Pensum/læringskrav

PENSUM (ca. 900 s)

Følgende bøker må skaffes: Metode i religionsvitenskap; Mening, materialitet, makt (eller Lesningens vitenskap); Hermeneutisk lesebok; Diskursens orden. Det øvrige pensum (artikler/bokkapitler) er tilgjengelig i papirkompendium til emnet eller i elektronisk versjon.

Metodepluralisme i religionsstudiet (235s):

Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig (2006) Metode i religionsvitenskap (Oslo: Pax) s. 7-127, 144-180 og 203-274

Hjelde, S. (2007) "Teologi og religionshistorie - slektskap til besvær?" i Sigurd Hjelde og Otto Krogseth (red.) Religion - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet (Oslo: Gyldendal akademisk) s. 31-50 (i kompendium)

Interreligiøse studier (35s):

Cheetham, D (2005) "The University and Interfaith Education" i Studies in Interreligious Dialogue (2005: 1) s. 16-35 ( Online database

Dunbar, D. (1998) "The place of interreligious dialogue in the academic study of religion" i Journal of Ecumenical Studies (3-4: 1998) (i kompendium)

Hermeneutikk og diskursanalyse (350s):

Neumann, I. B. (2001) Mening, materialitet, makt: En innføring i diskursanalyse (Fagbokforlaget)

eller

Helge Jordheim (2001) Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi (Oslo: Universitetsforlaget) kap. 1-3

og

Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen (red.) Hermeneutisk lesebok (Oslo: Spartacus) følgende utvalg:

  • Paul Ricouer: Hva er en tekst? Å forstå og forklare s. 59-84
  • Rudolf Bultmann: Er forutsetningsløs eksegese mulig? s. 107-114
  • Hans-Georg Gadamer: Fra Sannhet og metode, samt Tekst og fortolkning s. 115-136 og 163-194
  • Charles Taylor: Fortolkning i humanvitenskapene s. 239- 287
  • Jürgen Habermas: Om Gadamers Sannhet og metode s. 307-315

Feministisk teori/metode (90s):

Harding, S "Rethinking Standpoint Epistemology: ‘What is Strong Objectivity?" i L. A. Alcoff og E. Potter (red.) Feminist Epistemologies (London:Routledge) s. 49-82. (I kompendium)

Code, L (1993) "Taking Subjectivity into Account" i L. A. Alcoff og E. Potter (red.): Feminist Epistemologies (London:Routledge) s. 15-48 (I kompendium).

Haraway, D. J. (1991) "Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective" i Simians, Cyborgs and Women (London:Free Association Books) s. 183-201 (I kompendium).

Samfunnsvitenskapelig teori/metode (190s):

Furseth, Inger og Repstad, Pål (2003) ”Religion i dagens sosiologi og kulturanalyse” i Innføring i religionsosiologi (Oslo: Universitetsforlaget) s. 65-93 (i kompendium)

Skjervheim, H Deltakar og tilskodar, i Norsk tro og tanke,bd. 3. (Oslo: Universitetsforlaget) s. 473-481 (i kompendium)

Foucault, M (1999) Diskursens orden (Tiltredelsesforelesning holdt ved Collège de France 2. desember 1970. Oslo: Spartacus Forlag) Oversettelse og etterord ved E. Schaaning, 42s

Focault, M. (1984) "Of other spaces (1967)" i Architecture /Mouvement/ Continuité (October: 1984) ( Online database

Bourdieu, P (1999) "Kunnskap gjennom kroppen" i Meditasjoner (Oslo: Pax) s. 134-170 (i kompendium)

Bourdieu, P. (2003) "The Berber House" i Setha M. Low and Denise Lawrence-Zúñiga (red.) The Anthropology of space and place. Locating culture (Oxford: Blackwell) s. 124-131 (i kompendium)

Rodman, M. (2003) "Empowering Place. Multilocality and Multivocality" i Setha M. Low and Denise Lawrence-Zúñiga (red.) The Anthropology of space and place. Locating culture (Oxford: Blackwell) s. 204-224 (i kompendium)

Ortner, S. B. (2006) "Updating Practice Theory" i Anthropology and Social Theory. Culture, Power and the Acting Subject (Durham and London: Duke University Press) s. 1-18 og 155-156 (i kompendium)

Salomonsen (2003) "Empirisk feltarbeid, deltakende fortolkning og anvendt religionsvitenskap. Metodiske utfordringer til teologisk forskning og fagutvikling" i Tone Lund-Olsen og Pål Repstad (red.) Forankring eller frikopling? Kulturperspektiver på religiøst liv i dag (Kristiansand: Høyskoleforlaget) s. 97-118 (i kompendium)

HÅNDBØKER

Alle bør skaffe seg en håndbok i oppgaveskriving. Vi anbefaler Furseth, Inger og Everett, E. L. (2004) Masteroppgaven: hvordan begynne – og fullføre (Oslo) 180s.

Før arbeidet med masteroppgaven, bør en også sette seg inn i UiOs Håndbok for god forskningsetikk

Published May 21, 2009 9:43 AM - Last modified July 7, 2009 12:54 PM