Dette emnet er nedlagt

RESA3102 – Kjønnsperspektiv på religion

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp problemstillinger fra aktuell debatt knyttet til religion, politikk, kirke og samfunn og analyserer dem i et kritisk kjønnsperspektiv. Det gis innføring i teori om hvordan kjønn konstrueres og brukes til å tenke (og legitimere) kosmologier, gudsmodeller, menneskesyn og sosial struktur. Kurset anvender moderne kjønnsteori på historiske forestillinger om kjønn i den kristne-humanistiske kulturarv og viser hvordan de betinges av sin tids kjønnsteologi. Forestillingene har fortsatt makt og vi undersøker dette ved å sammenligne historiske tekster med case fra samtiden. Tanken om at mennesket er skapt i Guds bilde, Imago Dei, impliserer forestillinger om kjønn og blir særlig drøftet. Studenten får i tillegg kunnskap om feministisk teologi og dens kritiske nytolkninger av gammel tradisjon. Feminister forsøker å endre både kjønnsforestillinger og praksis og vi undersøker viktige strategier, argumenter og uenigheter i dette arbeidet. Samspillet mellom tolket tradisjon, kritisk teori og ny tolkning står sentralt, og studentene inviteres til å delta aktivt. Kurset er tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap.

Samtidscaset dette semesteret er det norske stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet 2014. Vi undersøker menneskesyn og kjønnsteologi i den politiske kampen for likestilling (eller ulikhet) og demokrati i Norge (og til dels USA), på 1800 tallet og idag.

Hva lærer du?

Religionsvitenskap er studiet av faktisk foreliggende tro, idealer og/eller praksis. Teologi er tenkning om spørsmål som er reist av religion eller som rettes mot religion. Studentene lærer å sondre mellom disse to fagtradisjonene, og opparbeider kritisk kunnskap om ett sentralt emne i skjæringsfeltet mellom dem. De lærer å utvikle analytiske redskaper slik at de på egen hånd kan synliggjøre og drøfte kjønn i forhold til historisk eller aktuell religion og teologi, eller inn mot andre relevante fagfelt. De får øvelse i å sammenligne ulike historiske og sosiale kontekster på bakgrunn av kjønnsforskningens spørsmål, ikke bare teologiens.

Kunnskap:
Innsikt i moderne kjønnsteori og kjønnsforskning ved å anvende den på teologiske forestillinger om mennesket skapt i Guds bilde. Kunnskap om hvordan historiske forestillinger om kjønn setter betingelser for samtidens perspektiv og interesser. Kunnskap om hvordan moderne feministisk teologi nytolker denne arven ved tverrfaglig samlesning av kjønnsteori med teologi og religionsvitenskap/samfunnsfag. Kunnskap om kampen for likestilling og demokrati i et kjønnskritisk perspektiv gjennom arbeid med case fra samtiden.

Ferdigheter:
Du vil opparbeide analytiske ferdigheter til å lese religiøse, teologiske og politiske tekster kjønnskritisk og forstå holdninger til kjønn og menneskeverd mer generelt utfra et kritisk kjønnsperspektiv. Du lærer å tenke og se både sammenhenger og brudd mellom forståelser av kjønn i en historisk periode og i samtiden.

Holdninger:
Emnet bidrar til refleksjon over den betydning religion og teologi har for samtidsdebatter om kjønn, politikk, likestilling og demokrati. Du vil utvikle kritiske holdninger til (re)presentasjon av kjønn og menneskeverd i religiøse tekster, debatter og praksis og bevisstgjøres på maktperspektivet tilknyttet dette.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av kombinerte forelesninger og seminar, som regel en dobbelttime per uke. Vanligvis vil det være ti forelesninger, men det kan bli endringer enkelte semestre.

Obligatorisk aktivitet
To skriftlige innleveringer på Fronter på ca. 1000 ord (2 sider) og to korte studentresponser på en annen innlevering.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen på 3000-4000 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter