Pensum/læringskrav

  • Harald Grimen: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, 2003. Universitetsforlaget 3. utgave. ISBN:82-15-00689-2

  • Kompendium for Examen facultatum -Samfunnsvitenskapelig variant, del 1 av 2, Første gang utgitt 2003. UniPub kompendier

Kompendium del 1 av 2 inneholder:

Lønnå, Elisabeth: ”Helga Eng – liv og verk. En introduksjon til boken ”Helga Eng.Psykolog og pedagog i barnets århundre” i (Red.) Stafseng, Ola. Helga Engs biografi. Seminar ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 29. januar 2002. Rapport nr. 6 2002Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (6) 2002 ss. 4-14. ISBN: ISSN: 0800-6113

Nielsen, Finn Sivert & med Brottveit, Ånund et al: ”Kap. 1: Empiri og teori (utdrag)” i Nærmere kommer du ikke… Håndbok i antropologisk feltarbeid.Fagbokforlaget 1996 ss. 25-45 og 311-314 ISBN: 82-7674-163-0

Hasselberg, Jan: ”Underutvikling, utvikling og utviklingsgeografi – en innledning i, (Red.), Hasselberg, Jan.Utviklingsgeografi. Tano Aschehoug 1998 ss. 11-24. ISBN: 82-518-3699-9

Skjervheim, Hans: ”Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi”, i Deltakar og tilskodar og andre essays.Aschehoug 1996 ss. 214-229. ISBN: 82-03-26133-7

Milgram, Stanley: ”Behavioral Study of Obedience” i Journal of Abnormal and Social Psychology. The American Psychological Association, Inc. 67 (4) 1963 ss. 229-239

Hellevik, Ottar: “Ungdom og verdier” i (Red.) Henden, Jon & Førland, Erling. Den tydelege læraren. Fokus på verdiar og etikk i grunnskolen.. Det Norske Samlaget 2001 ss. 13-26. ISBN: 82-521-5555-3

Barth, Fredrik: ”Et samfunn må forstås ut fra egne forutsetninger. U-landsforskning i sosialantropologisk perspektiv”, iForskningsnytt. Norges almentvitenskaplige forskningsråd (4) 1972 ss. 7-11. ISBN: ISSN: 0015-7945

Talle, Aud: ”But it is mutilation.” Antropologi og vanskelige temaer”, i Norsk antropologisk tidskrift. Universitetsforlaget 12 (1-2) 2001 ss. 25-33. ISBN: ISSN: 0802-7285

Miner, Horace: “Body Ritual among the Nacirema”, i American Anthropologist. American Antrhopologist Association 58 (3) 1956 ss. 503-507. ISBN: ISSN: 0002-7294

Christie, Nils: “Ondskapens banalitet” i Nord-Norge. Gjensyn med studien av fangevoktere i konsentrasjonsleirene” (Red.) Hagtvet, Bernt.Publiseres høsten 2003 i artikkelsamling om folkemord og politisk massevold. 2003 ss 1-14

Boundon, Raymond: ”Ch. 5: Generalizing the “Rational Choice” into a Cognitivist Model” i,The Origin of Values. Sociology and Philosophy Beliefs.Transaction. Publishers 2001 ss. 119-145. ISBN: 0-7658-0043-8

Bojer, Hilde: “Hva er økonomiske verdier?” i (Red.) Johannessen, Kai Ingolf & Schmidt, Ulla. Verdier-flerfaglig perspektiver. Rapportserie fra stiftelsen Kirkeforening. Tapir akademiske forlag (21) 2002 ss. 51-57. ISBN: 82-519-1782-1

Allison, Graham T.: ”Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”, i American Political Science Review. American Political Science Association LXII (3) 1969 ss. 689-718. ISBN: ISSN: 0003-0554

Widerberg, Karin: “Teoretisk verktøykasse – angrepsmåter og metoder” i, (Red.) Taksdal, Arnhild & Widerberg, Karin. Forståelser av kjønn i samfunnsvitenskapelig fag og kvinneforskning. Ad Notam Gyldendal AS 1992 ss. 285-299. ISBN: 82-417-0131-4

  • Kompendium for Examen facultatum -Samfunnsvitenskapelig variant, del 2 av 2, Første gang utgitt 2003. UniPup kompendier.

Kompendium del 2 av 2 inneholder:

Elster, Jon: ”Kap. 5: Vitenskapelig forklaring”, i (Red.) Føllesdal, D., Walløe, L. & Elster, J. Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget 1996 ss. 144-172. ISBN 82-00-22386-8

Skjervheim, Hans:”Deltakar og tilskodar”, i Deltakar og tilskodar og andre essay. Aschehoug 1996 ss. 71-87. ISBN: 82-03-26133-7

Østerberg, Dag:”Kap. 2: Handlingsbegrep og handlingsforståelse”, i Fortolkende sosiologi – I: Almene emner og metodologi. Universitetsforlaget 1 1993 ss. 65-86. ISBN: 82-00-21684-4

Magnussen, Svein: ”Falske minner – når vitner husker ting som aldri har hendt”, i Lov og rett. Norsk juridisk tidskrift. Universitetsforlaget 41 (1) 2002 ss. 3-19. ISBN: ISSN: 0024-6980

Malnes, Raino: ”Kap. 9: Virkelighet og sannhet”, i Materiell og mental virkelighet. Metafysiske emner fra empirisk vitenskap. Abstrakt forlag 2002 ss. 134-148. ISBN: 82-7935-047-0

Bojer, Hilde: ”John Rawls’ samfunnskontrakt og rettferdighet for kvinner”, i Tidskrift for samfunnsforskning. Universitetsforlaget (2) 2001 ss. 253-265. ISBN: ISSN: 0040-716x

Føllesdal, Andreas: ”Om menneskerettigheter og normativ politisk teori. Premisser og pardokser”, i Mennesker og rettigheter. Universitetsforlaget 19 (1) 2001 ss. 59-65 ISBN: ISSN: 0800-0735

Merton, Robert K.: ”Ch. 12: Science and Democratic Social Structure” i, Social Theory and Social Structure. Toward the Codification of Theory and Research. The Free Press 1949 ss. 307-316

Fangen, Katrine: “Fangens dilemma”, i Nytt Norsk Tidskrift. Universitetsforlaget 15 1998 ss. 257-269. ISBN: ISSN: 0800-336x

Publisert 21. apr. 2005 14:07 - Sist endret 13. mai 2005 11:54