OLA4060 – Fordypningsemne - organisasjon, ledelse og arbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med emnet er at studentene skal spesialisere seg i avgrensede teoriområder innenfor organisasjon-, ledelse- og arbeidsfeltene, med sikte på å utvikle en teoretisk ramme for masteroppgaven. Studentene velger mellom fire ulike teoriområder, og utformer deler av pensum selv utfra interesser som skal forfølges i masteroppgaven.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du:

  • ha inngående kunnskap om selvvalgte avgrensede teoriområder innenfor organisasjon-, ledelse- og arbeidsfagene
  • kunne anvende kunnskap til å utforming et teoretisk rammeverk for forskningsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du:

  • kunne utforme selvstendige, forskbare problemstillinger i lys av teori
  • være rustet til å vurdere og formidle, skriftlig og muntlig, ulike teorier og deres egnethet for en gitt problemstilling

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du ha utviklet:

  • evnen til å planlegge et begrenset forskningsarbeid, inkludert både praktisk og teoretisk problemløsning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • evnen til å velge teorier som er egnet til å belyse en forskbar problemstilling
  • kritiske og konstruktive holdninger til bruk av teorier i samfunnsvitenskapelige analyser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Fra og med høst 2020 er emnet kun tilgjengelig for studenter på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot OLA4050 – Prosjektforum - Lederskap og organisering (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 5 seminarer á tre timer.

Det er ikke mulig å melde seg til seminargruppe i Studentweb. Studenter blir delt i seminargrupper etter interesseområde ved første seminar. Første seminar er en fellessamling hvor det gis introduksjon til kurset, valgmuligheter, samt en innføring i hvordan å skrive masterskisse og teorikapittel. De øvrige seminarene foregår i mindre grupper utfra teoretiske interesser.

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave

Oppgaven skal formuleres av studentene med utgangspunkt i selvvalgt pensum. Oppgavens problemstilling og selvvalgt pensum skal godkjennes av seminarlærer innen en gitt frist. Besvart oppgave skal leveres på Inspera og skal inkludere liste over obligatorisk og selvvalgt pensum. Oppgavens omfang inkludert litteraturreferanser, men uten selvvalgt pensumliste, skal være på 3000 ord, +/- 10%.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter: Oppgave

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk