OLA4090 – Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid. Dette arbeidet innebærer en praktisk opplæring i vitenskapelig håndverk. Studentene skal følge vitenskapelige standarder når det gjelder innsamling og bearbeiding av data og presentasjon av resultater. Viktige mål for instituttet er at masteroppgavene holder god kvalitet og at den enkelte student får gjennomført arbeidet på normert tid.

Viktig informasjon

 → Masteroppgaven fra A til Å

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene demonstrere evne til å behandle et avgrenset tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte i løpet av et gitt, begrenset tidsrom.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter som tidligere har hatt studierett på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid må ta kontakt med studiekonsulenten for nærmere informasjon om levering av masteroppgaven.

Undervisning

Masterskisse må leveres før en veileder kan oppnevnes. Informasjon om hvordan å skrive en skisse gis på første forelesning i kurset OLA4060.

Hver student får 30 timer individuell veiledning av én veileder (inkluderer eventuelt for- og etterarbeid for veileder). Veiledningen finner normalt sted i vårsemesteret. Studenter som skriver masteroppgave i par vil få felles veileder og 40 timer felles veiledning. Det gis ikke veiledning utover ett semester på masteroppgaven.

Du finner søknadsskjema for oppnevning av veileder her.

Eksamen

Innlevering av masteroppgave og justerende muntlig eksamen.

Formelle krav til masteroppgaven

Frister

Rutiner ved innlevering

Sensorveiledning

Muntlig eksamen

Det avholdes justerende muntlig eksamen etter at den innleverte masteroppgaven har blitt vurdert. Du får beskjed pr. epost av studiekonsulenten når det er oppnevnt en kommisjon, og når tidspunkt for sensur og muntlig eksamen er fastlagt (senest 1 uke før muntlig eksamen). Instituttet bestreber å arrangere muntlig innen seks (6) uker etter levering.

Muntlig eksamen er en time. Det er ikke lov å ta med notater inn i eksamenslokalet, men ta med selve masteroppgaven. Ved start skal du få tilbud om du vil vite karakter som er satt på oppgaven eller ikke. Forløpet videre avhenger litt av kommisjonen, noen vil gi en redegjørelse for sin lesing av oppgaven, andre ønsker at du skal si litt om ditt arbeid med oppgaven og prosessen. Hoveddelen av muntlig er en dialog om temaer eller spørsmål sensorene har merket seg i lesingen av oppgaven, hvor du blir bedt om å redegjøre for valg, prosesser og analyser du har gjort. Det er ikke lagt opp til at du skal bruke PowerPoint eller andre presentasjonsverktøy.

En masteroppgave som har fått et bestått resultat til eksamen kan ikke leveres på ny i bearbeidet form (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO ).

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat kan kun leveres på ny én gang, som et nytt eksamensforsøk. Oppgaven kan kun leveres på ny i bearbeidet form, og innen semesteret etter opprinnelig innlevering (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO ).

Alle masteroppgaver i OLA4090 vil bli kjørt gjennom plagiat-verktøyet URKUND. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Muntlig eksamen holdes på norsk, men kan holdes på engelsk dersom studenten ber om dette. Ønsker du at muntlig skal avholdes på engelsk, sier du fra om det i innleveringsskjemaet for masteroppgaven.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur kunngjøres i forbindelse med muntlig eksamen. Muntlig eksamen avvikles normalt sett innen seks til åtte uker etter innleveringsfristen. Dette løper fra siste innleveringsfrist, uavhengig av om oppgaven blir levert tidligere.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse

Det gis automatisk begrunnelse i emnet. Begrunnelse blir gitt sammen med endelig karakter under muntlig eksamen. Begrunnelsen gis muntlig.

Klage på masteroppgave og muntlig eksamen

Dersom du klager på masteroppgaven, vil oppgaven bli sendt til ny sensur. Dersom klagekommisjonen kommer fram til annen karakter enn opprinnelig, vil det arrangeres ny muntlig eksamen. Dersom klagekommisjonen kommer fram til samme karakter, vil det ikke arrangeres ny muntlig.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Vitnemål på mastergraden blir automatisk tilsendt i posten. Dette skjer som regel 6-8 uker etter muntlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk