Dette emnet er nedlagt

RESA4207 – Jesus, Muhammad og moderne identiteter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I folkelig polemikk mellom kristne og muslimer møter en ofte sammenligninger mellom Jesus og Muhammad som både er stereotype og nedvurderende av den andres religion. I dette emnet vil vi gå utover disse enkle stereotypiene og prøve å forstå sammenhengen mellom historiske presentasjoner av Jesus og Muhammad og dagens leting etter identitet blant kristne og muslimer. Hypotesen vi vil undersøke er at historiske framstillinger av de to religionenes ”grunnleggere” blir brukt for å uttrykke mening og identitet her og nå. Historiske spørsmål som ”hvem var Jesus/Muhammad” er derfor ikke interessefrie, men alltid relatert til spørsmålet “Hvem er jeg/vi”? I denne sammenheng vil også biografisjangeren bli undersøkt.
Emnet har tre hoveddeler. Den første fokuserer på metoder og spørsmål i studiet av den historiske Jesus og hvordan den historiske Jesus-forskningen blir formet av leting etter mening hos kristne i ulike kontekster – for eksempel i russisk historie, i Latin-Amerika, blant feminister eller i transkulturelle kontekster. Jødiske og muslimske syn på Jesus vil også bli berørt. Den andre delen tar også utgangspunkt i den historiske forskningen, i dette tilfellet på Muhammad, og undersøker ulike måter Muhammad har blitt sett på i islamsk historie. Men vekten vil også her ligge på moderne biografier, og den europeiske konteksten. Kristne syn på Muhammad, historisk og aktuelt, vil også bli behandlet. Den tredje delen tar for seg ulike former for sammenligninger mellom Jesus og Muhammad, både med konfronterende og dialogisk fortegn.
Forelesere på kurset er Halvor Moxnes, Oddbjørn Leirvik, Nora Eggen og Faruk Terzić.

Hva lærer du?

Studieemnet vil gi

  1. innsikt i metodiske og hermeneutiske spørsmål knyttet til rekonstruksjonen av Jesu og Muhammads liv;
  2. kunnskap om noen sentrale presentasjoner av Jesus og Muhammad, i lys av moderne identitetsproblematikk;
  3. ferdighet til å studere Jesus og Muhammad i et interreligiøst perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med 80sp innen teologi, kristendomskunnskap, religionsvitenskap eller samfunnsvitenskap.

Undervisning

I tillegg til Halvor Moxnes og Oddbjørn Leirvik vil også Nora S. Eggen og Faruk Tercic undervise på kurset.

Obligatorisk aktiviteter:
Innlevering av et refleksjonsnotat på 1200-1300 ord over et utvalg fra pensumliteraturen.
Respons på et av medstudentenes refleksjonsnotat.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen på 3000-4000 ord.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter