UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Innleveringsfrist for bacheloroppgaven er satt til 5. juni kl. 12.00. Muntlig eksamen utgår.

Alle studenter mottar en skriftlig tilbakemelding (begrunnelse) i Inspera kort tid etter sensur er kunngjort. Studenter trenger ikke å be om dette på eget initiativ vår 2020.

 

Gjennom en temadel og en metodikkdel samler dette avslutningsemnet trådene fra utviklingsemner gitt tidligere i studieløpet. Ved bruk av tverrfaglige og flerfaglige tilnærminger analyseres en rekke grunnleggende problemstillinger og dagsaktuelle temaer i utviklingsdebatten. Temaene belyser kompleksiteten i utviklingsprosesser, utviklingspolitiske posisjoner og konkrete utviklingsstrategier.

Videre gis det opplæring i metodikk spesielt relevant for kontekster i utviklingsland. Studentene får opplæring både i bruk av sekundærdata og i feltarbeidsmetodikk. Studenter som ønsker det, kan som del av emnet gjøre et mindre feltarbeid i et utviklingsland.

Les mer om hvordan det er være på feltarbeid i bloggen "Rett fra felten!"

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Ha forståelse for kompleksiteten i utviklingsprosesser
 • Kunne drøfte utviklingspolitiske posisjoner og konkrete utviklingsstrategier på bakgrunn av overordnet utviklingsteori og teorier på mellomnivå.
 • Kunne eksemplifisere hvordan ulike fagdisipliner nærmer seg komplekse utviklingsprosesser
 • Ha kunnskap om mangfoldet av teoretiske posisjoner innenfor utviklingsstudier, og sammenhengen mellom disse og metodologiske og metodiske valg
 • Ha innsikt i mangfoldet av metoder for innsamling av data i en utviklingslandkontekst.
 • Ha kunnskap om faglig forsvarlig bruk av primær- og sekundærdata fra en utviklingslandkontekst.


Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne gi en analytisk fremstilling av utviklingsspørsmål både muntlig og skriftlig.
 • Kunne skrive en vitenskapelig prosjektoppgave
 • Kunne utvikle problemstilling, forskningsspørsmål og intervjuguide for en liten kvalitativ studie
 • Kunne utøve kildekritikk og vurdere kvaliteten på egne og andres data.
 • Kunne orientere deg i og ta strategiske valg om relevant faglitteratur og bruke denne til å utvikle selvstendige analyser og argumenter om konkrete utviklingsspørsmål

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere over vitenskapelige idealer som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet
 • Kunne grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger
 • Kunne reflektere over etiske idealer og dilemmaer som preger alle faser av utviklingsforskningen fra planlegging, gjennomføring av feltarbeid og behandlingen av data
 • Kunne skille mellom kunnskap og meninger

Opptak og adgangsregulering

Det er krav om at minst 120 studiepoeng som kan inngå i programmet er avlagt på forhånd før UTV3091 tas.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

eller tilsvarende.

Et obligatorisk metodeemne innen valgt fordypningsløp, eller tilsvarende:

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er det avsluttende emnet i bachelorprogrammet i utviklingsstudier. Det anbefales at emnet tas til slutt i bachelorprogrammet.

Undervisning

Avslutningsemnet består av temaforelesninger, temaseminarer, forelesninger over metodiske grunnlagsproblemer, metodikkseminarer og individuell veiledning på bacheloroppgaven. Undervisning er lagt i perioden før og etter feltarbeid og datainnsamling til bacheloroppgaven.

Seminarundervisning tilpasses antall påmeldte studenter.

Studentene utformer egen problemstilling for bacheloroppgaven. Valg av tema og problemstilling for oppgaven samt sted for feltarbeid i utlandet godkjennes av emneansvarlig. Ved godkjenning vil det legges vekt på at prosjektet er gjennomførbart og solid faglig forankret. Etter feltarbeid og datainnsamling skriver alle studenter en feltrapport som må godkjennes.

