SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant

Kort om emnet

SVEXFAC03 gir en innføring i samfunnsvitenskapenes historie, grunnleggende tenkemåter, vitenskapsteoretiske problemstillinger, og typiske tilnærminger til forskning. Emnet behandler også normative og etiske problemstillinger knyttet til forskning og samfunn i tillegg til grunnleggende forutsetninger og problemstillinger som er felles for de samfunnsvitenskapelige disiplinene. En viktig ambisjon med emnet er dermed å gi en tverrfaglig tilnærming til samfunnsvitenskapene.

SVEXFAC03 skal bidra med et bredere perspektiv på studentenes fagstudier, øke forståelsen for eget og andre fags egenart og fremme muligheten for tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon. Dette gjøres ved å vise hvordan de ulike samfunnsvitenskapelige disiplinene hver for seg og samlet kan bidra til å forstå noen av de utfordringene global oppvarming, klimaendringer og en omstilling mot et lavutslipp-samfunn innebærer.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne vise kjennskap til og forståelse for:

Samfunnsvitenskapenes historie:

 • Viktige grunnleggere, ideer, begreper, konflikter og institusjoner i samfunnsvitenskapenes utvikling.

Modeller av menneske og samfunn:

 • Hovedtyper av samfunnsvitenskapelige modeller av mennesket og menneskelig handling. 
 • Rasjonalitetsantakelser i samfunnsforskning.
 • Forholdet mellom kollektiv og individuell rasjonalitet.
 • Teorier og perspektiver på hvordan sosial orden kan skapes og opprettholdes.

Forskningsopplegg og metode:

 • Kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.

Vitenskapelige forklaringer og metodologi:

 • Ulike typer vitenskapelig forklaring og metodologi i samfunnsvitenskapene
 • Hypotetisk deduktiv metode, falsifikasjon og verifikasjon

Normative perspektiver/problemstillinger i vitenskap og samfunn:

 • Forskningsetiske normer som gjelder innad i vitenskapssamfunnet.
 • Forskningsetiske normer som angår samfunnsforskeres relasjon til de som er gjenstand for forskning.
 • Feministisk vitenskapskritikk, og objektivitets - og relativitetsproblematikk i samfunnsvitenskap.
 • Normativ argumentasjon om samfunnsforhold.

Samfunnsvitenskapelige perspektiver på miljøproblemet:

 • Emnet skal gjøre deg i stand til å redegjøre for hvordan de ulike samfunnsvitenskapelige disiplinene hver for seg og samlet kan bidra til å forstå noen av de utfordringene global oppvarming, klimaendringer og en omstilling mot et lavutslipp-samfunn innebærer..

Ferdighetsmål

 • Den nye begreps -og teorikunnskapen skal gjøre deg i bedre stand til å vurdere samfunnsvitenskapelig forskning og normative problemstillinger kritisk.
 • Emnet skal bidra til at ditt perspektiv på eget fagstudium blir bredere. Det skal øke forståelsen for ditt eget og andre fags egenart og gi grunnlag for senere tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon.
 • Arbeidet med emnet skal gjøre deg bedre i stand til å gi og motta faglige tilbakemeldinger til/fra dine medstudenter. 

Holdningsmål

 • Emnet skal utvikle din respekt for vitenskapelige verdier, og etisk bevissthet omkring forskning på mennesker og anvendelse av forskningsresultater.
 • Emnet skal utvikle din bevissthet omkring sentrale politiske og verdimessige debatter og din respekt for at det er mulig å ha ulike standpunkter fordi man vektlegger ulike argumenter.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp mot EXFAC96S
 • 10 studiepoeng overlapp mot UVEXPEAD03
 • 10 studiepoeng overlapp mot alle exfac-varianter som tilbys ved UiO (f.eks. HEXFAC1000, EXFAC03-AAS, JFEXFAC04)

Undervisning

Forelesninger: Forelesningene høstsemesteret 2021 vil være en kombinasjon av podcaster fra forelesninger holdt tidligere semestre, og nye forelesningsopptak. Opptakene vil bli gjort tilgjengelig i fellesrommet for SVEXFAC03 i Canvas. Tidspunktene for når forelesningene publiseres ligger i timeplanen. 

