Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kristen gudstjenestefeiring er rituell praksis, med dåp og nattverd som to vesentlige handlinger. Emnet søker å kaste lys over disse handlingene og deres endringshistorie utfra teologiske, ritualteoretiske og feministiske perspektiver. Ved siden av sakramentsteologi vil formidling av kunnskap om riteteori stå sentralt. Å arbeide med kristne ritualer og sakramenter ut fra et slikt perspektiv reiser nye problemstillinger: Betyr ordene eller handlingene mest i et ritual? Er dåpen overgangsrite eller initiasjonsrite, og får dette i såfall teologiske konsekvenser? På hvilken måte bidrar riten til å skape kjønn og legitimere en kjønnet verdensorden? Vi vil også undersøke egenarten i måten de ulike tidsepokene utformet ritualene på. Et sentralt spørsmål vil være om de kristne sakramentene har noen faste grunntema, eller om den sakramentale praksis prinsipielt er åpen. Fordi alle ritualer er komponert gjennom kroppslige handliger og drar veksler på et rikt register av sanselige uttrykks- og opplevelsesformer (syn, hørsel, berøring, smak, lukt, tale, sang, stillhet, kneling, håndspåleggelse etc.), vil dette perspektivet inngå i studiet.

Hva lærer du?

Studenten vil få kunnskap om grunntrekkene i den kristne gudstjenestens historie, betydning og problemfelt, og gis basiskompetanse i sakramentsteologi. Det forventes at studenten gjennom studiet opparbeider både kreativt og kritisk-analytisk perspektiv på kristen rituell praksis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter 2 av de 4 innføringsemnene i kristendom. (KRIS1001, KRIS1002, KRIS1003, KRIS1004 )

Anbefalte forkunnskaper

Studenten må beherske engelsk godt da mye av pensum er på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består i regelmessige forelesninger / seminar gjennom semesteret.

Arbeidskrav

  • Deltakelse på undervisningen.
  • Ett gudstjenestebesøk med innlevering av refleksjonsnotat (ca. 1000 ord).

Eksamen

Semesteroppgave med et omfang på 3000-4000 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i cand.theol.-programmet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter