Informasjon om 6 timers skriftlig digital hjemmeeksamen i PPU3210: Undervisning og læringsforløp

Informasjon om eksamen

Skriftlig digital hjemmeeksamen varer i 6 timer og består av to deler. Det anbefales at du bruker ca. 2 timer på den første delen og ca. 4 timer på den andre.

I begge deler av digital hjemmeeksamen skal du vise kompetanse i både pedagogikk og fagdidaktikk, men du kan også trekke inn relevante praksiserfaringer. Du skal henvise til faglitteratur fortløpende i teksten, men du trenger ikke å lage en litteraturliste.

Eksamensoppgave del 1

I del 1 av digital hjemmeeksamen vil du få utdelt en tekst som du skal drøfte i lys av pedagogikk og ditt fagdidaktiske fag 2. Teksten kan f.eks. være fra en lærebok i faget eller fra offentlige dokumenter som en lærer må ha et reflektert forhold til.

Selve oppgaveformuleringen vil bli publisert på eksamensdagen. Svaret på denne eksamensdelen skal være på 800–1200 ord.

Eksamensoppgave del 2

Eksamensdel 2 av digital hjemmeeksamen innledes med at du observerer en videocase. Casen viser en typisk situasjon fra skolen. Observasjonene du gjør, skal danne utgangspunktet for en drøfting i ditt eget fagdidaktiske fag 2.

Oppgaveformulering: «Oppgaven innledes med en observasjonsdel, der du på bakgrunn av relevant teori gjør rede for sentrale observasjoner i casen. Formuler deretter en problemstilling som kan belyse hvordan du som lærer kan arbeide med ett av temaene du har observert i casen, i ditt fagdidaktiske fag 2. Drøft problemstillingen i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori. Du kan også trekke inn praksiserfaringer der dette er relevant som støtte for egen argumentasjon.»

Casen blir gjort tilgjengelig på eksamensdagen. Omfanget på besvarelsen velger du selv.

Informasjon om tekniske krav

For å kunne avlegge den digitale hjemmeeksamen, må du i god tid før eksamen kontrollere at du får sett testvideoene og hørt lyden på egen datamaskinen, samt sjekke kvaliteten på internettforbindelsen du vil bruke ved eksamen.

For å gjennomføre en problemfri digital hjemmeeksamen, trenger du en båndbredde der nedlastingshastigheten er på minst 3 Mbit/s, og den siste versjonen av Adobe Flash. Denne kan lastes ned fra http://get.adobe.com/flashplayer/. For å gjennomføre digital hjemmeeksamen må du enten bruke PC med Windows XP, Vista Win 7 og 8, Ubuntu Linux 12.12 eller Mac med OXS 10.5.8 eller nyere. Maskinene må være oppdater med relevant maskin- og programvare.

Studenten er selv ansvarlig for at den maskinen en velger å bruke til eksamen er i en slik forfatning at den er egnet for bruk til dette formålet. Eksamen kan ikke leveres på nettbrett, mobil eller lignende.

Eksamensbesvarelsen skal leveres i et av følgende filformater: odt, pdf, doc eller docx.

Test følgende videoer for streaming i god tid før eksamen:

http://www.uv.uio.no/ils/studier/digeks-test/digeks_test2/test2_stream_hq.html

http://www.uv.uio.no/ils/studier/digeks-test/digeks_test2/test2_stream_lq.html

http://www.uv.uio.no/ils/studier/digeks-test/digeks_test2/test2_vortex_hq.html

http://www.uv.uio.no/ils/studier/digeks-test/digeks_test2/test2_vortex_lq.html

Det anbefales at du benytter nyeste utgave av nettleser; Internet Explorer, FireFox, Chrome eller Safari. Mac-brukere har opplevd problemer med Safari, og vi anbefaler å ha en alternativ nettleser tilgjengelig.

Har du spørsmål eller opplever problemer knyttet til videoene, ta kontakt med oss på digital-eksamen@ils.uio.no

Dersom din internettforbindelse ikke er rask nok, anbefaler vi å avlegge eksamen med egen datamaskin på Blindern med brukernavn og passord til nettverket på UiO. Om du velger å avlegge eksamen på Blindern, må du selv sørge for headset og stømtilførsel til egen pc.

Vurderingskriterier

Presisering: Vurderingskriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk ubetinget kvalifisere for karakteren ”F - Ikke bestått”, selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og formidlingsevne.

 

Formalia:

  • Forside.
  • Tittel/overskrift og mellomtitler/deloverskrifter.
  • Henvisninger til teori/litteratur i løpende tekst settes i parentes.
  • Litteraturliste forventes ikke.
  • Avsnittsmarkering med dobbelt linjeskift.

 

Karakter/
UiO-beskrivelse

Observasjon, tolkning og problemformulering

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia*

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser bredde og dybde med svært god kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, er svart relevant for diskusjonene.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til studielitteratur.

Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes med en tydelig kritisk distanse.

Språket er presist og selvstendig med et minimum av parafraser.

Teksten er godt strukturert.

Formalia er oppfylt.

B

Meget god

Meget god prestasjon.

Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser bredde og dybde med god kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, er relevant for diskusjonen.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til studielitteratur.

Kandidaten evner på en god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes med en kritisk distanse.

Språket er presist og selvstendig med et minimum av parafraser.

Teksten er godt strukturert.

Formalia er oppfylt.

C

God

God prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er preget av kjennskap til og forståelse av fagfeltene uten klare mangler.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, er i rimelig grad relevante for diskusjonene.

Kandidaten argumenterer til dels selvstendig.

Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes bekreftende, med tilløp til kritisk distanse.

Språket er godt og selvstendig med noen parafraser.

Teksten er strukturert.

Formalia er oppfylt.

D

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen mangler.

Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har en viss relevans, men kan til tider være noe perifer og tilfeldig.

Kandidaten viser noe kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn belyser til en viss grad problemstillingen i teksten.

Besvarelsen preges av argumenter som kan fremstå som meningsytringer.

Kandidaten evner bare i liten grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes bekreftende, uten tilløp til kritisk distanse.

Språket er nokså godt, men lite selvstendig og preget av parafraser og mangel av faguttrykk.

Teksten har en viss struktur.

Formalia er i rimelig grad oppfylt.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer.

Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har svak relevans, og viser lite kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn belyser bare i liten grad problemstillingen i teksten.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer.

Kandidaten evner bare i liten grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes bekreftende, uten tilløp til kritisk distanse.

Framstillingen er forståelig, men språket er til dels uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende.

Teksten har tilløp til struktur.

Formalia er i noe grad oppfylt.

F

Ikke bestått*

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene.

Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er enten fraværende eller tilfeldig og uten relevans.

Kandidaten viser ingen kjennskap til eller forståelse av fagfeltene.

Hvis praksiserfaringer anvendes, er de lite egnet og relevante for diskusjonen.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer.

Kandidaten ser i liten eller ingen grad sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiserfaringer er overveiende fraværende.

Framstillingen er forståelig, men språket er uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende.

Teksten er uten tilløp til struktur.

Formalia er i liten eller ingen grad oppfylt.

 

Publisert 12. nov. 2013 12:47 - Sist endret 25. apr. 2014 14:01