I tillegg skal alle studenter legge opp 300 sider selvvalgt tematisk litteratur i forbindelse med bacheloroppgaven.

Her finner du et utvalg av titler på tidligere innleverte bacheloroppgaver.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Det kreves deltagelse på minst 2/3 av seminarene. 

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Bestått krav til oppmøte vil være gyldig i 3 år.

Les om reglene for bytte av seminargruppe på utviklingsstudier.

Feltarbeid i utlandet

Feltarbeidet innebærer en reise til et utviklingsland i 4-6 uker. Oppholdet konsentreres rundt observasjon og intervjuer med et begrenset antall personer, samt innsamling av sekundærdata og statistikk. Studentene er selv ansvarlige for gjennomføring av feltarbeidet. Studenter kan velge om de vil benytte innsamlet datamateriale fra feltarbeid i sin oppgave.

Lån og stipend

Det gis lån og stipend fra Lånekassen til utreise for dette emnet. Det henvises til Lånekassens sider om reisestøtte

Feltstøtte fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Studenter søke om feltstøtte fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Søknadsskjema med frist ligger på semestersiden.

Trygghet i felten

Det er avgjørende at reisen foregår på en faglig forsvarlig måte og med maksimal personlig sikkerhet. Følgende krav gjelder for godkjenning av reisemål:

 • Reisemålet skal være relevant i forhold til den problemstillingen studentene ønsker å belyse.
 • Reisemålet skal ikke ligge i region eller land UD eller Folkehelseinstituttet fraråder reise til. Se UD sine landsider
 • Studentene skal i regelen reise minst to og maksimalt fire til samme sted. Reise alene kan godkjennes i spesielle tilfeller og bare dersom den personlige risikoen er minimal.
 • Studentene skal i forkant av reisen ha noen bekreftede avtaler/opplegg med relevante personer/organisasjoner ved destinasjonen.
 • Studentene er forpliktet til å lese UiO`s råd for sikkerhet i utlandet og brosjyren Trygg i utlandet. Mer nyttig informasjon finnes på nettsiden om studieopphold i utlandet .

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave over selvvalgt tema og justerende muntlig eksamen.

Oppgaven skal være på 7000 ord +/- 10%, inkludert fot-/sluttnoter, eksludert forside og referanseliste.

Kildehenvisning

Utviklingsstudier følger SVs anbefalte stil for kildehenvisning, APA-stilen.

Tidligere sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive bacheloroppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Muntlig eksamen vil foregå på norsk. Søknad om muntlig eksamen på engelsk rettes til eksamenskonsulent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du får begrunnelse for karakteren din i Inspera.

Klage

Ny muntlig eksamen arrangeres dersom opprinnelig karakter på bacheloroppgaven endres etter klagesensur (gjelder ikke vår 2020)

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Informasjon om gjentak av eksamen

Hvis du ikke lenger har studierett på programmet kan du ikke melde deg til ny eksamen i emnet i Studentweb. Du kan søke om å levere ny eksamen dersom du har strøket eller ønsker å forbedre karakteren din.

Ved gjentak av eksamen trenger du ikke å gjennomføre obligatorisk undervisning på nytt, men du må fullføre innlevering av Søknad om problemstilling og feltarbeidsopplegg og Feltrapport på nytt innen gjeldende frister, selv om du har dette godkjent fra før. En tidligere levert bacheloroppgave i UTV3091 kan ikke brukes som utgangspunkt for ny bacheloroppgave. Du må velge en annen problemstilling og skrive en helt ny oppgave. Dersom du er i tvil om din nye problemstilling er tilstrekkelig ulik fra den du har levert inn tidligere, må dette tas opp med seminarleder eller emneansvarlige før du går i gang med arbeidet.

Dersom du tidligere har bestått obligatorisk krav, men ikke levert bacheloroppgave, kan du levere opprinnelig bacheloroppgave uten å ta opp igjen obligatorisk krav.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører evaluering av dette emnet hver gang det tilbys.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info