Du må velge mellom:

 1. seminarvarianten
  eller
 2. selvstudiumsvarianten

 1. Seminarvarianten

Seminarer: To timer per uke i 10 uker

Obligatorisk undervisning

Seminarundervisning er obligatorisk. Du må møte på minimum 6 av 10 seminarer.

Har du tatt emnet tidligere og bestått obligatorisk undervisning skal du ikke melde deg til undervisning.

Alle programstudenter kan søke om seminarundervisning og er garantert plass dersom de søker innen fristen for 1. undervisningsopptak. Enkeltemnestudenter kan søke om plass, men er ikke garantert tilbud.

Bytte av seminargruppe

Informasjon om bytte av seminargruppe. Fristen for å bytte mellom seminar- til selvstudiumsvariant er den samme som fristen for å bytte seminargruppe.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet. For å få innvilget gyldig fravær må alt fravær det aktuelle semesteret kunne dokumenteres.

2. Selvstudiumsvarianten

Obligatorisk innlevering

Du må levere en hjemmeoppgave på 2000-2500 ord. Hjemmeoppgaven leveres i Inspera, og du får oppgaveteksten åtte dager før innleveringsfristen. Innen fire dager etter utlevering skal du og en annen student som du har blitt koplet sammen med utveksle fullstendige utkast av deres besvarelser. Dere skal gi hverandre faglige tilbakemeldinger som dere kan ta hensyn til før endelig innlevering. Kommentarene dine på den andres oppgave skal leveres sammen med din egen oppgave, og vil utgjøre del av grunnlaget for hvorvidt din innlevering kan godkjennes eller ikke. Dato for utlevering av hjemmeoppgaven blir publisert i beskjedfeltet på semestersiden. Det gis resultatet godkjent/ikke-godkjent på oppgaven, og den må være vurdert til godkjent (tilsvarende minimum D) for å kunne ta eksamen.

Logg inn i Inspera: https://uio.inspera.no/

Bytte av seminargruppe

Informasjon om bytte av seminargruppe. Fristen for å bytte mellom seminar- til selvstudiumsvariant er den samme som fristen for å bytte seminargruppe.

Har du tatt emnet tidligere?

Hvis du har fått godkjent hjemmeoppgaven tidligere (f.o.m. våren 2015) trenger du ikke levere den på nytt.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

3 timers skoleeksamen.

Obligatorisk undervisning (seminarvariant) eller hjemmeoppgave (selvstudiumsvariant) må være bestått for at du skal kunne ta eksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

 • Eksamen er den samme for studenter som tar seminar- og selvstudiumsvariant.
 • Eksamen er en tre-timers skoleeksamen bestående av to deler: Ett sett med avkrysningsoppgaver, og én del med to langsvarsoppgaver hvor studentene må svare på én av oppgavene.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Obligatoriske aktiviteter fra tidligere semestre er gyldige.

Målform:

Eksamensoppgavene i SVEXFAC03 vil kun være tilgjengelige på bokmål. Jf. Forskrift om målform i eksamensoppgåver; dersom eksamensoppgaven er "særlig omfattende", må ikke oppgavene være tilgjengelig på begge målformer. Oppgavesettet til SVEXFAC03 består av langsvarsoppgaver og 50 flervalgsoppgaver, og utgjør mer enn 5 sider ren tekst. Fakultetet vurderer dette til å være "særlig omfattende", og oppgavene vil derfor ikke være tilgjengelig på nynorsk.

Som student har du anledning til å klage på dette vedtaket, og klagen skal sendes til Kulturdepartementet. Det må fremkomme tydelig hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å oppnå ved å klage.

Vedtaket gjelder fra og med høsten 2018, og til annen informasjon blir gitt.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Oppgaveteksten vil kun være tilgjengelig på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Se tidligere emneevalueringer i emnet

Annet

Emnet er obligatorisk i alle bachelorprogram ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet og i det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info