Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av tre hoveddeler: Pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.
 

PEDAGOGIKK
Pedagogikk er knyttet til de grunnleggende spørsmålene om læring og undervisning, oppdragelse og sosialisering i skole og samfunn. Pedagogikken skal bidra til å gi deg økt innsikt i og forståelse av hvordan barn, unge og voksne tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom et samspill med sine omgivelser. Samtidig tar faget sikte på å belyse skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning, og hvilke oppgaver læreren har i denne sammenhengen. Faget er forankret i en praktisk-pedagogisk forståelse av lærerens arbeid i klasserommet, skolen og samfunnet. Undervisningen er forskningsbasert og nært knyttet til praktiske problemstillinger som du møter i skolen. Studiet skal bidra til at nye lærere utvikler kompetanse til å organisere et læringsmiljø i skolen som både utfordrer og skaper mening for elevene.
 

FAGDIDAKTIKK
Fagdidaktikken belyser skolefagenes egenart og begrunnelse i samfunnet. Emnet gir innsikt i fagenes læreplaner og i problemstillinger som gjelder planlegging og vurdering av undervisning og læring. Fagdidaktikken er nært knyttet til de utfordringer studentene møter i skolen.
 

PRAKSIS
Som student i PPU3100T er du tilsatt i Osloskolen. Du skal observere og vurdere andre læreres undervisning og du skal selv overta undervisningen med erfarne lærere som mentorer/veiledere. Du skal planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Du skal inngå som et fullverdig medlem av lærerkollegiet.

Hva lærer du?

Den praktisk-pedagogisk utdanningen skal gjøre deg kvalifisert til å arbeide som lærer i matematikk og/eller naturfag i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, i videregående skole og i voksenopplæring.

Studentene skal ha kunnskaper om:

 • hvordan læring skjer og om hvordan tilrettelegge for læring i matematikk og naturfag
 • hvordan formidle faget og tilpasse faget/fagene til elevenes nivå, om ulike lærings- og undervisningsmetoder, og om ulike elevtyper
 • om utviklingen av skolen i det norske samfunnet og om ideene som det bygger på
 • skolen som organisasjon og hvilken rolle skolen spiller i et samfunnsperspektiv.
 • hvordan fagene legitimeres i skolen, om allmenndannelse og om lærerollen i dagens og fremtidens skole.

Studentene skal ha ferdigheter slik at de kan:

 • tilrettelegge for læring i matematikk og naturfag
 • vite hvordan man bruker informasjons- og kommunikasjonsteori (IKT) gjennom egne studier og i undervisningssituasjoner i skolen.
 • formidle faget og tilpasse faget til elevenes nivå og kunnskap om de ulike lærings-/undervisningsmetoder

Studentene skal ha generell kompetanse til å kunne:

 • arbeide som lærer i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, i videregående skole og i voksenopplæring
 • reflektere over egne læringserfaringer, lærerforutsetninger og lærerrollen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist eller som enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnets målgruppe er kandidater med avlagt mastergrad eller Ph.d innenfor realfag. Se for øvrig opptakskrav.

Overlappende emner

PPU3110, PPU3110D og PPU3120, PPU3120D og tidligere versjoner av praktisk-pedagogisk utdanning.

Undervisning

Emnet går over sommer, høst og vår.

Undervisningen starter med et 4 ukers sommerkurs i regi av Utdanningsetaten i Oslo, UiO og Teach First UK.

Studentene skal delta på dagsamlinger og ukesamlinger, både i Norge og i England.

Det er fellesforelesninger i pedagogikk og didaktikk. Forelesningene danner grunnlag for temaer som tas opp i seminargruppene i pedagogikk.

Fagdidaktikkundervisningen er seminarpreget i veksling mellom forelesninger, studentinnslag, diskusjoner og øvelser.

Undervisningen i pedagogikk og fagdidaktikk er oppgavebasert med veiledning på elektronisk læringsplattform.

En del av fagdidaktikk- og pedagogikkundervisningen vil foregå som veiledning i skolen.

Praksisopplæringen gjennomføres ved skolen der studenten blir tilsatt av Utdanningsetaten i Oslo.

Obligatoriske komponenter i undervisningen:

 • Obligatorisk seminargruppeundervisning i pedagogikk, fagdidaktikkundervisning og kurs
 • Obligatorisk skriftlig oppgave:
  1. Oppgave i pedagogikk, leveres høstsemester. Vurderes godkjent/ikke godkjent. (OBL1)
 • Obligatorisk muntlig oppgave:
  2. Gruppeoppgave i pedagogikk og fagdidaktikk. Muntlig fremføring vårsemester. Vurderes godkjent/ikke-godkjent. (OBL2)

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av 3 eksamensdeler:
1. Praksis
2. Skriftlig 6-timers eksamen i pedagogikk og fagdidaktikk primærfag
3. Hjemmeeksamen i fagdidaktikk sekundærfag

For studenter med to fagdidaktiske fag vil primærfag være det faget de har masterkompetanse i. For studenter med ett fagdidaktisk fag, vil primærfag og sekundærfag være samme fag.

Studenter med ett fagdidaktisk fag må få godkjent et tilleggspensum på 650 sider. Dette tilleggspensumet inngår i eksamen til fagdidaktikk sekundærfag. Den ordinære litteraturen inngår i fagdidaktikk primærfag.

Alle obligatoriske komponenter må være gjennomført og/eller godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om opplæring i Inspera.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensdel 1 (praksis) vurderes til bestått/ikke-bestått. Praksis må være vurdert til bestått for å kunne gå opp til eksamensdel 2 og 3.

For eksamensdel 2 og 3 anvendes en gradert karakterskala fra A til F, med A som beste karakter, og F for ikke bestått.

Det gis én karakter på eksamensdel 2 og én karakter på eksamensdel 3. Det gis også en samlet karakter for PPU3100T. Alle eksamensdeler må være bestått for at emnet skal være bestått.

Vektingen av eksamensdelene til den samlede karakteren er som følger: For samlet karakter vektes eksamensdel 2 med 2/3-del og eksamensdel 3 med 1/3-deler

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Dersom man kun avlegger deler av eksamen i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Eksamensdel 1, praksis, må være bestått for å kunne gå opp til eksamensdel 2 og 3.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig etter UiOs kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Vår og høst

Emnet går over tre semestre.

Emnet starter i juni og avsluttes påfølgende vår.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Kontakt

UV-studieinfo