Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en kritisk innføring og fordypning i teorier om institusjon, organisasjon og ledelse, samt vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til utvikling av gyldig kunnskap i og om organisasjoner, ledelse og arbeidsliv. Vi vil drøfte grunnleggende spørsmål knyttet til hva organisasjoner er, forholdet mellom organisasjoner og institusjonelle omgivelser, forholdet mellom organisasjonsformer (design og kultur) og organiseringsprosesser som ledelse, læring, endring og innovasjon, samt makt, tillit og identitet. Vi anlegger institusjonelle perspektiver, samt mikrososiologiske tilnærminger som praksisteori, samhandlingsteori og meningsskapingsteori. Kurset legger vekt på å utvikle et refleksivt forhold til hva samfunnsteorier er og hvordan de kan hjelpe oss når vi forsøker å forstå organisasjoner i forskning og i praksis.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du ha inngående kunnskap om:

 • debatter om det metodologiske grunnlaget for utvikling av gyldig kunnskap om organisasjon og arbeidsliv
 • teori og teorienes rolle i samfunnsvitenskapelige analyser
 • de viktigste teoriene om institusjoner, organisasjon og ledelse
 • beslutnings- og ledelsesteorier; hvordan de brukes i praksis og i hvilken kontekst de er utviklet
 • sentrale tema i innen aktuell forskning om organisasjon og ledelse fra institusjonelle perspektiver

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du kunne:

 • analysere og forstå sammenhengen mellom ulike organisasjonsformer og ledelses- og endringsprosesser
 • identifisere og problematisere grunnleggende antakelser i ulike teorier om institusjon, organisasjon og ledelse
 • vurdere ulike teorier opp mot hverandre og se kritiske innvendinger
 • analysere og identifisere ulike kilder til forandring og stabilitet
 • vurdere og begrunne påstander og beslutningers gyldighet

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du:

 • ha utviklet kritisk sans knyttet til vurdering av kunnskap om institusjon, organisasjon og ledelse
 • ha kompetanse til å vurdere hvilke teorier er mest hensiktsmessig å benytte i ulike situasjoner
 • være rustet til å evaluere og foreslå strategier for gjennomføring av organisasjonsreformer og endringsprosesser

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studenter som melder seg til emnet besitter grunnleggende kunnskap om organisasjon- og ledelsesteori. Dersom du ønsker å avlegge emnet anbefales at du leser en innføringsbok i organisasjonsteori i forkant av emnets oppstart. Forslag på slike innføringsbøker (i prioritert rekkefølge) er:

 • Eriksson–Zetterquist, U. Kalling, T. Styhre, A. & Woll, K. (2014). Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
 • Scott R. (2017). Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open Systems Perspectives. Taylor & Francis Ltd
 • Lægreid P., Christensen, T, Røvik K.A., Egeberg M. & Roness P.G., (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget
 • Jacobsen D.I. & Thorsvik J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget
 • Busch T., Vanebo J.O. & Similä J.O.(2003). Organisasjon og ledelse. Et integrert perspektiv, Arbeidsbok og casesamling. 5. utgave

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Seminarene kommer i tillegg til tradisjonell forelesning og innebærer en fordypning i utvalgte tekster som er særlig relevante i forbindelse med essayoppgaver og kritisk refleksjon. Seminarene er ikke obligatoriske, men deltagelse krever innlevering av en kort tekst i forkant av seminaret. Seminaret forutsetter aktiv deltakelse fra alle og det er ikke mulig å følge seminaret uten å levere en kort refleksjonstekst i forkant.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen
  • Det er en hjemmeeksamen på 3 dager som gjennomføres etter undervisningen er avsluttet.
  • Hjemmeeksamen besvarer en oppgitt problemstilling fra pensum.

Alle hjemmeeksamener vil bli sjekket for plagiat.

Tidligere eksamensoppgaver OLA4001

Tidligere eksamensoppgaver OLA4000

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk