Tidligere eksamensoppgaver

EXAMEN FACULTATUM

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT

Høsten 2006

 

28. NOVEMBER, 2006, Kl. 9:00 – 13:00

 

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant eller tusjpenn). Kandidaten skal besvare alle oppgavene under del I, og én av oppgavene under del II. Ved sensur teller karakteren på del I og del II tilnærmet likt. Hvis det er uklart hva som blir den endelige karakteren, vil karakteren til del II telle mer enn karakteren til del I. Det anbefales at kandidaten bruker tilnærmet like lang tid på hver av hoveddelene.

 

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakterer A-F (F= stryk).

 

Del I: Svar på alle oppgavene:

 

 1. Hva er en basisinstitusjon? Gi ett eksempel på en basisinstitusjon og si noe om de ulike funksjoner den representerer.

 

 1. Gjør rede for sentrale trekk ved teorien om rasjonelle valg.

 

 1. Gjør rede for ulike forskningsetiske normer som forskeren bør føle seg bundet av i forhold til de personene som er gjenstanden for forskningen.

 

Del II: Svar på én av disse oppgavene:

 

 1. Gjør rede for viktige trekk ved samfunnsvitenskapenes framvekst. Ta utgangspunkt i sentrale perioder, temaer og teoretikere.

 

 1. Gjør rede for skillet mellom metodologisk individualisme og kollektivisme. Diskuter også hvordan dette skillet kan relateres til ulike menneskemodeller og til uilke forklaringstyper.

 

c)   Gjør rede for hva som kjennetegner henholdsvis årsaksforklaringer, funksjonelle forklaringer, og intensjonale forklaringer (også kalt formålsforklaringer). Hvilken rolle spiller de ulike forklaringstypene i samfunnsvitenskapene? Hvilke svakheter har de ulike forklaringstypene?

 

EXAMEN FACULTATUM

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT

Våren 2007

 

23. MAI, 2007, Kl. 9:00 – 13:00

 

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant eller tusjpenn). Kandidaten skal besvare alle oppgavene under del I, og én av oppgavene under del II. Ved sensur teller karakteren på del I og del II tilnærmet likt. Hvis det er uklart hva som blir den endelige karakteren, vil karakteren til del II telle mer enn karakteren til del I. Det anbefales at kandidaten bruker tilnærmet like lang tid på hver av hoveddelene.

 

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakterer A-F (F= stryk).

 

Oppgava består av en side.

 

Del I: Svar på alle oppgavene:

 

a) Gi en kort redegjørelse for begrepet ’samordnende prosess’, og beskriv deretter et eksempel på en slik prosess.

 

b) Gi et eller flere eksempler som illustrerer det faktum at individuell og kollektiv rasjonalitet kan være i konflikt med hverandre. Diskuter kort hvordan man kan unngå denne typen situasjoner.

 

c) Gjør rede for Hans Skjervheims skille mellom deltakerholdning og tilskuerholdning. Diskuter noen fordeler og ulemper ved hvert av disse perspektivene i samfunnsvitenskapene.

 

Del II: Svar på én av disse oppgavene:

 

a) I samfunnsvitenskapen opereres det med forskjellige menneskemodeller. Forklar forskjellen mellom kausale og intensjonale menneskemodeller, og forskjellen mellom rasjonelle og ikke-rasjonelle menneskemodeller. Anta deretter at du har fått i oppgave å fremme et forslag for hva som bør gjøres for å øke valgdeltakelsen ved høstens kommunevalg. Vil det spille noen praktisk rolle hvilken menneskemodell du forutsetter? Hva slags type tiltak bør iverksettes hvis velgerne i all hovedsak handler som rasjonelle aktører, og hvilke tiltak bør iverksettes hvis velgerne handler ikke-rasjonelt?

 

b) Hva er forskjellen på normative og deskriptive problemstillinger? Gjør rede for normargumentasjon og konsekvensargumentasjon. Belys forskjellene mellom de to argumentasjonstypene ved å gi argumenter knyttet til en normativ problemstilling av eget valg. Drøft til slutt generelle innvendinger eller svakheter ved de to argumentasjonsformene.

 

c) Gjør rede for Webers skille mellom fakta og verdier i vitenskapene. Begrunn deretter hvorfor Weber mener det er viktig å holde disse dimensjonene fra hverandre, og diskuter til slutt på hvilken måte Weber mener verdiene spiller en rolle i forskningen.

 

 

EXAMEN FACULTATUM

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT

Høsten 2007

 

27. NOVEMBER, 2007, Kl. 9:00 – 13:00

 

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant eller tusjpenn). Kandidaten skal besvare alle oppgavene under del I, og én av oppgavene under del II. Ved sensur teller karakteren på del I og del II tilnærmet likt. Hvis det er uklart hva som blir den endelige karakteren, vil karakteren til del II telle mer enn karakteren til del I. Det anbefales at kandidaten bruker tilnærmet like lang tid på hver av hoveddelene.

 

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakterer A-F (F= stryk).

 

Ingen hjelpemidler tillat!

