SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ved semesterstart etableres prosjektgrupper - hver bestående av fire-seks studenter - basert på inngåtte avtaler med eksterne oppdragsgivere. Oppdragene er reelle og krever innsamling og bearbeiding av empiri. De skal være forankret i samfunnsvitenskapelig teori.

Hensikten med emnet er å gi studenter erfaring med moderne arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet, gi rom for tverrfaglige løsninger og vise hvordan ervervede samfunnsfaglige kunnskaper og perspektiver kan komme til anvendelse.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du får kunnskap om

 • aktuelle teorier om ledelse, styring og organisering.
 • ledelse og organisering; betydningen av strategi og menneskelige ressurser.
 • organisasjonsidentitet og omdømmehåndtering.
 • kommunikasjon og konflikthåndtering
 • organisasjonskonsepter og ledelsesideer i endringsprosesser

Ferdigheter

Du lærer å

 • planlegge, organisere og gjennomføre et tverrfaglig prosjekt formulert av en ekstern oppdragsgiver.
 • arbeide i en gruppe om et prosjekt.
 • presentere et prosjekt.

Generell kompetanse

Emnet gir deg

 • erfaring med prosjektarbeid.
 • erfaring i å forholde deg til oppdragsgivere.
 • praktisk erfaring med arbeidslivets dilemmaer.
 • erfaring med teamarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid.

Det tilbys et begrenset antall plasser til studenter på masterprogrammet i sosiologi dersom det er ledig kapasitet. Vær oppmerksom på at det foreligger forkunnskapskrav for studenter på masterprogrammet i sosiologi. Studenter som oppfyller forkunnskapskravet kan søke om opptak til emnet ved å sende et motivasjonsbrev til ekspedisjonen@sosgeo.uio.no. Fristen for å søke opptak til emnet er mandag i uke 47.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter med opptak til masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid fra og med 2020:

evt.

For studenter med opptak til masterprogrammet i sosiologi fra og med 2019:

Anbefalte forkunnskaper

For studenter med opptak til masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid til og med 2019:

evt.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot OLA4050 – Prosjektforum - Lederskap og organisering (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen utgjør til sammen 49 timer som fordeler seg på både heldagsseminarer (5 timer seminarundervisning + 1 time lunsj. Lunsj er utenom undervisningen), halvdagsseminarer (3 timer) og gruppevis undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektskisse - Alle gruppene må levere en prosjektbeskrivelse basert på et prosjektmandat i begynnelsen av semesteret. Fristen publiseres på semestersida.
 • Obligatorisk oppmøte på undervisning. For å få godkjent obligatorisk aktivitet, må du delta aktivt i undervisningen. Maksimalt 8 timer fravær. Fravær utover dette godtas kun etter søknad.
 • Refleksjonsnotat - Hver student skal levere et eget refleksjonsnotat som reflekterer over egen utvikling og utbytte av prosjektforum.

Beståtte obligatoriske aktiviteter er kun gyldige det semesteret de blir godkjent.

  Adgang til undervisning

  Studenter som har bestått emnet vil ikke ha tilgang til emnet ved en senere anledning.

  Eksamen

  Studentene blir vurdert på bakgrunn av prosjektoppgave og muntlig eksamen.

  Prosjektoppgave

  • Prosjektoppgaven vurderes som bestått eller ikke bestått.
  • Prosjektoppgaven redegjør for resultatene som er nådd og skal inneholde faglige begrunnelser for valg av angrepsvinkler, hvordan resultatene er forankret faglig, referanser til litteratur.
  • Oppgaven skal være 15 000 til 20 000 ord, ekskl. forside, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg.
  • Skrifttype Times New Roman 12 pkt, 1,5 linjeavstand.
  • Individuelle avtaler kan gjøres, da oppdragsgiver vil kunne komme med ønsker.
  • Hvis rapporten blir vurdert til å ikke bestå kravene vil prosjektgruppen gis 10 virkedager på å utbedre rapporten og levere på nytt.

  Muntlig eksamen

  • Presentasjon av prosjektet for oppdragsgiver. Dette administrerer gruppen selv i samarbeid med oppdragsgiver.
  • Diskusjon av oppgaven med kommisjonen bestående av to sensorer i regi av UiO.
   • Hver gruppe får 20 minutter til presentasjon.
   • Deretter følger 30 minutter diskusjon med sensorkommisjonen. I denne presentasjonen vektlegges teori og metode i større grad enn i presentasjonen for oppdragsgiver.
   • Det er også ønskelig med en presentasjon av selve arbeidsprosessen og teamarbeidet. 
   • Alle gruppens medlemmer deltar i presentasjonen.

  Sensorveiledning for emnet

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Språket på rapporten skal være norsk eller engelsk. Dette bestemmes i samråd med oppdragsgiver.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Begrunnelse

  Det gis automatisk muntlig begrunnelse i emnet. Sensorer gir begrunnelse under muntlig eksamen.

  Klage

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Annet

  Les mer om Prosjektforum på www.prosjektforum.uio.no. Her finner du blant annet informasjon om tidligere prosjekter og oppdragsgivere.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  20

  Nivå

  Master

  Undervisning

  Hver vår

  Emnet vil også tilbys høst 2021.

  Eksamen

  Hver vår

  Emnet vil også tilbys høst 2021.

  Undervisningsspråk

  Norsk