OADM3090 – Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset:

Krav om obligatorisk oppmøte er frafalt våren 2020 siden fysisk undervisning er avlyst. Det føres ikke oppmøtelister i digital seminarundervisning, men det oppfordres på det sterkeste å følge digital undervisning.

 

I dette emnet skal du skrive og presentere en oppgave innenfor fagfeltet offentlig administrasjon og ledelse.

I emnet skal du trekke sammen trådene fra de forskjellige emnene i programmet og anvende stoffet du har lært fra involverte disipliner.

Oppgaven skal drøfte en problemstilling som har å gjøre med offentlig administrasjon og ledelse. Du vil bli ledet gjennom et strukturert opplegg, hvor du bygger oppgaven gradvis gjennom flere obligatoriske innleveringer.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal kunne:

 • orientere deg i forskningslitteraturen om et emne

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • diagnostisere samfunns- og organisasjonsproblemer i lys av relevante faglige modeller og perspektiver, og kunne gi en presis beskrivelse av slike problemer.

 • gjennomføre et strukturert arbeid med en tekst av en viss lengde.

 • analysere praktiske problemstillinger i offentlig administrasjon og ledelse i lys av teoretiske modeller og perspektiver.

 • gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med medstudenter, dersom du skriver sammen med noen.

 • presentere problembeskrivelse og -analyse i skriftlig og muntlig form.

 • gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenters oppgaver og motta konstruktiv kritikk fra medstudenter og seminarleder.

 • organisere et større individuelt arbeid, og kjenne til utfordringer og løsninger i ulike faser av et prosjekt.

 • grunnleggende kildehenvisningsteknikker og vite hvordan du lager en litteraturliste.

Generell kompetanse

Du skal:

 • øves i kritisk og selvstendig analyse av samfunns- og organisasjonsspørsmål.

 • bli bevisst etiske krav som gjelder for vitenskapelige analyser allment, og studier av mennesker i organisasjoner spesielt.

 • øve inn gode vaner for samarbeid i grupper og opptreden i offentlige forsamlinger, ved å gi og motta tilbakemeldinger på akademiske arbeider.

 • kunne prinsippene for akademisk skriving - som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha avlagt obligatoriske emner innenfor bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse i tidligere eller samme semester for å få undervisningsopptak til dette emnet.

Undervisning

Forelesninger, bibliotekskurs, ekskursjoner og seminarer.

Forelesninger og bibliotekkurset tar for seg ulike sider ved det å skrive en oppgave. Ekskursjonene er til ulike offentlige virksomheter. Ledere eller ansatte der vil presentere virksomhetene, og studentene kan bruke disse anledningene til å finne aktuelle temaer å skrive om.

Obligatorisk undervisning

Obligatorisk oppmøte

 • Alle forelesningene
 • Bibliotekskurset
 • Sju av ti seminar
 • Seminarene du er satt opp med obligatorisk aktivitet

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre innleveringer, som presenteres og diskuteres i seminaret:
 1. innlevering: et kort notat med ideer til tema og problemstilling.
 2. innlevering: en mer utviklet problemstilling, nødvendige fakta- og bakgrunnsopplysninger, teorigrunnlag, og design av empirisk undersøkelse eller opplegg for litteratursøk, avhengig av oppgavetype.
 3. innlevering: et fullstendig utkast til oppgave.
 • Presentere egne innleveringer
 • Kommentere på andres innleveringer

Godkjente obligatoriske aktiviteter på seminarene er vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen.

Se SV-fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Prosjektoppgave og muntlig oppgavepresentasjon.

Prosjektoppgave

 • skal være på maksimalt 5000 ord. Skriver du oppgaven i samarbeid med en medstudent kan den være inntil 7000 ord
 • må oppfylle de formelle kravene til innlevering av oppgaven
 • du kan velge mellom to ulike formater for oppgaven:
  • en empirisk oppgave, som bygger på data studenten selv har samlet inn ved hjelp av samfunnsvitenskapelige metoder (intervjuer mv)
  • en kunnskapsstatus, som bygger på sentrale bidrag fra foreliggende forskning som studenten finner frem til gjennom systematisk litteratursøk

Muntlig oppgavepresentasjon

Prosjektoppgaven utgjør hovedgrunnlaget ved karakterfastsettingen, mens den muntlige presentasjonen kan gi grunnlag for en justering en karakter opp eller ned. Det blir gitt en samlet karakter.

Informasjon om innlevering av oppgaven.

Eksempeloppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter på skriftlig arbeid i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Eksempler på oppgaver som har vært skrevet i emnet

 • Kartlegging av arbeidsmiljø i en kommune
 • Personalpolitikk i kunnskapsorganisasjoner, et case
 • Kommuneplanlegging og eldreomsorg
 • En studie av forholdet mellom politikk og administrasjon

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info