UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I UTV1000 får studentene møte utviklingsstudier som fagfelt. Studentene får grunnleggende kunnskap om utviklingsbegrepet og den historiske, intellektuelle og politiske framvekst av utviklingsteorier og utviklingsstudier.

I undervisningen bruker vi case av enten temaer og/eller land, for å analysere og illustrere utviklingsrelaterte problemstillinger. Emnet gir også en innføring i internasjonal bistandssamarbeid og utvalgte temaer innen utviklingsstudier.

Representanter fra samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi og statsvitenskap deltar i undervisningen. Emnet legger grunnlag for bachelorprogrammet i utviklingsstudier.

Hva lærer du?

Kunnskaper
Du skal:

 • Ha inngående kjennskap til ulike forståelser av utviklingsbegrepet.
 • Ha bred kunnskap om sentrale trekk ved utviklingsteorier og den historiske konteksten hvor disse utviklet seg.
 • Identifisere sentrale trekk i internasjonal bistand.
 • Forstå utviklingsstrategier og tilnærminger til bistand i forhold til ulike teoretiske grunnlag.
 • Kjenne til utvalgte temaer i utviklingsstudier fra ulike samfunnsvitenskapelige fag.

Ferdigheter
Etter fullført UTV1000 kan du:

 • Redegjøre for utviklingsbegrepet ut fra ulike perspektiver.
 • Gjengi og forklare ulike tilnærminger til utvikling i lys av historisk kontekst.
 • Diskutere tilnærminger til internasjonal bistand i forhold til aktuelle temaer i utviklingsdebatten, både skriftlig og muntlig.
 • Anvende kunnskapen til å rette et kritisk blikk mot utviklingsrelaterte problemstillinger.
 • Skrive en selvstendig akademisk tekst på grunnleggende nivå innen en gitt tidsramme.

Generell kompetanse
UTV1000 ønsker å bidra til at du blir en stolt og entusiastisk representant for utviklingsstudier sin egenart og fagfelt.

 • Du kan lese akademiske tekster og utøve kritisk refleksjon i en diskusjon.
 • Du kan med et kritisk blikk stille gode, konstruktive spørsmål i samfunnsdebatten og samtidig vurdere debatten.
 • Du kan vurdere eget og andres faglige arbeid på bakgrunn av kunnskap, aktiv deltakelse og samarbeid.
 • Du kan formidle sentrale spørsmål i utviklingsstudier, både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Innføringsemnet i utviklingsstudier er et obligatorisk emne for alle studentene på bachelorprogrammet i utviklingsstudier og er kun åpent for studentene på dette programmet. Privatister har ingen adgang til emnet.

Overlappende emner

Dersom du har utdanning fra før, som overlapper med emnet, bør du så tidlig som mulig etter opptak til programmet, søke om fritak fra emnet. Les mer om godkjenning av ekstern utdanning .

Undervisning

Undervisningen gis over ett semester, med forelesninger og seminargrupper. Du blir oppfordret til å delta i gruppearbeid og kollokvier. På forelesningene møter du forelesere fra de involverte fagene, i tillegg til gjesteforelesere som jobber utenfor universitetet. I seminargruppene får du trening i skriftlig og muntlig presentasjon, og undervisningen integreres tett med forelesningene.

Obligatorisk aktivitet

Deltakelse i 2/3 av seminarene er obligatorisk, det vil si seks av åtte ganger.

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha fullført kravet om deltakelse. Det vil ikke være mulig å følge seminarene på nytt dersom obligatorisk krav allerede er fullført. Fullført og godkjent obligatorisk krav er gyldig i 3 år.

Se fakultetets nettside om obligatoriske aktiviteter.

Les om reglene for bytte av seminargruppe på utviklingsstudier.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Eksamensform består av en 4-timers hjemmeeksamen høst 2020.

Kildehenvisning

Utviklingsstudier anbefaler APA-stilen

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om å få engelsk oppgavetekst rettes til eksamenskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi senest 14 dager før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info