TEOL2400 – Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kristen tro fortolkes alltid i spennet mellom historie og nåtid, mellom tradisjon og fornyelse.   Derfor vil alltid spørsmålet om hva kristen tro «er» knytte an til vår egen tid og dens utfordringer, kulturelt, sosialt og eksistensielt. Samtidig blir kristen tro til i en historisk utvikling fra urkristendommen til i dag.  

I de lutherske kirkene spiller den troslæren som ble utviklet på reformasjonstiden en viktig rolle som tolkning av kristen tro. Confessio Augustana som ble skrevet på 1530-tallet vil derfor være en nøkkeltekst i dette emnet. Undervisningen vil peke på de historiske og dogmehistoriske forutsetninger for denne teksten. Samtidig vil undervisningen peke fremover og legge vekt på tolkningen av Confessio Augustana i vår egen tid.

Den snart fem hundre år gamle teksten viser hvilke utfordringer kristen tro står overfor i vår egen tid: I kristendommen – som i alle religioner – er det noe som er forpliktende og noe som må formuleres i samtidens kontekst og med samtidens eget språk.

Hva lærer du?

Læringsmål

  • God oversikt over de viktigste delene av den kristne troslæren, både historisk og aktuelt
  • Kunne fremstille kjernestoff i Confessio Augustana og sette dette i en historisk og aktuell kontekst
  • Kunne redegjøre særlig for menneskesyn, ekklesiologi, rettferdiggjørelse og forholdet tro-politikk
  • Utvikle evner og ferdigheter til å kunne diskutere kristen troslære kritisk og konstruktivt, både historisk og i forhold til vår egen tid.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisning gis som forelesninger og gruppediskusjoner med utgangspunkt i pensumtekster og studentoppgaver gjennom hele semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

To oppgaver på 800-1000 ord hver, må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Den ene må arbeide med Confessio Augustana i en historisk sammenheng, den andre med Confessio Augustana i vår egen tid. Et utvalg av oppgavetitler presenteres ved semesterstart. Studentene må velge to av dem tidlig i semesteret.

Obligatorisk ekskursjon i Oslo området.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen 3000-4000 ord og en muntlig eksamen.

Det gis en egen karakter på hver av de to eksamensdelene. Den skriftlige og den muntlige delen av eksamen teller likt ved utregning av endelig karakter. Begge delene må være bestått.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2019.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter