Pensum/læringskrav

*Befring, Edvard (2015). Forskningsetikk, i Edvard Befring, Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap (s. 28-35). Oslo: Cappelen Damm Akademisk

 

Blikstad-Balas, Marte (2017). Key challenges of using video when investigating social practices in education: contextualization, magnification, and representation. International journal of Research Methods in Education URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1743727X.2016.1181162

 

*Bratberg, Øivind (2017). Tekstanalyse: hvorfor og hvordan. I Ø. Bratzberg, Tekstanalyse for samfunnsvitere (s. 11-31) Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

*Creamer, Elisabeth G (2016). A primer about Mixed Methods Research in an Educational Context International Journal of Learning, Teaching, and Educational Research Vol. 15, No. 8, s. 1-13. (13 sider)

 

Creswell, John D & Miller, Dana L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory Into Practice, 39(3), 124-130. URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15430421tip3903_2

(flyttet til pensum i DIFO4015 høst 2019)

 

**Dalen, Monica (2011). Intervju som forskningsmetode. En kvalitativ tilnærming. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget (120 sider)

 

*Emerson, Robert M; Fretz, Rachel I. og Shaw, Linda L. (2011) Fieldnotes in Ethnographic Research, I R. M. Emerson, R. I Fretz & L. I Shaw, Writing Etnographic Fielnotes (s. 1-20). Chigaco: The Univwersity of Chicago press

 

*Everett, Euris L og Furseth, Inger (2012). Lettere sagt enn gjort – å utforme et metodisk opplegg for oppgaven. I E. L. Everett & I. Furuseth, Masteroppgaven. Hvordan begynne og fullføre (127-144) Oslo: Universitetsforlaget.

 

*Fangen, Katrine (2011). Deltagende observasjon. I K. Fangen & A-M. Sellerberg (red) Mange ulike metoder (37-56). Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

*Firebaugh, Glenn (2008). There Should Be the Possibility of Surprise in Social Research. I G. Firebaugh, Seven Rules for Social Research (s. 1-30). Princeton: Princeton University Press.

 

*Grønmo, Sigmund (2016). Strukturert utspørring. I S. Grønmo, Samfunnsvitenskapelige metoder (s.190-211). Bergen: Fagbokforlaget.

 

*Johnson, Burke R. (2013). Valditity of Research Results in Quantitative, Qualitative and Mixed Research. (kapittel 11) I B. R. Johnson & L. Christensen, Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (s. 277-316). Sage: Los Angeles

 

*Kleven, Thor Arnfinn (2014). Data og datainnsamlingsmetoder, I Thor Arnfinn Kleven (red): Innføring i pedagogisk forskningsmetode (s. 27-47). Bergen: Fagbokforlaget.

 

*Larsen, Ann Kristin (2017). Om samfunnsvitenskapelig metode. I A. K. Larsen, En enklere metode. Veiledning i samfunnsvitenskapelig metode (s. 17-31). 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget

 

Merton, Robert K. (1942). The Normative Structure of Science: URL: https://www.panarchy.org/merton/science.html

 

Patton, Michael.Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health Services Research, 34(5) 1189-1208. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1089059/

(flyttet til pensum i DIFO4015 høst 2019)

 

*Patton, M. Q (2015): Data Collection Decisions (kapittel 29) I M. Q. Patton, Qualitative Research and Evaluation Methods (s. 255-263). 4. utgave. Los Angeles: Sage  

 

*Ryen, Anne (2016): Research Ethics and Qualitative Research. I D. Silverman (red) Qualitative Research (s.31-46). 4. utgave. Thousand Oaks: Sage

 

* Silverman, David (2011). Designing a research project. I D. Silverman: Interpreting Qualitative Data, s. 27-56.  4.utgave. Thousand Oaks: Sage


*Kompendium

**Bok

Publisert 25. nov. 2018 14:32 - Sist endret 3. juni 2019 09:53