Pensum/læringskrav

Artikler og bokkapitler som er tilgjengelige via UiO nettverket kan også nås hjemmenifra ved å bruke "UiO programkiosk" : http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/programkiosk/

 

I INNFØRING (49s):

Russell, B. (1996) Hvorfor jeg ikke er kristen (1927) i Hvorfor jeg ikke er kristen og andre essays om religion og livssyn. Oslo, Humanist forlag. s. 22-59 (tilgjengelig online )

 

Aadnanes, Per M. (2005) Ein gud skapt i menneskets bilete? Glimt frå den moderne religionskritikkens historie. Religion og livssyn. (1:2005), 12 s. (online artikkel)

 

II RELIGIONSKRITIKK OG RELIGIONSFILOSOFI (300s):

Bonhoeffer, D. (2000 ), Motstand og hengivelse (Oslo:Gyldendal Akademisk), s. 141-45; 71-75 og 88-95

 

Dahl, Espen (2008) Religionskritikkens gjenkomst og dens religiøse bruk. Kirke og Kultur, vol 2, s. 138-47 (online).

 

Westphal, Merold (1999), Suspicion and faith : the religious uses of modern atheism. New York, Fordham University Press. XI, 296 s.

 

III MISTANKENS RELIGIONSKRITIKK - KILDETEKSTAR (225s):

Feuerbach, L. (1957) The Essence of Christianity. Introduction. §§1-2. New York, Harper and Brothers. (online).

 

Freud, S., Gay, P., & Strachey, J. (1989) The future of an illusion. New York, Norton. XXIII, 80 s.

 

Marx, K. (1972) "Til jødespørsmålet" og "Kritikk av den hegelske rettsfilosofi". Verker i utvalg 1: Filosofiske skrifter. Oslo, Pax forlag. s. 65-101.

 

Marx, K. (1973) Teser om Feuerbach. Marx i ett bind. Oslo, Pax forlag. s. 34-36 (online).

 

Nietzsche, Friedrich (2008) Antikrist. Forbannelse over kristendommen. Oslo, Spartacus. 70s

 

IV SKEPTISISME, NATURALISTISK RELIGIONSKRITIKK OG RELIGIØS ATEISME (85s):

Dawkins, Richard (2006) The God delusion. Boston, Houghton Mifflin. kap 4, s. 113-59. (eller tilsvarende i den norske utgaven fra 2007). Jf. Why there is almost certainly no God. Huffington Post, 23 October 2006 (online artikkel, 9 s).

 

Hume, D. (2002), del XI av ”Dialoger om naturlig religion”. Om religion. Oslo, Humanist forlag. s. 100-110.

 

Platinga, A. (2007) The Dawkins Confusion. Naturalism ad absurdum. Books & Culture. March/April 2007. 10 s. (online artikkel).

 

Ronald Dworkin (2012) Religion without God. Forelesning holdt ved UCLA September 2012. 10s. (online artikkel).

 

V MORALSK OG POLITISK RELIGIONSKRITIKK (88s):

Henriksen, Jan Olav (2005) Religionskritikkens legitimitet. Religion og livssyn, nr. 3. (10s, online artikkel).

 

White, Lynn (1967). The historical roots of our ecological crisis. I: Science, nr. 155, s.1203–1207 (5 s)

 

Edwien, A. (1986) Er kristendommen en fare for verdensfreden? Oslo, Human-Etisk Forbund, s. 12-33

 

Moxnes, H. (1999) Trenger Bibelen moralsk kritikk? I: Pettersen, Turid Barth & Horjen, Stein Erik. red. Over alle grenser. Festskrift ved Norges Kristelige Studentforbunds 100 årsjubileum. Oslo, Norges Kristelige Studentforbund, s. 136-43.

 

Leirvik, Oddbjørn (2011) Interreligious hermeneutics and the ethical critique of the Scriptures. I : Cheetham, D., Winkler, U.,  Leirvik, O. & Gruber, J. red. Interreligious Hermeneutics in Pluralistic Europe. Between Texts and People. Amsterdam, Rodopi, s. 333-353.

 

Daly, Mary (1972) The Spiritual Revolution: Women’s Liberation as Theological Re-

Education. I: Andower Newton Quarterly, March 1972, Vol. 12(4), s 163-176

 

Salomonsen, Jone (2015) Uten feminismen, ingen kvinneprest. I: Kritisk Forum.  Spesialnummer: Feministisk teologi nu! Nr. 142/2015, s.13-24

 

 

VI AKTUELL ISLAMKRITIKK – OG MUSLIMSKE SVAR (225s):

 

Leirvik, O. (2005) Islamkritikk: kristen, humanetisk, muslimsk. Religion og livssyn, nr.3, s. 14-19. (online artikkel)

 

Moussa, E. (2002) The debts and burdens of critical Islam. I: Safi, Omid. red. Progressive Muslims. On Justice, Gender, and Pluralism. Oxford, Oneworld, s. 111-127. (online).

 

Bektovic, Safet, Religionskritik og selvkritik blandt muslimer. Uplublisert manus, 15 s.

 

Manji, I. (2005) Sytti jomfruer? Hva er galt med islam? En oppfordring til ærlighet og forandring. Oslo, Cappelen, s. 36-56.

 

Bile, A., S. N. Srour, N. Herz (2017), Skamløs. Gyldendal,168 s

 

Publisert 20. nov. 2017 15:27 - Sist endret 20. nov. 2017 15:27