Informasjon og oppgavetekst til obligatorisk oppgave

Obligatorisk aktivitet i NATDID4001 – Natufagene, forskning og skole

Obligatorisk essay med fokus på en valgfri pensumsartikkel.

Utfyllende informasjon:

Målet med oppgaven er å øve kritisk lesing av fagdidaktiske artikler (eller bokkapitler). Det vil si å finne artikkelens argumentasjon, beskrive hvordan argumentasjonen er bygd opp, og gjøre kritiske og selvstendige vurderinger av artikkelen.

Oppgavens omfang er 2500-3000 ord og skal ha følgende oppbygning:

  • Presentasjon og analyse av artikkelen eller bokkapitlet
  • Oppsummér: Hva er artikkelens argumentasjon, og hvordan er den støttet?
  • Hvordan vurderer du artikkelen?
  • Litteraturliste (APA 6)

Målet med oppgaven er:

  • Gi fordypning i relevante fagdidaktiske problemstillinger
  • Gjengi og anvende litteratur i teksten med riktig sitatteknikk
  • Kunne kritisk vurdere faglitteratur

Valg av artikkel gjøres i begynnelsen av semesteret. Besvarelsen leveres innen angitt frist og vurderes av faglærer.

Vurderingskriterier:

  • Er artikkelens tema og argumentasjon beskrevet på en ryddig og dekkende måte?
  • Er betydningen av teori og empiri gjort rede for i argumentasjonen?
  • Blir artikkelen vurdert kritisk og selvstendig?

Hvis den ikke godkjennes, vil du ha mulighet til å levere en omarbeidet versjon.

Publisert 19. des. 2017 15:24 - Sist endret 19. des. 2017 15:24