RESA4250 – Muhammad og hans arv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Muhammad har en helt sentral posisjon i islam som profet, overleverer av guddommelig åpenbaring og som moralsk forbilde. Målet for dette kurset er å gi innsikt i ulike aspekter ved Muhammad som historisk person samt som hvordan hans åndelige og normative arv forvaltes i islamske tradisjoner historisk og i dag. Emnet tar opp hvordan overleveringer fra og om Muhammad har inngått i litterære sjangre som historieskriving og biografier, hadith, fiqh, koranfortolkning og adab, og hvordan ulike vitenskapsdisipliner knytter seg til disse sjangrene. Emnet tar dessuten opp sjangeroverskridende og populærkulturelle fremstillinger av Muhammad.

Vi tar for oss diskusjoner omkring Muhammads status, og hvordan dette inngår i bredere teologiske og ideologiske diskusjoner gjennom historien. Dessuten vil vi se på hvordan forestillinger om Muhammad inngår i fromhetslivet. 

Vi tar også for oss resepsjonen av Muhammad utenfor islamske tradisjoner historisk og i dag, og vi diskuterer aktuelle stridsspørsmål i denne resepsjonen.

Hva lærer du?

Kunnskap:
Emnet skal gi kunnskap om profeten Muhammads liv, lære og virke, og om hvordan dette livet, denne læren og dette virket har blitt overlevert og forstått gjennom historien. 

Du skal få en kjennskap til og oversikt over sentrale kunnskapstradisjonene og litterære sjangrene hvor Muhammads arv er en sentral premissgiver og kilde, og du opparbeider deg en innsikt i hvordan denne arven forvaltes, videreutvikles, formes og kommer til anvendelse på ulike måter.


Ferdigheter:

  • Du skal kunne reflektere over sentrale problemstillinger knyttet til Muhammads posisjon i islam.
  • Du skal kunne identifisere teologiske og ideologiske grunnlag for ulike syn på og forestillinger omkring Muhammad i og utenfor islam historisk og i dag.
  • Du skal utvikle ferdigheter i akademisk lesing, argumentasjon og skriving.

Holdninger:
Du skal oppøve en historisk bevissthet omkring islamske teologiske tradisjoner og omkring forestillinger om Muhammad.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på masternivå på lektorprogrammet kan søke om plass på undervisning ved å sende e-post til info@teologi.uio.no.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør være fortrolige med islamske grunnbegreper og ha elementær kjennskap til islams historie.

Undervisning

Undervisningen består i forelesninger med gruppediskusjoner og studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter:             

1. Refleksjonsnotat over pensumartikkel (ca. 1000 ord), leveres skriftlig. Refleksjonsnotatet inngår i den endelige mappebesvarelsen. Notatet presenteres og diskuteres i klassen med respons fra medstudent.

2. Bokessay over valgt monografi (1500-2000 ord, se egen liste over bøker), leveres skriftlig og presenteres i klassen. Essayet inngår i den endelige mappebesvarelsen.

3. Studentene skal velge en tekst eller en hendelse som de skal analysere i lys av pensum og annen støttelitteratur. Problemstilling og støttelitteratur skal godkjennes av faglærer. Førsteutkastet skal leveres skriftlig og legges frem for klassen med respons fra medstudenter og faglærer. Den endelige semesteroppgaven på 3500-4000 ord skal inngå i mappebesvarelsen.

4. Respons på medstudenters arbeid.

Eksamen

Emne har mappevurdering.

I mappebesvarelsen inngår:              

1. Refleksjonsnotat, som teller 20% av den endelige karakteren.

2. Bokessay teller 30% av den endelige karakteren

3. Semesteroppgaven teller 50% av den endelige karakteren.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår 2021
Vår 2019

Våren 2021 tilbys emnet også som videreutdanning.

Eksamen
Vår 2021
Vår 2019
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

TF-infosenter