Dette emnet er nedlagt

RESA4202 – Interreligiøs hermeneutikk: Bibel- og Korantolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieemnet vil gi ei innføring i sentrale hermeneutiske spørsmål knytt til bruken av heilage skrifter i kristen og islamsk tradisjon og belyse likskapar og forskjellar i måten dei to religionane handterer tolkingsspørsmål på. Studieemnet vil særleg ta for seg (1) korleis ein i skrifttolkinga kjem til rette med grunnleggande endringar i verdsbilete og sosiale livsformer, (2) korleis ein forstår lesaren si rolle og spørsmålet om tolkingsautoritet; (3) korleis spørsmål om kjønn, seksualitet, sosial rettferd og religiøs pluralisme utfordrar hermeneutikken.

Hva lærer du?

Studieemnet vil gi kjennskap til tradisjonelle og moderne former for skrifttolking; innsikt i sentrale spørsmål som pregar utviklinga av ein kritisk hermeneutikk innanfor dei to religionane; og kompetanse til å sjå hermeneutiske utfordringar i eit interreligiøst perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det kan innvilges enkelteemneopptak til emnet for søkere med relevant faglig bakgrunn. Kortfattet søknad sendes info@teologi.uio.no . Vennligst oppgi fødsel- og personnummer og fagbakgrunn. Søknad må foreligge i rimelig tid før fristen for semesterregistrering 1. februar.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Føreset ingen andre emne på masternivå

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i religionsstudiar, kristendomsstudiar eller kultur- og idéstudiar med fordjuping i religionshistorie eller kristendomskunnskap, eller tilsvarande

Undervisning

Fellesundervisning i form av førelesingar.

Obligatorisk arbeidskrav: innlevering av to refleksjonsnotat på ca. 1000 ord, og faglege diskusjonar i Classfronter i tilknyting til disse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Førebudd munnleg eksamen (45 min). Éin time før eksamen vil studenten få utdelt hovudspørsmåla/tekstane som samtalen skal dreie seg om. Studenten kan ta meg seg eventuelle notat ein har utarbeidd i førebuingstimen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter