TFF4219 – Tverrfaglig økologi i Antropocen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Antropocen, menneskets tidsalder, er foreslått som navn på den geologiske epoken vi nå går inn i. Mennesket anses som den viktigste faktor i de radikale endringer vi nå ser i klima og atmosfære, naturtap, kryosfære, hav og innsjøer. FNs klimapanel (IPCC) slo i 2021 fast at klimaendringene er utløst av menneskelig aktivitet. Det indikerer en ny sammenheng mellom menneske og natur.

Dette innebærer en tverrfaglig utfordring for nær sagt alle disipliner, fra human- og samfunnsvitenskap til biologi, geologi og de andre naturvitenskapene. Med utgangspunkt i det tverrfaglige forskningssamarbeidet ECODISTURB ved Universitetet i Oslo vil dette kurset gi anledning til å forstå og fordype seg i de tverrfaglige økologiske utfordringer som reises i antropocen.

Hva lærer du?

  • å fortolke tekster om tverrfaglig økologi på en kritisk, konstruktiv og faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig
  • å diskutere grunnleggende økologiske problemstillinger ut fra ulike faglige tradisjoner og tekster
  • å få oversikt over og innsikt i sentrale metodespørsmål innenfor tverrfaglig økologi og aktuell debatt om antropocen
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innen feltet.  

Dette emnet tilbys både på bachelor- og masternivå, avhengig av hvilket studieprogram det inngår i. Pensum på masternivå er mer omfattende enn på bachelornivå, og til eksamen forventes høyere grad av kunnskap og faglig refleksjon i emnet på masternivå enn på bachelornivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på fjerde-sjette året i profesjonsstudiet i teologi som ønsker å ta dette emnet på masternivå, bes sende en søknad pr e-post til TF-infosenter innen frister som gjelder for å søke undervisning.

Ved ledig kapasitet på emnet, kan det innvilges enkeltemneopptak til emnet for søkere med faglig relevante studier og bachelorgrad/tilsvarende fullført utdanning. (Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT som minimum tilsvarende norsk bachelorgrad.) Det kreves også at studenten er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo, f. eks. kvalifisert som enkeltemnestudent på bachelornivå. Du melder din interesse ved å fylle ut og sende inn nettskjema for interesseregistrering til TFF4219 innen fristen 15. desember 2021. Denne interesseregistering blir behandlet som en søknad om opptak til emnet, dersom det er ledig kapasitet. Ved rangering av søkere til evt. enkeltemneopptak gjelder først til mølla-prinsippet. Jevnfør mer informasjon på nettskjemaet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TFF3219 – Tverrfaglig økologi i Antropocen

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer, der forelesninger er åpne også for de som ikke har undervisningsopptak til emnet:

  • Ni åpne forelesninger á to timer innen tverrfaglig økologi som omfatter fagene biologi, geologi, filosofi, teologi, litteratur, antropologi og psykologi;
  • Seks seminarer á to timer som gir fordypning i tekstene og mer inngående kjennskap til feltet og tverrfaglige problemstillinger. Seminarenes arbeidsform forutsetter aktiv deltakelse fra studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av én sides refleksjonsnotat til to av seks seminarer. Refleksjonsnotat skal leveres i Canvas i forkant av seminaret.

Eksamen

  • Semesteroppgave  (3000-4000 ord) 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet tilbys også på bachelornivå med emnekode TFF3219.