RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn

Kort om emnet

Endringer på emnet høsten 2021 grunnet korona:

Det vil ikke bli avholdt muntlig eksamen dette semesteret. Karakteren fastsettes på bakgrunn av det skriftlige arbeidet.

 

Masteroppgaven har en sentral plass i studiet. Den skal vise at studenten kan arbeide med faget etter vitenskapelig metode. Valg av oppgavetema og metodisk tilnærmingsmåte gjøres i samråd med programleder.

Emnet for oppgaven må velges slik at det planlagte arbeidet ikke er dekket av tidligere oppgaver selv om det i mange tilfeller vil være mulig å ta opp et tidligere behandlet emne under nye synsvinkler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter må ha opptak til studieprogrammet Religion og samfunn (master - to år).

Undervisning

Det blir gitt inntil 16 timer veiledning. Det er et krav for å få levere inn masteroppgaven at studenten har vært til veiledning, og at veiledningen er godkjent som tilstrekkelig av veileder. 

Prosjektskissen utarbeides normalt i andre semester av studiet gjennom en prosess i fire stadier:

(1) Ved begynnelsen av semesteret holdes et idémyldringsseminar der studentene presenterer tema og ideer for oppgaven og hvordan de vil gripe arbeidet an. I forkant av seminaret leveres et kortfattet idénotat (1-2 sider). Deltakelse i seminaret er obligatorisk.

(2) På bakgrunn av tilbakemeldinger i seminaret og videre lesning utarbeider studenten en første prosjektskisse (3 til 5 sider) som skal inneholde en presentasjon av tema for oppgaven, et kort sammendrag av tidligere forskning på temaet, og noen tanker om hvilke metodiske grep og teoretiske perspektiver (knyttet til innsikter fra RESA 4102 «Vitenskapsteori og metode») som er aktuelle. Skissen presenteres i et oppstartsseminar i februar der studentene gir tilbakemeldinger på hverandres prosjekter. Deltakelse i oppstartsseminaret er obligatorisk.

(3) Etter oppstartsseminaret utvikles prosjektskissen videre, og en ny versjon (5 – 10 sider) leveres midtveis i semesteret. Denne ligger til grunn når studenten blir tildelt veileder.

(4) På bakgrunn av første samtale med veileder bearbeides prosjektskissen videre, og en endelig versjon (8-10 sider) leveres mot slutten av semesteret. Denne skal godkjennes av programleder.

I det videre arbeidet med masteroppgaven skal studenten delta i minimum to framleggseminarer (i tillegg til det obligatoriske oppstartsseminaret) for å kunne få oppgaven vurdert. Her skal en del av oppgaven legges fram til felles drøfting. Samtidig skal studenten være hovedrespondent på en annens framlegg. Studenter som legger fram for første gang, forventes å levere en oppdatert versjon av prosjektbeskrivelsen, med en tentativ disposisjon til masteroppgaven. Framlegget bør gi klart uttrykk for hva slags metodisk grep en ser for seg og hvilke teoretiske perspektiv som ser ut til å bli de mest sentrale. Noe av dette kan gjerne formuleres som utkast til innledningskapittel til masteroppgaven. Dersom en allerede er i gang med å skrive utkast til andre deler av oppgaven, er det også mulig å legge fram andre kapittelutkast (sammen med en disposisjon som viser hvilken del av oppgaven den aktuelle tekstbiten er utkast til). Samlet omfang bør være ca. 10 sider. For studenter som skal holde sitt andre framlegg forventes, i tillegg til en disposisjon for masteroppgaven, et kapittelutkast. Maks antall sider er 20.

Eksamen

Endringer på emnet høsten 2021 grunnet korona:

Det vil ikke bli avholdt muntlig eksamen dette semesteret. Karakteren fastsettes på bakgrunn av det skriftlige arbeidet.

 

Opprinnelig eksamensform:

Mastergradsoppgave og muntlig prøve.

Mastergradsoppgaven har et omfang på 28000-40000 ord. Skriften som benyttes skal være Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, det skal benyttes halvannen linjeavstand og margene skal være 2,5 cm. Tittelbladet på oppgaven skal angi studentens navn, tittel på oppgaven, tittel og navn på veileder og teksten "Mastergradsoppgave i religion og samfunn, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet", samt semester og årstall.

Alle studenter skal levere masteroppgaven til DUO vitenarkiv.

Det fastsettes en foreløpig karakter for det skriftlige arbeidet før den muntlige prøven. Den foreløpig karakteren for det skriftlige arbeidet vil være utgangspunktet for eventuell klage på karakterfastsettelse.

Etter at den foreløpige karakteren er gjort kjent for studenten gjennomføres en muntlig prøve på inntil 45 minutter. Studenten medbringer til den muntlige prøven en presentasjon (omfang 400 ord) av hovedproblemstillingen i oppgaven.

På grunnlag av oppgaven og den muntlige prøven fastsettes den endelige karakteren. Den muntlige prøven kan justere den foreløpige karakteren opp eller ned med inntil en karakter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter