Dette emnet er nedlagt

SVPROFOR – Prosjektforum: Dette emnet har fra høsten 2006 skiftet emnekode til SVPRO4000. Se:http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVPRO4000/

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prosjektforum tilbys fra og med høsten 2006 av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Emnepresentasjonen finner du her

Prosjektforum gir kunnskaper om teambaserte arbeidsformer i arbeidslivet, med spesiell vekt på prosjektarbeid. Det handler om å se framveksten av kollektive og fleksible arbeidsformer i lys av endringer i rammebetingelser og som konsekvens av økt vekt på kunnskap i moderne organisering. Prosjektforums hjemmesider

Hva lærer du?

Du lærer hvordan man etablerer en prosjektgruppe, hvordan man planlegger arbeidet og hvordan man skaffer seg kunnskapene som trengs for å løse en gitt oppgave. Det legges betydelig vekt på å oppdage hvordan samfunnsvitenskapene kan komme praktisk til anvendelse og hvordan konkrete resultater kan bidra i fagutviklingen. Emnet gir også en grundig innføring i skriftlig og muntlig kommunikasjon, kreative teknikker og utredningsmetodikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må minst ha oppnådd bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng for å komme med i betraktning til opptak. Det stilles ikke krav til fagkrets eller fakultetstilknytning. Gode norskkunnskaper forutsettes. Søkere med eksamen på masternivå har også anledning til å søke. Det tas opp inntil 25 studenter per semester, og det er søknadsfrist 1. desember og 1. juni for opptak til henholdsvis vår og høst. Søknadsskjema for opptak kan lastes ned her.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen bestemte forkunnskaper.

Undervisning

Kjernen i emnet utgjøres av arbeid i prosjektgrupper. Fem studenter går sammen om å løse en oppgave, formulert i samarbeid med en oppdragsgiver. Oppdragsgiveren ønsker hjelp til å løse et konkret problem eller belyse et bestemt felt. Arbeidet i prosjektgruppen foregår ute hos oppdragsgiveren. Undervisningen gis i form av heldags samlinger og veksler mellom forelesninger, øvelser, presentasjoner og ekskursjoner.

Eksamen

Prosjektoppgaven evalueres og kommenteres av en bedømmelseskomite og gis karakteren bestått/ikke-bestått. I tillegg skrives et individuelt refleksjonsnotat. Fellesundervisningen er obligatorisk. Studentene melder seg opp til eksamen og benytter koden SVPROFOR.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisningsspråk

Norsk