RESA4218 – Tillit og autoritet i islam

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva er tillit? Tillit kan ses som en relasjonell verdi, men skylder vi andre tillit, eller er det snarere slik at vi skylder dem at de kan ha tillit til oss? Er tillit alltid godt, eller kan tilliten også misbrukes? Er tillit gitt eller noe som oppøves, og i tilfelle hvordan? Hva er autoritet, hva er forholdet mellom legitimitet, handlekraft og autoritet? Hvem lyttes til, og hvorfor?

Dette emnet tar for seg tillit og autoritet i islamsk tenkning historisk og i dag. De to temaene relateres til hverandre, og vi diskuter deres relevans gjennom spørsmål om hva islamsk autoritet består i, hvordan denne dannes og virker og hvilken rolle tillit spiller i disse prosessene.

Tillit er grunnleggende for menneskers forhold til hverandre så vel som for deres forhold til Gud og til seg selv. Vi studerer hvordan tillit begrepsfestes og behandles innenfor ulike sjangre og ulike disipliner i de islamske kunnskapstradisjonene, og hvordan tillit oppfattes eksistensielt, etisk og kunnskapsrelatert. Vi ser på forholdet mellom absolutt og betinget tillit, troverdighet og pålitelighet, mistillit, feilplassert tillit og tillitsbrudd. 

Autoritetsdannelse er et annet grunnleggende trekk ved hvordan mennesker organiserer sine liv. I tillegg til det organisatoriske og politiske er kunnskapsdannelse og normdannelse sentrale virkefelt for autoritet. Vi studerer sentrale begreper i islamske tradisjoner knyttet til alle disse virkefeltene, men vi tar spesielt for oss begreper knyttet til produksjon og overlevering av kunnskap og etisk-juridiske normer.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Emnet gir innsikt i begreper knyttet til tillit og autoritet i islamsk tradisjon og tenkning.

Du skal få kjennskap til kunnskapstradisjoner og sjangre hvor tillit og autoritet tematiseres og problematiseres.

Du får innsikt i hvilke diskusjoner som utspiller seg i dette temafeltet i dag.

Ferdigheter:

Du skal identifisere sentrale tematikker i forholdet mellom tillit og autoritet.

Du skal reflektere over primærtekster (i oversettelse).

Du skal kritisk analysere og reflektere over akademiske tekster og utvikle ferdigheter i akademisk argumentasjon og skriving.

Holdninger:
Du skal bevisstgjøre deg om din egen tenkning om forholdet mellom tillit og autoritet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det kan innvilges enkeltemneopptak til emnet for søkere med annen relevant faglig bakgrunn innenfor religionsstudier. Det kreves at studenten på forhånd har bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, og at studenten er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo, f.eks. som kvalifisert til enkeltemnestudent på bachelornivå. Kortfattet søknad sendes info@teologi.uio.no. Vennligst oppgi fødselsdato og fagbakgrunn. Dokumentasjon vil bli etterlyst. Søknad om å ta emnet som enkeltemne må foreligge senest to uker før frist for melding til undervisning og eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha grunnleggende kjennskap til islamske grunnkilder og grunnbegreper.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med fire heldagssamlinger som består i forelesninger, seminarer og casearbeid.

 

Obligatoriske aktiviteter:           

Refleksjonsnotat (ca. 1000 ord) over en oppgitt primærtekst som diskuteres i timen.

Refleksjonsnotat (ca. 1000 ord) over en selvvalgt pensumtekst, som legges frem og diskuteres i timen.

Innlevering av problemstilling og litteraturliste til semesteroppgaven.

Innlevering og fremlegging av utkast til semesteroppgaven.

Respons på medstudenters arbeid.

 

Eksamen

Semesteroppgave på 3500-4000 ord over en selvvalgt problemstilling som godkjennes av emneansvarlig.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter