Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

NB! Noen av pensumbidragene i denne pensumlisten er samlet i et kompendium som selges på Gnist Akademika. Oversikt over hvilke artikler det gjelder finnes i kompendiet.

Almen innføring i teori om kjønn

Moi, T.: Hva er en kvinne? : kjønn og kropp i feministisk teori, Oslo 2002. Gyldendal. 186 s. (utdrag).

Brantsæter, M.C.; Eikvam, T.; Kjære, R.; Åmås, K.O (ed.): Norsk homoforskning, Oslo 2001. Universitetsforlaget. s. 303-24 (Svare, H.: ”Homoseksualitet mellom biologi og kultur. Et filosofisk blikk på essensialisme og konstruksjonisme”).

Seksualitet og kjønn i kristen antikk

Økland, J.: Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse on Gender and Sanctuary Space, Oslo 2000. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Doktoravhandling ved Det teologiske fakultet. s. 88-109. Kapittel 3: ”Man-Made Environment: Placing Men and Women”.

Moxnes, H.; Endsjø, D. Ø.; og Børtnes, J. (red.): Naturlig Sex? Seksualitet og Kjønn i kristen antikk, Oslo 2002. Gyldendal. s. 1-127.

Songe-Møller, V.: Den greske drømmen om kvinnens overflødighet, Oslo 1999. Cappelen. s. 235-76. (“Fra pederasti til filosofi . Om Foucaults syn på seksualiteten i antikken”).

Sosiale roller, kvinner i tidlig kristendom

Torjeson, K. J.: When Women were Priests. Women’s leadership in the Early Church and the Scandal of their Subordination in the Rise of Christianity, San Fransisco 1993. Harper. 270s.

Tekststudium

Oversikt

Det nye testamente:

Matt 1-2, 19:1-15; 22:23-33; Luk 1-2, 7:36-50; 8:1-3; 10:38-42; 13:10-17; 15:8-10; Joh 2:1-11; 4:1-42; 8:1-11; 11:1-44; 12:1-8; Apostelgj. 16:11-15; Rom 1: 18-32; 16; 1 Kor 5-7, 11:1-16; 14:33-36; Gal 3:26-28; Efeser 5:21-33; 1 Tim 2:8-15,5:3-16.

Tekster fra oldkirken:

Clark, E. A. og Richardson, H. (red.): Women and Religion, San Fransisco 1996. Harper. Revidert og utvidet utgave. s. 1-66.

Detaljstudium

Utviklingen av en tradisjon om Maria Magdalena.

Tekster: Matt 27:55-28:10 m. paralleller, Joh 19:25-20:18, Maria Magdalenas evangelium, Filipevangeliet, Frelserens dialog.

Rian, T.N. (oversettelse og forord): Maria Magdalenas Evangelium. Fire gnostiske skrifter, Oslo 1996. Emilas Forlag. s. 11-29. (Karlsen Seim, T.: “Maria Magdalena – en disippel Jesus elsket”).

D’Angelo, M. R.: Women and Christian Origins, New York 1999. Oxford University Press. s. 105-28 (“Reconstructing “Real Women” in Gospel Literature. The Case of Mary Magdalene”).

Historisk kvinnesyn og aktuell situasjon

Thelle, N. R. og Riedl, N. J. (red.): Gud, Oslo 1998. Etterutdanningskomiteen ved Det teologiske fakultet og Det praktisk teologiske seminar, Universitetet i Oslo. ISBN: 82-91397-07-4. s. 103-13 (Børresen, K. E.: ”Gudsbilde og menneskesyn – en matristisk fornyelse”) og s. 115-26 (Økland, J.: ”Gudsbilder og menneskesyn- hvem er skapt i mannens bilde?”).

Homoseksualitet i antikken og i den moderne kirkelige diskusjon

Moxnes, H.; Endsjø, D. Ø.; og Børtnes, J. (red.): Naturlig Sex? Seksualitet og Kjønn i kristen antikk, Oslo 2002. Gyldendal. s. 129-222.

Homofile i Kirken. En utredning fra Bispemøtets arbeisgruppe om homofili, Oslo 1995. Kirkens Informasjonstjeneste. 220 s. (utdrag).

Publisert 6. juni 2003 11:49 - Sist endret 21. aug. 2003 11:57