SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ved semesterstart etableres prosjektgrupper - hver bestående av fire-seks studenter - basert på inngåtte avtaler med eksterne oppdragsgivere. Oppdragene er reelle og krever innsamling og bearbeiding av empiri. De skal være forankret i samfunnsvitenskapelig teori.

Hensikten med emnet er å gi studenter erfaring med moderne arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet, gi rom for tverrfaglige løsninger og vise hvordan ervervede samfunnsfaglige kunnskaper og perspektiver kan komme til anvendelse.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du får kunnskap om

 • aktuelle teorier om ledelse, styring og organisering.
 • ledelse og organisering; betydningen av strategi og menneskelige ressurser.
 • organisasjonsidentitet og omdømmehåndtering.
 • kommunikasjon og konflikthåndtering
 • organisasjonskonsepter og ledelsesideer i endringsprosesser

Ferdigheter

Du lærer å

 • planlegge, organisere og gjennomføre et tverrfaglig prosjekt formulert av en ekstern oppdragsgiver.
 • arbeide i en gruppe om et prosjekt.
 • presentere et prosjekt.

Generell kompetanse

Emnet gir deg

 • erfaring med prosjektarbeid.
 • erfaring i å forholde deg til oppdragsgivere.
 • praktisk erfaring med arbeidslivets dilemmaer.
 • erfaring med teamarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot OLA4050 – Prosjektforum - Lederskap og organisering (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen utgjør til sammen 60 timer som fordeler seg på både heldagsseminarer (6 timer seminarundervisning + 1 time lunsj. Lunsj er utenom undervisningen) og halvdagsseminarer (3 timer).

Obligatoriske aktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på seminarene og du kan maksimalt gå glipp av totalt 9 timer seminarundervisning. For å få godkjent obligatorisk aktivitet, må du delta aktivt i seminarundervisningen. Fravær utover dette godtas kun etter søknad til studiekonsulenten ved særskilte omstendigheter eller sykdom dokumentert med legeattest.

Bestått obligatorisk aktivitet og deltakelse på seminarene er gyldig i fire semestre.

  Adgang til undervisning

  Studenter som har bestått emnet vil ikke ha tilgang til emnet ved en senere anledning.

  Eksamen

  Studentene blir vurdert på bakgrunn av mappeevaluering og muntlig eksamen.

  Sensorveiledning for emnet

  Mappeevaluering inneholder følgende elementer:

  • Prosjektbeskrivelse. Alle gruppene må levere en prosjektbeskrivelse basert på et prosjektmandat i begynnelsen av semesteret. Fristen publiseres på semestersida.
  • Prosjektoppgave. Prosjektoppgaven vurderes som bestått eller ikke bestått. Prosjektoppgaven redegjør for resultatene som er nådd og skal inneholde faglige begrunnelser for valg av angrepsvinkler, hvordan resultatene er forankret faglig, referanser til litteratur. Oppgaven skal være 15 000 til 20 000 ord, ekskl. forside, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg. Skrifttype Times New Roman 12 pkt, 1.5 linjeavstand. Individuelle avtaler kan gjøres, da oppdragsgiver vil kunne komme med ønsker.
  • Refleksjonsnotat. Hver student skal levere et eget refleksjonsnotat som reflekterer over egen utvikling og utbytte av Prosjektforum.
  • Deltakelse. Studentene vurderes i forhold til aktiv involvering i arbeidet, på seminarene og for den enkeltes bidrag til fellesprosjektet. 

  Levering av oppgaven

  Oppgaven leveres i innleveringsmappe i Canvas.

  Muntlig eksaminasjon har to elementer:

  • Presentasjon av prosjektet for oppdragsgiver. Dette administrerer gruppa selv i samarbeid med oppdragsgiver.
  • Diskusjon av oppgaven med kommisjonen bestående av to sensorer i regi av UiO. Hver gruppe får 30 minutter til presentasjon. Deretter følger 30 minutter diskusjon med sensorkommisjonen. I denne presentasjonen vektlegges teori og metode i større grad enn i presentasjonen for oppdragsgiver. Det er også ønskelig med en presentasjon av selve arbeidsprosessen og teamarbeidet. Alle gruppens medlemmer deltar i presentasjonen.

  Hver gruppe får en faglig begrunnet uttalelse skriftlig om prosjektoppgaven i etterkant av muntlig eksamen.

  Hvis rapporten blir vurdert til å ikke bestå kravene vil prosjektgruppa gis 10 virkedager på å utbedre rapporten og levere på nytt.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Språket på rapporten skal være norsk eller engelsk. Dette bestemmes i samråd med oppdragsgiver.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Gruppene får skriftlig begrunnelse fra sensorene i etterkant av muntlig eksamen.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Annet

  Les mer om Prosjektforum på www.prosjektforum.uio.no Her finner du blant annet informasjon om tidligere prosjekter og oppdragsgivere.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  20

  Nivå

  Master

  Undervisning

  Hver vår

  Eksamen

  Hver vår

  Undervisningsspråk

  Norsk