Dette emnet er nedlagt

OLA4000 – Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet

Emnet gir en innføring i teorier om organisasjoner og ledelse sett i lys av det nye arbeidslivet. Overgangen fra standardisert masseproduksjon til komplekse og kunnskapsintensive arbeidsprosesser har endret mulighetsrommene for konstruksjon av autoritet og utøvelse av ledelse. Den nordiske modell for samarbeid, politisk styring og velferd er utsatt for et sterkt press gjennom blant annet den europeiske krisepolitikken, digitalisering, rettsliggjøring, finansialisering og strategisk omdømmeledelse. I møtet med disse endringene og det mylderet av reformer som gjennomføres og konsepter som tilbys blir det viktig å utvikle dømmekraft og kritisk refleksjon, samt at man trenger teorier for å forstå hva som er i endring og hva som er stabilt og hvorfor. Etablerte hierarkiske former blir satt under press, men de forsvinner ikke. Kurset tar sikte på å gi studentene innsikt både i etablerte prinsipper for organisering og ledelse og i hva slags sammenheng de er oppstått, med utgangspunkt i det mulighetsrommet som oppstår i forbindelse med aktuelle endringsprosesser. Emnet tematiserer samspillet mellom organisatoriske former, teknologi, ledelse og endringer i arbeidslivets institusjoner. Dette samspillet er et tverrfaglig, sosialt og etisk anliggende.

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

  • De viktigste teoriene om institusjoner, organisasjoner og organisering og de konsepter som er avledet av dem
  • Beslutnings- og ledelsesteorier: hvordan de brukes i praksis
  • Hvordan disse teoriene og eksemplene gir ulike innsikter i og perspektiver på utviklingen i arbeidslivet
  • Noen tema i moderne arbeidslivsforskning og forskning om organisasjon og ledelse

Ferdigheter

Emnet gir deg ferdigheter til å:

  • Analysere og forstå sammenhengen mellom ulike organisasjonsformer og endring
  • Analysere og identifisere ulike kilder til forandring og stabilitet
  • Identifisere og analysere ulike organisasjonsstrukturer og konsepter og deres historiske og nåtidige kontekster

Generell kompetanse

Emnet tar sikte på å utvikle:

  • Kompetanse i forhold til å vurdere hva slags konsepter og organisasjonsformer som er mest hensiktsmessig å gjøre bruk av i ulike situasjoner,
  • Evnen til å evaluere og foreslå organisasjonsreformer og utvikle strategi for organisasjoner,
  • Holdninger som fremmer samfunnsbevissthet og etikk i forbindelse med endringer i organisasjonsformer og strategier i forhold til bruk av menneskelige ressurser og utvikling av arenaer for sosial samhandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesninger.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

6-timers eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Emnet er nedlagt. Det tilbys eksamen høst 2019 for siste gang.

Undervisningsspråk

Norsk