RESA2200 – Sentrale begreper i islamstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i islam som religion, intellektuell tradisjon og historisk fenomen. Målet med dette kurset er å gi en bred forståelse av de sentrale spørsmålene i islamstudier gjennom studiet av grunnleggende begreper i islamske tradisjoner. Det dreier seg blant annet om begreper som islam og muslim, sharia og umma, og begreper knyttet til kunnskap, kunnskapsproduksjon og kunnskapsoverlevering, åpenbaring og grunnkilder (Koranen, sunna), bønn og trosliv, autoritet og organisering av trosfellesskapene, samfunn og sosiale aspekter ved troslivet. 

Kurset er organisert rundt et antall slike begreper og begrepsfelt, og disse plasseres språklig, teologisk og historisk. Vi tar for oss hvordan de ulike begrepene har blitt knyttet seg til bestemte teologiske retninger og kunnskapstradisjoner, vitenskapsdisipliner og litterære sjangre. Vi vil også ta for oss hvordan begrepene har blitt forstått og brukt gjennom historien, og vi diskuterer oversettelsesproblematikk. Endelig vil vi se på hvordan begreper knyttet til islam inngår i dagens trosutøvelse, tenkning og kunnskapsproduksjon, og i de videre diskusjoner omkring islam.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du får en overordnet innsikt i islam og lærer om grunnleggende begreper i islamstudier og i islamske tradisjoner. Du får en innsikt i hvordan de ulike begrepene relaterer seg til hverandre og hvordan de inngår i forskjellige teologiske tradisjoner og kunnskapstradisjoner. 

Du får også en oversikt over islams historie, og en oversikt over de mest sentrale teologiske retningene og intellektuelle tradisjonene. 

Ferdigheter:

  • Du skal kunne reflektere over språk og begrepsbruk, identifisere hvordan begrepsbruk bygger på visse premisser og relaterer seg til en grunnleggende forståelse av feltet, og du skal bli i stand til å analysere slik begrepsbruk. 
  • Du skal utvikle ferdigheter i akademisk lesing, argumentasjon og skriving.


Holdninger:

Gjennom dette kurset skal du oppøve en historisk bevissthet og kritisk sans omkring språk, begrepsbruk og definisjonsmakt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger med gruppediskusjoner og studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter:

1. Feltarbeid (gruppe) med muntlig fremlegg og diskusjon i klassen.

2. En skriftlig innlevering (ca. 500 ord) som også presenteres muntlig i klassen, og som skal inngå i en felles begrepskatalog tilgjengelig for klassen.

3. Et skriftlig refleksjonsnotat (ca. 1000 ord) over en oppgitt tekst. Presenteres også muntlig i klassen.

4. Respons på medstudenters arbeid.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen, 3500-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter