Pensum/læringskrav

 

Bøker:

Bruner, Jerome. Making Stories. Cambridge MA: Harvard University Press, 2003, ss. 3-36 & 63-108          (78 s).

Nussbaum, Martha. Upheavals of thought, Cambridge U Press, 2001, ss 19-88 (69 s).

Solomon, Robert C.  True to our feelings. Oxford: Oxford University Press 2007. ss. 13-38 & 203-231 (53 s).

Svare, Helge. Livet er en reise: Metaforer i filosofi, vitenskap og dagligliv, Oslo: Pax, ss 10-42 & 147-161 (46 s).

Svare, Helge. Den gode samtalen: Kunsten å føre dialog, Oslo: Pax, 2008, ss 7-112 & 159-177 & 217-270. (175 s).

Svare, Helge og Henning Herrestad. Filosofi for Livet, Oslo: Unipub 2004, ss. 13-43 & 119-133 & 141-172. Også tilgjengelig som e-bok på amazon.com. (74 s).

Walderhaug, Marianne Frøystad. Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. Dr. avhandling. Universitetet i Bergen 2017, kap. 7-11, ss. 146-276 (130 s).

 

Artikler:

Arneson, Pat. Playful Seriousness: The Virtue of Eutrapelia in Dialogue. Atlantic Journal of Communication, 26(1), 2018, ss. 46-58 (12 s).

Eilin Høgmann Dehli. "Verdien av gode samtaler om livet". Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1–2), 2016, ss. 87–96  (9 s).

Gadamer, Hans-Georg. ”Spørsmålets hermeneutiske forrang”. I Sannhet og metode, Oslo: Pax 2012, ss. 403-420 (17 s).

Hansen, FinnThorjørn. "Undren, tænkning og kontemplation." I At stå idet åbne, København: Hans Reitzels forlag, 2008, ss 60-72 (12 s).

Henriksen, Ida Helene. "Filosofisk praksis: En tvetydighetens praksis." I H. Gaukstad og M.N. Weiss (red), NSFPs årbok 2013, Oslo: NSFP, ss 7-16 (9 s).

Johansen, Anders . "Fellesskap og talekunst". I Samtalens tynne tråd, Oslo: Spartacus, ss. 130-148 (10 s).

Karlsen, Heidi. "Samtaler på krisesenteret." I H. Gaukstad og M.N. Weiss (red), NSFPs årbok 2013, Oslo: NSFP, ss. 69-73 (4 s).

Kierkegaard, Søren. Udrag fra Enten-Eller og fra Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift. I Svare, Helge. Filosofiske tekster i utvalg. Oslo: Pax: 1998, ss. 213-229 (16 s).

Knox, Jeanette Bresson Ladegaard, og Mette Nordahl Svendsen. "Authoring experience: the significance and performance of storytelling in Socratic dialogue with rehabilitating cancer patients."  Medicine, Health Care and Philosophy 18 (3), 2015, ss. 409-420 (11 s).

Knox, Jeanette Bresson Ladegaard. "Sculpting Reflection and Being in the Presence of Mystery. Perspectives on the Act of Philosophizing in Practice with People Recovering from Cancer."  Haser 6, 2015, ss. 53-79 (26 s).

Lakoff, George, and Mark Johnson. "Conceptual metaphor in everyday language."  i The journal of Philosophy 77 (8), 1980, ss. 453-486. (33 s).

Lysne, Vigdis . "Mennesket - alltid ein deltakar". I Likeverd i praksis, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2004, ss 23-74 (51 s).

Sartre, Jean-Paul. "Den første betingelse for handlingen er friheten." I Væren og intet i utvalg, Oslo: Pax 1993, ss. 136-202 (66 s).

Schaanning, E. (1993). "Jürgen Habermas." I Eriksen, T.B., Vestens Tenkere, Bind 3. Oslo: Aschehoug, s. 373-389.  (16 s).

Seeskin, Kenneth. ”Socratic Philosophy and the Dialogue Form”. I Dialogue and discovery: A study in Socratic method. Albany: State University of New York Press, 1987, ss. 1-22  (22 s).

Seljevold, Are. "Prison talks". I H. Gaukstad og M.N. Weiss (red), NSFPs årbok 2013, Oslo: NSFP, ss. 53-66 (13 s).

Skjervheim, Hans. ”Deltakar og tilskodar”. I Mennesket, Oslo: Universitetsforlaget, 2002, ss. 20-35  (15 s).

Svare, Helge. "Behandling eller dialog.” I Impuls, Tidsskrift for psykologi nr. 2, 2004, ss. 59-65 (6 s).

Svare, Helge. "How do we best educate philosophical counselors?" I Philosophical Practice  2(1), 2006, ss. 1-11 (10 s).

Svare, Helge. “Samtalens plass i et menneskeliv. Anders Lindseth i samtale med Helge Svare”. I Samtiden nr, 3, 2002, ss. 114-124   (10 s).

 

Totalt 983 sider

 

Publisert 14. nov. 2018 09:56 - Sist endret 27. okt. 2020 16:29