KRIS4302 – Masteroppgave kristendomsstudier

Kort om emnet

Mastergradsoppgaven har en sentral plass i studiet. Den skal vise at studenten kan arbeide med faget etter vitenskapelig metode. Valg av oppgavetema og metodisk tilnærmingsmåte godkjennes av og i samtale med programleder. Tildeling av veileder skjer etter godkjenningen

Emnet for oppgaven må være slik at den planlagte utarbeidelse ikke er dekket av tidligere arbeider, selv om det i mange tilfelle vil være mulig å ta opp et tidligere behandlet emne under nye synsvinkler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenten må være tatt opp til TFM2-KRIST.

Undervisning

Det er obligatorisk deltakelse på et oppstartseminar/en oppstartsamtale og to framleggsseminar.
Oppstartsseminar eller –samtale finner sted i første halvdel av masterstudiets andre semester og skal bidra til å utvikle det tema studenten vil skrive oppgave om, til et godt gjennomførbart prosjekt. På framleggsseminarene legger hver student fram en del av sin oppgaven til felles, lærerledet, drøfting. Hver deltakende student skal også være hovedrespondent på en annens framlegg.

Under skriving av masteroppgaven blir det gitt 16 timer veiledning. Det er et krav for å få levere inn masteroppgaven at studenten har vært til veiledning, og at denne er godkjent som tilstrekkelig av veileder.

Eksamen

Mastergradsoppgave og muntlig prøve.

Mastergradsoppgaven har et omfang på 28000-40000 ord. Skriften som benyttes skal være Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, det skal benyttes halvannen linjeavstand og margene skal være 2,5 cm. Tittelbladet på oppgaven skal angi studentens navn, tittel på oppgaven, tittel og navn på veileder og teksten "Mastergradsoppgave i kristendomsstudier, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet", samt semester og årstall. Oppgaven leveres i 3 eksemplarer

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv

Det fastsettes en foreløpig karakter for det skriftlige arbeidet før den muntlige prøven. Den foreløpig karakteren for det skriftlige arbeidet vil være utgangspunktet for eventuell klage på karakterfastsettelse.

Etter at den foreløpige karakteren er gjort kjent for studenten gjennomføres en muntlig prøve på inntil 45 minutter. Studenten medbringer til den muntlige prøven en presentasjon (omfang 400 ord) av hovedproblemstillingen i oppgaven.

På grunnlag av oppgaven og den muntlige prøven fastsettes den endelige karakteren. Den muntlige prøven kan justere den foreløpige karakteren opp eller ned med inntil en karakter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter