OLA4060 – Fordypningsemne - organisasjon, ledelse og arbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med emnet er at studentene skal spesialisere seg i selvvalgte avgrensede teoriområder innenfor temaene organisasjon, ledelse og arbeid.

Du arbeider med å danne deg oversikt over og velge ut relevant litteratur innenfor et av fem avgrensede temaområder. Gjennom arbeidet med en emneoppgave får du også mulighet til å anvende litteraturen i analysen av aktuelle temaer i samfunnslivet eller i den fagteoretiske diskusjonen.

Du må velge ut minimum 800 sider litteratur innenfor fordypningsområdet som utgjør din pensumliste. Denne litteraturen skal til sammen gi en oversikt over og representere en bredde innenfor det valgte området. Elementære fremstillinger skal ikke inngå som en del av pensum. Pensum kan heller ikke overlappe med litteratur på emner som du har avlagt tidligere.

De fem fordypningsområdene er:

 • Teknologi og kunnskapsledelse
 • Arbeidsliv og forhandlinger
 • Politikk- og organisasjonsutforming
 • Kommunikasjon og innflytelse
 • Bærekraft og omdømme

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg kunnskap om et forskningsfelt du ønsker å fordype deg i. Du skal demonstrere oversikt og analytiske ferdigheter i tilknytning til ditt valgte fordypningsområde.

Du skal jobbe selvstendig med å sette sammen en pensumliste som gir et godt innblikk i ulike perspektiver på forskningsfeltet du har valgt. Litteraturen skal du anvende i arbeidet med en emneoppgave der du selv velger nærmere tema og problemstilling. Emnet kan brukes til å utforske tema du er interessert i å arbeide videre med når du skal skrive masteroppgave, men dette er ikke et krav.

Du får erfaring med å bruke søkemotorer som Oria og andre databaser til å velge ut litteratur som er relevant for ditt fordypningsområde og temaet for emneoppgaven. Du lærer å se ulike former for litteratur i sammenheng. Denne evnen til å orientere deg i, samt finne fram til aktuelle kunnskap vil være relevant i mange typer jobber, både innenfor forskning, utredning, konsulentvirksomhet, offentlig forvaltning, journalistikk og undervisning.

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

 • selvvalgte avgrensede teoriområder innenfor organisasjon, ledelse og arbeid.
 • utforming av problemstilling og teoretisk rammeverk for forskningsarbeid.

Ferdigheter

Emnet gir deg ferdigheter til å:

 • utforme forskbare problemstillinger i lys av teori.
 • anvende og forholde deg kritisk til viktige perspektiver og begreper fra forskningsdebatten i selvstendige drøftinger og analyser.
 • anvende søkedatabaser og andre metoder til å finne fram til relevant litteratur på et fagfelt.
 • sammenfatte og framstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte gjennom både muntlig og skriftlig presentasjon.

Generell kompetanse

Du forbedrer din evne til å:

 • sette deg inn i nye fagområder og gjøre bruk av eksisterende kunnskap for å besvare problemstillinger.
 • skrive tekster som både reflekterer kunnskap om eksisterende forskning og selvstendig anvendelse av denne forskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid og masterprogrammet i sosiologi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot OLA4050 – Prosjektforum - Lederskap og organisering (nedlagt)

Undervisning

Det gis ingen forelesninger i emnet, men det arrangeres et orienteringsmøte og et oppfølgingsmøte i begynnelsen av semesteret, samt ett mot slutten av semesteret. Fordi emnet krever selvstendig arbeid med utvikling av pensumliste forventes det at du starter arbeidet med dette emnet tidligere enn det som forventes på de ordinære temaspesialiseringsemnene.

På orienteringsmøtet presenteres emnet og det gis generell veiledning om utvikling av individuelle pensumlister.

På det første oppfølgingsmøtet forventes det at studentene møter forberedt med et klart tema og idé for emneoppgaven og en rudimentær skisse til pensumliste. På denne samlingen jobber dere med å utvikle gode problemstillinger og opplegg for oppgaven.

Litteraturen på pensumlisten skal være relevant for og anvendes aktivt i emneoppgaven. Litteraturen som velges ut skal ikke overlappe med litteraturen på andre emner du har avlagt tidligere. Pensumlisten kan inneholde artikler eller bokutdrag fra tilgrensende fag og felt, men hovedtyngden skal være faglitteratur relatert til organisasjon, ledelse og arbeid og vise forskningsfronten og de mest sentrale bidragene innen det valgte teoriområdet.

Det gis ikke individuell veiledning på emnet, men orienteringsmøtet og de to samlingene gir anledning for avklaring av spørsmål studentene lurer på. Det er også anledning til å stille spørsmål til emneansvarlig på e-post underveis i semesteret.

Eksamen

Det skal leveres en egen selvvalgt pensumliste som et eget selvstendig arbeid som vurderes særskilt. Pensumlisten skal oppfylle kravet til omfanget av et 10 studiepoengskurs og vise bredde og dybdeforståelse av teoriområdet som er valgt som utgangspunkt for emnet.

Du skal skrive en emneoppgave basert på en egendefinert problemstilling. Oppgaven skal ta utgangspunkt i det valgt teoriområdet og pensumet som er valgt.

 • Oppgavens omfang inkludert referanseliste, men uten selvvalgt pensumliste, skal være på 3000 ord, +/- 10%.
 • Merk at oppgaven vil følge vanlige regler for kildebruk og skal inneholde en referanseliste. Dette er ikke det samme som pensumlisten. Referanseliste er de litteraturkildene som faktisk er brukt i selve oppgaven (se eget punkt om kildebruk og referanser).
 • Pensumlisten leveres som et vedlegg til selve emneoppgaven, i tillegg til vanlig referanseliste.

Alle oppgaver vil bli sjekket for plagiat.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk