KRIS1226 – Seksualitet og kjønn i antikken

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Spørsmål knyttet til familie, kjønn og seksualitet står sentralt i kristendommen. Ofte er forestillingene knyttet til bibelske tekster. Dette emnet vil ta opp hvordan forholdet mellom kjønn, seksualitet og identitet kan forstås med henblikk på tidlig kristen tid innenfor antikken, og sett i lys av nyere teoretiske diskusjoner.
Med utgangspunkt i den sentrale betydning familien hadde, legger en vekt på å drøfte forestillinger om kvinner og kvinners sosiale roller i tidlig kristen tid, så vel som forestillinger om menn og maskulinitet og synet på likekjønnet seksualitet. Tidlig kristne tekster er det viktigste kildematerialet.
Forskjeller mellom forestillinger om seksualitet og kjønn i antikken og i moderne tid står sentralt, og en vil også drøfte den rolle tidlig kristne kjønnsroller og moralske vurderinger spiller for kjønnsroller og seksualetikk i moderne kristendom.

Hva lærer du?

Gjennom emnet vil du tilegne deg kritisk kunnskap om kjønn og seksualitet i tidlig kristendom, opparbeide evne til å forstå og bruke relevante analytiske metoder, trening i å reflektere hermeneutisk over bruken av bibelske tekster i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

En fordel med noe kjennskap til kristendom/ Det nye testamente.

Undervisning

Forelesninger gjennom hele semesteret.

Obligatoriske aktiviteter:

Innlevering av to arbeidskrav på ca 1000 ord hver som vil utgjøre en del av mappen.

Eksamen

Mappe bestående av følgende deler:

  • 2 innleveringer, ca. 1000 ord hver, over litteratur , i løpet av semesteret.
  • Tre dagars hjemmeoppgave over oppgitte tema på slutten av semesteret på 3000-4000 ord.


Semester-innleveringen teller 1/3, hjemmeoppgaven 2/3 ved fastsettelse av karakter.

Hjelpemidler

Hjelpemidler ved Det teologiske fakultet

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen får mulighet til å ta ny eksamen. Ny eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår som valgemne i program for teologi og kristendom, program for kjønn, feminisme og likestilling, og kan også tas innenfor program for antikk kultur og klassisk tradisjon, program for kultur- og idéstudier og program for religionsstudier. Emnet kan også brukes som fritt emne i andre programmer.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst 2010
Høst 2009
Eksamen
Høst 2010
Høst 2009
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

TF-infosenter