Dette emnet er nedlagt

OLA4020 – Metodologi, verdier og dømmekraft

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i metodologiske og vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til utvikling av gyldig kunnskap i og om organisasjoner, ledelse og arbeidsliv. Spørsmål knyttet til forklaring og tolkning av sosiale fenomener vil bli drøftet. Vi vil også fokusere på hvordan utvikle og bruke teori i samfunnsvitenskapelige analyser.

Hva lærer du?

Formålet med emnet er å utvikle et fleksibelt metodologisk skjønn for håndtering av organisatorisk endring og kompleksitet, samt forståelse av grunnlagsproblemer knyttet til utvikling av gyldig kunnskap om slike prosesser.

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

 • Metodologi og prinsipper for valg av metode
 • Debatter om det metodologiske grunnlaget for utvikling av gyldig kunnskap om organisasjon og arbeidsliv.
  • Teori og teorienes rolle i samfunnsvitenskapelige analyser

Ferdigheter

Emnet gir deg ferdigheter

 • til å tilpasse metode til teori og problemstilling.
 • til å designe empiriske undersøkelser og analyser.
 • til å vurdere og begrunne påstander og beslutningers gyldighet.

Generell kompetanse

Emnet gir deg:

 • Systematiske og refleksive holdninger til produksjon og evaluering av data og analyser
 • Oversikt over perspektiver og debatter om samfunnsvitenskapelig kunnskapsutvikling, og styrker og svakheter knyttet til ulike undersøkelsesdesign.
 •  Grunnlag for utvikling av kritisk sans knyttet til vurdering av kunnskap om organisasjon og arbeidsliv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesninger. Tidspunkt for undervisningen finner du på semestersiden.

Mellom siste forelesning og eksamen er emneansvarlig ikke tilgjengelig for spørsmål relatert til emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen

 • Går over tre dager.
 • Tar utgangspunkt i en gitt problemstilling.

Hjemmeeksamen deles ut kl. 10.00 på eksamensdagen og skal innleveres kl. 14.00, 3 dager senere.

Tidligere eksamensoppgaver (inkluderer gammel ordning med skoleeksamen)

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Emnet er nedlagt. Det tilbys eksamen høst 2019 for siste gang.

Undervisningsspråk

Norsk