Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

UTV2000 handler om forholdet mellom utviklingsteorier og utviklingspraksiser. Vi følger utviklingsteorienes intellektuelle røtter tilbake til tenkning om industraliseringen og innføringen av kapitalisme i Europa, gjennom utviklingsteoriens storhetstid i tiden etter andre verdenskrig hvor ‘utvikling’ ble et politisk prosjekt, til nyere teoretisering om utvikling.

Et viktig spørsmål i dette “utviklingsprosjektet” har vært å forstå, forklare og finne strategier for hvordan fattige land kan ta igjen forspranget til de første landene som gjennomgikk industrialisering. Målet er å gå fra fattigdom til velstand, og mange land i Sør hadde europeiske lands erfaringer som forbilde. Ulike teorier som for eksempel avhengighetsteori og moderniseringsteori tilbyr ulike forklaringsmodeller og strategier/løsninger til det som oppfattes som sentrale utfordringer for fattige land i Sør. I dette emnet setter vi kritisk søkelyset på de ulike utviklingsteorienes bidrag til disse debattene.

I UTV 2000 ser vi utviklingsteori og politikkutforming i sammenheng. Gjennom studiet av utvalgte eksempler ('cases'), settes søkelyset på det teoretiske grunnlaget for spesifikke utviklingsmodeller, strategier og tiltak, slik at sammenheng mellom teori og praksis synliggjøres. Når implementerte tiltak blir gjenstand for kritikk, mobiliseres andre teoretiske grunnkilder, noe som bidrar til videre diskusjon og analyse. Utviklingsteori blir slik sett et viktig redskap for kritisk analyse av utviklingspraksis og politikkutforming.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullført UTV2000 skal du:

 • Ha bred kunnskap om sentrale paradigmer/retninger innen utviklingsteori
 • Kjenne til forskjellene blant paradigmene i forhold til tilstandsbeskrivelse, årsaksanalyse, handlingsanvisning og mål for utvikling
 • Kjenne til ulike utviklingspraksiser: politisk utforming, strategier, satsingsområder, 'programming'
 • Ha kunnskap om sammenheng mellom utviklingsteorier og utviklingspraksis

Ferdigheter

Etter fullført UTV2000 kan du:

 • Redegjøre for sentrale paradigmer innen utviklingsteori og ulike utviklingspraksiser
 • Anvende faglig kunnskap til å identifisere og analysere det teoretiske grunnlaget de ulike utviklingsstrategier bygger på
 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om utviklingspraksiser, og framstille dette på en hensiktsmessig måte, både selvstendig og i gruppearbeid
 • Reflektere og utvise en kritisk holdning til utviklingspraksiser og deres utviklingsteoretiske grunnlag
 • Reflektere over kildebruk, faglige verktøy og uttrykksformer
 • Reflektere over egen og din gruppes faglige utøvelse og samarbeidserfaring

Generell kompetanse

Etter fullført UTV2000 kan du:

 • Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltaker i gruppe
 • Formidle sentralt fagstoff som utviklingsteorier og strategier, både muntlig og skriftlig
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre samt ta i mot og gi konstruktive tilbakemeldinger på bakgrunn av gruppearbeid, og gjennom dette bidra til gruppens faglige utvikling

Opptak og adgangsregulering

UTV2000 er et obligatorisk emne for alle studentene på bachelorprogrammet i utviklingsstudier og er kun åpent for studentene på dette programmet. Privatister har ingen adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

UTV1000

Overlappende emner

Dersom du har utdanning fra før, som overlapper med emnet, bør du så tidlig som mulig etter opptak til programmet, søke om fritak fra emnet. Les mer om godkjenning av ekstern utdanning.

Undervisning

Undervisningen gis over ett semester med forelesninger og seminarer som tilbys parallelt. På forelesningene vil du møte forelesere fra de involverte fag i tillegg til gjesteforelesere utenfor UiO. I seminargruppene får du trening i skriftlig og muntlig presentasjon, og undervisningen integreres tett med forelesningene.

Seminarundervisningen er basert på gruppearbeid om utvalgte 'cases', som tar utgangspunkt i utvalgte policy-relaterte temaer. Hvert seminar vil ha en 'case' i fokus, og studentene vil fordele seg i mindre grupper med ulike ansvarsoppgaver hver gang. Gruppearbeid skal resultere i et diskusjonsnotat/briefing samt presentasjon/debatt.

 

Deltakelse i 2/3 av seminarene er obligatorisk.

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha fullført krav om deltakelse. Det vil ikke være mulig å følge seminarene på nytt dersom obligatorisk krav allerede er fullført. Fullført og godkjent obligatorisk krav er gyldig i 3 år.

Se fakultetets nettside om obligatoriske aktiviteter .

Les om reglene for bytte av seminargruppe på utviklingsstudier.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Eksamensform er en 10-dagers hjemmeeksamen. Eksamenstekst leveres ut kl. 10.00 på eksamensdato og leveres innen kl. 12.00 10 dager senere.

Hjemmeeksamen skal være på 12-14 sider, skrevet i Times New Roman 12 punkts størrelse med linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg.

Digital eksamen

Eksamen på emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Utviklingsstudier anbefaler APA-stilen.

Hjemmeeksamen 2017

Hjemmeeksamen 2016

Hjemmeksamen 2015

Semesteroppgave 2014

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om å få engelsk oppgavetekst rettes til eksamenskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi senest 14 dager før eksamen.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info