 

Del I: Svar på alle oppgavene:

 

 1. Forklar hvorfor ’bytte’ kan forstås som en samordnende prosess.

 

b)   Hva er en intensjonal forklaring (formålsforklaring)? Hvilken rolle spiller denne typen forklaringer i samfunnsvitenskapene?

 

c)   Gi noen grunner for at det kan være svært vanskelig å oppnå begrunnet enighet om normative problemstillinger, selv etter saklig og nøktern diskusjon.

 

 

Del II: Svar på én av disse oppgavene:

 

 1. Redegjør for Mertons normer for vitenskapelig aktivitet (vitenskapens etos), og diskuter hvorvidt disse normene er faktisk gjeldende. Knytt diskusjonen opp mot eksempler på brudd på normene, og eventuelle motnormer.

 

 1. Diskuter forholdet mellom metodologisk individualisme og metodologisk kollektivisme i samfunnsvitenskapene.

 

c)   Drøft hvorvidt samfunnsforskerens begreper må være forståelige eller anvendelige for de sosiale aktørene forskeren studerer.

 

 

 EXAMEN FACULTATUM

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE VARIANT

 Våren 2008

 

20. MAI, 2008, Kl. 9:00 – 13:00

 

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant eller tusjpenn). Kandidaten skal besvare alle oppgavene under del I, og én av oppgavene under del II. Ved sensur teller karakteren på del I og del II tilnærmet likt. Hvis det er uklart hva som blir den endelige karakteren, vil karakteren til del II telle mer enn karakteren til del I. Det anbefales at kandidaten bruker tilnærmet like lang tid på hver av hoveddelene.

 

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakterer A-F (F= stryk).

 

Ingen hjelpemidler tillat!

 

Del I: Svar på alle oppgavene:

 

 1. Redegjør for makt som en samordnende prosess.

 

 1. Gjør rede for Webers klassifikasjon av handlingstyper. Hva innebærer det at dette er idealtyper?

 

 1. Gjør rede for noen sentrale forskningsetiske hensyn som samfunnsforskere bør føle seg bundet av i forhold til de personene som er gjenstanden for forskningen.

 

Del II: Svar på én av disse oppgavene:

 

 1. Hvorfor er objektivitet et viktig ideal for all forskning? Drøft ulike grunner til at det kan være vanskelig å vite om resultatene av samfunnsvitenskapelig forskning er objektive.
 2. Redegjør for trinnene i forskningsprosessen og relater dette til en diskusjon av viktige forskjeller mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger. Trekk inn eksempler på de ulike typene av forskning.

 

 1. Diskuter den gjensidige påvirkningsrelasjonen mellom samfunn og vitenskap.

 

Eksamensoppgave fra høst 2008

EXAMEN FACULTATUM

SAMFUNNSVITENSKAPELIG VARIANT

 

Høsten 2008

 

25. NOVEMBER, 2008, Kl. 9:00 – 13:00

 

Besvarelsene må skrives med kulepenn eller tilsvarende (ikke med blyant eller tusjpenn). Kandidaten skal besvare alle oppgavene under del I, og én av oppgavene under del II. Ved sensur teller karakteren på del I og del II tilnærmet likt. Hvis det er uklart hva som blir den endelige karakteren, vil karakteren til del II telle mer enn karakteren til del I. Det anbefales at kandidaten bruker tilnærmet like lang tid på hver av hoveddelene.

 

Det gjøres oppmerksom på at besvarelsene vurderes med karakterer A-F (F= stryk).

 

Oppgavesettet består av 2 sider.

 

Ingen hjelpemidler tillat!

 

Del I: Svar på alle oppgavene:

 

a) Forklar hva som menes med en menneskemodell. Redegjør deretter for skillet mellom rasjonelle og ikke-rasjonelle menneskemodeller.

 

b) Hva er en basisinstitusjon?

 

c) Redegjør kort for de tre typene forklaringer; - årsaksforklaringer, intensjonale forklaringer (formålsforklaringer) og funksjonalistiske forklaringer. Pek på noen svakheter ved hver av de ulike forklaringstypene.

 

Del II: Svar på én av disse oppgavene:

 

a) Gjør rede for skillet mellom metodologisk individualisme og metodologisk kollektivisme (holisme). Trekk inn poenger fra artikkelen ”Individualisme eller holisme” av Willy Guneriussen i besvarelsen.

b) Gjør rede for teorien om rasjonelle valg. Diskuter deretter forholdet mellom individuell og kollektiv rasjonalitet. Trekk inn poenger fra Garett Hardins artikkel ”Allmenningens tragedie” i besvarelsen.

c) Hva er forskjellen på normative og deskriptive problemstillinger? Gjør rede for normargumentasjon og konsekvensargumentasjon. Vis deretter viktige poenger i John Rawls’ og Robert Nozicks argumentasjon for et rettferdig samfunn. Trekk inn Dag Einar Thorsens artikkel ”Politisk teori. En invitasjon til normativ politisk analyse” i besvarelsen av siste del av spørsmålet.

Publisert 12. apr. 2011 09:04 - Sist endret 12. apr. 2011 09:07