av samfunns- og organisasjonsspørsmål.

 • bli bevisst etiske krav som gjelder for vitenskapelige analyser allment og studier av mennesker i organisasjoner spesielt.

 • øve inn gode vaner for samarbeid i grupper og opptreden i offentlige forsamlinger, ved å gi og motta tilbakemeldinger på akademiske arbeider.

 • kunne prinsippene for akademisk skriving som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha avlagt obligatoriske emner innenfor bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse i tidligere eller samme semester for å få undervisningsopptak til dette emnet.

Undervisning

Forelesninger, bibliotekskurs, ekskursjoner og seminarer.

Forelesninger og bibliotekkurset tar for seg ulike sider ved det å skrive en oppgave. Ekskursjonene er til ulike offentlige virksomheter. Ledere eller ansatte der vil presentere virksomhetene, og studentene kan bruke disse anledningene til å finne aktuelle temaer å skrive om.

Obligatorisk undervisning

Obligatorisk oppmøte

 • Alle forelesningene
 • Bibliotekskurset
 • Sju av ti seminar
 • Seminarene du er satt opp med obligatorisk aktivitet

Obligatoriske aktiviteter

 • Fire innleveringer, som presenteres og diskuteres i seminaret:
 1. innlevering: et kort notat med ideer til tema og problemstilling.
 2. innlevering skal inneholde en mer utviklet problemstilling, nødvendige fakta- og bakgrunnsopplysninger, teorigrunnlag og opplegg for litteratursøk, gjennomføring av intervjuundersøkelser eller innhenting av kvantitative data, alt etter hvilket format for oppgaven som er valgt.
 3. innlevering skal inneholde en gjennomgang av resultatene og innsamlede data, igjen avhengig av hvilket format som er valgt.
 4. innlevering: et fullstendig utkast til oppgave.
 • Presentere egne innleveringer
 • Kommentere på andres innleveringer

Godkjente obligatoriske aktiviteter på seminarene er vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen.

Se SV-fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Prosjektoppgave og muntlig oppgavepresentasjon.

Prosjektoppgaven skal ha et omfang på maksimalt 5000 ord. Litteraturliste og tittelside kommer i tillegg. Skriver du oppgaven i samarbeid med en medstudent kan den være inntil 7000 ord.

Du kan velge mellom fire ulike formater for oppgaven.

 1. En kunnskapsstatus, hvor du presenterer og drøfter foreliggende kunnskap om et tema.
 2. En oppgave hvor en konkret problemstilling besvares ved hjelp av sekundærdata, som du finner i publikasjoner fra tidligere studier.
 3. Du samler inn kvalitative data ved hjelp av samfunnsvitenskapelige metoder, for eksempel ved å intervjue et mindre antall informanter og/eller å utføre dokumentstudier, og bruker dette datagrunnlaget til å besvare en problemstilling.
 4. Du bruker kvantitative data for å besvare en problemstilling. Bruk av eksisterende data anbefales sterkt.

Prosjektoppgaven utgjør hovedgrunnlaget ved karakterfastsettingen, mens den muntlige presentasjonen kan gi grunnlag for en justering en karakter opp eller ned. Det blir gitt en samlet karakter.

Informasjon om innlevering av oppgaven.

Eksempeloppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse for karakter på skriftlig arbeid i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Eksempler på oppgaver som har vært skrevet i emnet

 • Kartlegging av arbeidsmiljø i en kommune
 • Personalpolitikk i kunnskapsorganisasjoner, et case
 • Kommuneplanlegging og eldreomsorg
 • En studie av forholdet mellom politikk og administrasjon

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info