SVLEP1000 – Innføringsemne i samfunnsvitenskapene for lektorstudenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Samfunnsvitenskapene studerer menneskelig atferd og samhandling, organisasjoner og institusjoner. I dette emnet gis det en innføring i fire sentrale samfunnsvitenskaper: sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi og statsvitenskap.  Det gis også en kort introduksjon til samfunnsøkonomi og psykologi.  Emnet gir også en kort oversikt over de metodiske verktøy og den vitenskapsteoretiske plattform samfunnsvitenskapene deler.  Det legges vekt på bruk av varierte undervisningsformer: Istedenfor tradisjonelle forelesninger legger emnet vekt på undervisning i grupper. Særlig ved hjelp av interaktivt gruppearbeid med «flipped classroom» vil vi jobbe med dagsaktuelle temaer som aktualiserer samfunnsvitenskapenes viktighet, relevans og tverrfaglighet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

 • Forstå hva som skiller og forener samfunnsvitenskapene
 • Innsikt i dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige temaer, og forstå hvordan de kan forklares og studeres med utgangspunkt i de ulike samfunnsvitenskapene
 • Innsikt i sentrale begreper, vitenskapelige forklaringer og vitenskapsteoretiske fundament
 • Forstå hvordan metodiske verktøy kan sette deg i stand til å vurdere forskning, media og uttalelser fra politikere

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • forstå hvordan dagsaktuelle samfunnsproblemer er tverrfaglige av natur
 • formulere problemstillinger, og kunne diskutere, besvare og drøfte dem analytisk gjennom å bruke vitenskapelige tekster
 • gi og motta tilbakemelding på en konstruktiv måte
 • skrive en selvstendig akademisk tekst på et grunnleggende nivå med korrekte kildehenvisninger

Generell kompetanse

I dette introduksjonsemnet tar vi sikte på å (1) skape sammenheng mellom viktige og felles temaer på tvers av faglige grenser, (2) legge vekt på de store utviklingslinjene, og (3) vise hvordan slike temaer og utviklingslinjer er relevante for ens muligheter og hvordan man forstår verden; (4) hvordan de ligger til grunn for normative og deskriptive vurderinger. (5) Samtidig vil emnet vise hvordan samfunnsvitenskapelige forklaringer, kvantitative og kvalitative metoder kan hjelpe oss med å få en dypere forståelse av begrensninger og muligheter i konklusjoner som foretas av forskere, politikere, debattanter og journalister. I alt vil emnet styrke en fremtidig samfunnsfagslærers profesjonelle selvstendighet ved å styrke hans eller hennes faglige forutsetninger for å forstå, prioritere og formidle de større fortellingene, og sammenhengene mellom temaene som oppgis i læreplanen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for studenter på lektorprogrammet med fordypning i samfunnsvitenskap (80- og 60-gruppe).

Undervisning

 • 3 timers undervisningssamlinger

Obligatorisk aktivitet

Alle studenter skal levere et kort refleksjonsnotat (ca 250 ord) til utvalgte undervisningsøkter, om hvordan undervisningsøktene forholder seg til kjerneelementer i læreplanen for samfunnsfag.

 • Du må levere 6 av 6 refleksjonsnotat.
 • Alle studenter skal lese, vurdere og gi tilbakemelding på en medstudents refleksjonsnotat. Nærmere informasjon om dette gis i undervisningen og i Canvas. 
 • Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Mer informasjon om refleksjonsnotateter og frist for dette gis i undervisning og i Canvas.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige så lenge emnet gis.

Eksamen

 • Semesteroppgave

Om eksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info