Dette emnet er nedlagt

TIK4091 – Masteroppgave - kort versjon

Kort om emnet

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skrives til slutt i studiet, Det forventes ikke vitenskapelig standard i den forstand at det må gjøres nye funn eller utvikles ny teori. Når det gjelder arbeidsmåten, skal studentene følge vitenskapelige standarder. Masteroppgaven skal inneholde en presis problemstilling, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Studentene er selv ansvarlige for valg av tema for oppgaven,
undersøkelsesopplegg og gjennomføring og at dette skjer i tråd med de faglige rammene for studiet. Det er en fordel om masteroppgavene ligger nært opp til TIKs forskning og prosjekter.
I emnet TIK4040 - Designseminar som masterstudentene tar før de begynner med masteroppgaven, skal de utarbeide en prosjektbeskrivelse med begrunnete og detaljerte planer for sin egen oppgave. Beskrivelsen skal inneholde drøfting av problemstillinger, metoder og teoretisk vinkling og er altså et forarbeid til masteroppgaven. Valg av tema og veileder skjer gjennom dette emnet, men du kan selv ta kontakt med relevante faglærere før du søker om veileder for å få råd om temavalg og informasjon om mulig tilknytning til forskningsprosjekter.
Masteroppgavene bør tematisk legges nært opp til TIKs forskning og prosjekter. Erfaring tilsier at oppgaver som skrives integrert i aktivt forskningsmiljø og -prosjekter som fortrinnsvis omfatter mer enn en forsker, får god oppfølging av veiledere, og at studentene på denne måten får økt innsikt i hvordan forskning i praksis gjennomføres.
Seminarene fra prosjektseminaret følges opp med veiledningsseminarer i 3. og 4. semester. For nærmere informasjon om tid og sted for veiledningsseminarene vil bli lagt ut på websidene for TIK 4091.
Kandidater må semesterregistrere seg på dette masteremnet det semester oppgaven innleveres.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal sette deg i stand til å utføre selvstendig faglig arbeid. Du får også erfaring med metodebruk i praksis, samt erfaring med å knytte teori og empiri sammen. Masteroppgavene bør tematisk legges nært opp til TIKs forskning og prosjekter. Erfaring tilsier at oppgaver som skrives integrert i aktivt forskningsmiljø og -prosjekter som fortrinnsvis omfatter mer enn en forsker, får god oppfølging av veiledere, og at studentene på denne måten får økt innsikt i hvordan forskning i praksis gjennomføres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap og 10 sp metode på 4000-nivå

Anbefalte forkunnskaper

Masteroppgaven anbefales å avslutte i siste programsemester, evt. fulgt av prosjektemnet.

Undervisning

Veiledning i et omfang av 30 timer inkludert forberedelse, dvs 5-10 kontaktmøter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Programleder er ansvarlig for oppnevnelse av veileder innen gitte frister. Veiledning opphører ved tidspunkt for innlevering, og kan kun forlenges etter søknad.

Eksamen

For de som skriver kort oppgave skal masteroppgaven ikke være lenger enn 18 000 ord inkludert litterturliste. Det forventes et relativt begrenset omfang på datainnsdaling og empiri i oppgaven.TIK anbefaler at masteroppgaven er omkring 50 sider.
Oppgaven skal skrives i 12 punkts størrelse, linjeavstand 1,5.
Eventuelle vedlegg, f.eks. intervjuguide og brev til etiske komiteer, medregnes ikke i sidetallsregnskapet.
Innleveringsfrist er satt til den siste mandagen i mai måned.
Innlevering av avhandlingen i 4 eksemplarer skal finne sted siste mandag i mai måned innen kl. 15. Eksemplarene skal leveres til studiekonsulenten på kontorromnummer 710, Eilert Sundts hus.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur faller innen 5 uker etter innlevert oppgave. 2 sensorer (en ekstern).

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk