Informasjon om 6 timers skriftlig digital hjemmeeksamen i PPU3210: Undervisning og læringsforløp

Informasjon om eksamen

Skriftlig digital hjemmeeksamen skal gjennomføres i eksamensløsningen Inspera. Se informasjon under "Eksamen i Inspera" på semestersiden. Du må logge deg på Inspera senest en time før eksamen starter for å sikre at alt fungerer som det skal.

Eksamen varer i 6 timer og består av to deler. Det anbefales at du bruker ca. 2 timer på den første delen og ca. 4 timer på den andre.

I begge deler av digital hjemmeeksamen skal du vise kompetanse i både pedagogikk og fagdidaktikk, men du kan også trekke inn relevante praksiserfaringer. Du skal henvise til faglitteratur fortløpende i teksten, men du trenger ikke å lage en litteraturliste.

Eksamensoppgave del 1

I del 1 av digital hjemmeeksamen vil du få utdelt en tekst som du skal drøfte i lys av pedagogikk og ditt fagdidaktiske fag 2. Teksten kan f.eks. være fra en lærebok i faget eller fra offentlige dokumenter som en lærer må ha et reflektert forhold til.

Selve oppgaveformuleringen vil bli publisert på eksamensdagen. Svaret på denne eksamensdelen skal være på 800–1200 ord.

Eksamensoppgave del 2

Eksamensdel 2 av digital hjemmeeksamen innledes med at du observerer en videocase. Casen viser en typisk situasjon fra skolen. Observasjonene du gjør, skal danne utgangspunktet for en drøfting i ditt eget fagdidaktiske fag 2.

Oppgaveformulering:

Besvarelsen innledes med en observasjonsdel, der du på bakgrunn av relevant teori og med bruk av aktuelle fagbegreper gjør rede for viktige observasjoner i casen. Formuler deretter en problemstilling som kan belyse hvordan du som lærer kan arbeide med ett av temaene du har observert i casen, i ditt fagdidaktiske fag 2. Drøft problemstillingen i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori. Du kan også trekke inn praksiserfaringer der dette er relevant som støtte for egen argumentasjon. Vis til casen der det faller naturlig i drøftingen.

Casen blir gjort tilgjengelig på eksamensdagen. Omfanget på besvarelsen velger du selv.

 

Vurderingskriterier

Presisering: Vurderingskriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk ubetinget kvalifisere for karakteren «F - Ikke bestått», selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og formidlingsevne.

 

Formalia:

  • Tittel/overskrift og mellomtitler/deloverskrifter.
  • Henvisninger til teori/litteratur i løpende tekst settes i parentes.
  • Litteraturliste forventes ikke.
  • Avsnittsmarkering med dobbelt linjeskift.

 

Karakter/
UiO-beskrivelse

Observasjon, tolkning og problemformulering

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia*

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Kandidaten gir en svært presis beskrivelse av sentrale observasjoner i casen og formulerer en relevant problemstilling som er spisset mot fagdidaktikk 2.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er svært relevant for problemstillingen.

Kandidaten viser fremragende kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, er svært relevante for diskusjonene.

Kandidaten argumenterer svært klart og selvstendig og underbygger med henvisning til studielitteratur.

Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes med en tydelig kritisk distanse.

Språket er svært presist og selvstendig med et minimum av parafraser.

Teksten er godt strukturert.

Formalia er oppfylt.

B

Meget god

Meget god prestasjon.

Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten beskriver sentrale observasjoner i casen og formulerer en relevant problemstilling som er spisset mot fagdidaktikk 2.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er relevant for problemstillingen.

Kandidaten viser svært god kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, er relevante for diskusjonen.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til studielitteratur.

Kandidaten evner på en god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes med en kritisk distanse.

Språket er presist og selvstendig med et minimum av parafraser.

Teksten er godt strukturert.

Formalia er oppfylt.

C

God

God prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Kandidaten beskriver observasjoner i casen og formulerer en sentral problemstilling for fagdidaktikk 2.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er relevant for problemstillingen.

Kandidaten viser kjennskap til og forståelse av fagfeltene uten klare mangler.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, er i rimelig grad relevante for diskusjonene.

Kandidaten argumenterer til dels selvstendig.

Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes bekreftende, med tilløp til kritisk distanse.

Språket er godt og selvstendig med noen parafraser.

Teksten er strukturert.

Formalia er oppfylt.

D

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen mangler.

Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten beskriver enkelte observasjoner i casen og formulerer en problemstilling.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har en viss relevans for problemstillingen, men kan til tider være noe perifer og tilfeldig.

Kandidaten viser noe kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, belyser til en viss grad problemstillingen i teksten.

Besvarelsen preges av argumenter som kan fremstå som meningsytringer.

Kandidaten evner bare i liten grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes bekreftende, uten tilløp til kritisk distanse.

Språket er nokså godt, men lite selvstendig og preget av parafraser og mangel av faguttrykk.

Teksten har en viss struktur.

Formalia er i rimelig grad oppfylt.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer.

Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten beskriver observasjoner i casen med svak relevans. Besvarelsen har en uklar problemstilling.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har svak relevans.

Kandidaten viser liten kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn belyser bare i liten grad problemstillingen i teksten.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer.

Kandidaten evner bare i liten grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiseksempler brukes bekreftende, uten tilløp til kritisk distanse.

Framstillingen er forståelig, men språket er til dels uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende.

Teksten har tilløp til struktur.

Formalia er i noe grad oppfylt.

F

Ikke bestått*

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene.

Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidatens beskrivelse av observasjoner i casen har liten eller ingen relevans. Besvarelsen har en svært uklar eller ingen problemstilling.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er enten fraværende eller tilfeldig og uten relevans.

Kandidaten viser ingen kjennskap til eller forståelse av fagfeltene.

Hvis praksiserfaringer anvendes, er de lite egnet og relevante for diskusjonen.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer.

Kandidaten ser i liten eller ingen grad sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og praksiserfaringer er overveiende fraværende.

Framstillingen er forståelig, men språket er uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende.

Teksten er uten tilløp til struktur.

Formalia er i liten eller ingen grad oppfylt.

 

 

Publisert 7. okt. 2015 13:18 - Sist endret 26. okt. 2015 09:56