Semesteroppgave

PPU3210: Eksamen del 1 – Semesteroppgave

Semesteroppgaven

Semesteroppgaven er en individuell oppgave som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk 1.

I oppgaven skal du ta for deg et undervisningsopplegg du har gjennomført i praksis, formulere en problemstilling som kan belyse utvalgte sider av dette, og analysere og drøfte undervisningsopplegget ut fra pedagogisk og fagdidaktisk teori samt erfaringer fra praksis.

Problemstillingen skal ha tilknytning til ett eller begge de overordnede temaene:

 • undervisning og læring
 • klasse- og undervisningsledelse

Semesteroppgaven skal inneholde:

 • Forside med kandidatnummer, emnekode og emnenavn, aktuelt semester og antall ord i oppgaven
 • Presentasjon og aktualisering av problemstillingen
 • Beskrivelse av gruppen/klassen
 • Kort presentasjon av undervisningsopplegget
 • Analyse og drøfting av undervisningsopplegget ut fra pedagogisk og fagdidaktisk teori samt erfaringer fra praksis
 • Begrunnede forslag til hvordan undervisningsopplegget kan videreutvikles
 • Konklusjon
 • Litteraturliste
 • Vedlegg: deloppgave A og B

Ettfagsstudenter skal også legge ved liste over selvvalgt tilleggslitteratur (350-375 sider). Tilleggslitteraturen må være godkjent av faglærer.

Formelle krav:

All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere skole, lærere, elever og medstudenter. Dette gjelder både for semesteroppgaven og deloppgavene.

Obligatoriske deloppgaver

Underveis i praksis samler du inn datamaterialet du trenger for å skrive semesteroppgaven, og deler av dette skal leveres inn i form av tre obligatoriske deloppgaver. Deloppgavene har til hensikt å støtte deg i datainnsamlingen og vil også danne utgangspunkt for veiledning.

Deloppgave A – Beskrivelse av gruppe/klasse
Lag en beskrivelse (200–300 ord) av den gruppen/klassen der du skal gjennomføre undervisningsopplegget i deloppgave B.

Deloppgave B – Plan for undervisningsopplegg
Lag en plan for det undervisningsopplegget som skal behandles i semesteroppgaven. Bruk malen «Plan for undervisningsopplegg».

Deloppgave C – Problemstilling for semesteroppgaven
Formuler et forslag til problemstilling for semesteroppgaven, og forklar hvorfor denne problemstillingen er relevant (50–100 ord).

 

Innlevering

 • Obligatoriske innleveringer - deloppgave A, B og C: Leveres i læringsplattformen it's Learning.
 • Semesteroppgaven: Leveres i eksamensløsningen Inspera. Se informasjon under "Eksamen i Inspera" på semestersiden. Merk at semesteroppgaven leveres som ett dokument, med deloppgave A og B inkludert. Deloppgavene kan m.a.o. ikke leveres som vedlegg i Inspera.

 

Leveringsfrister:

 • Deloppgave A, B og C: Fredag 30. oktober.
 • Semesteroppgave: Se «Tid og sted» under «Eksamen og vurderingsformer» på emnets semesterside.

 

Veiledning

Fagdidaktiker gir tilbakemelding på deloppgave C i it's Learning.

Etter praksis arrangeres det et veiledningsseminar der du får tilbakemelding på et utkast til semesteroppgaven. Utkastet kan være inntil 1000 ord og leveres i læringsplattformen tre dager før seminaret. I veiledningsseminaret sitter 4–5 studenter sammen og får tilbakemelding av hverandre og av faglærer. Veiledningsseminaret er et frivillig tilbud. Informasjon om tid, sted og påmelding blir gitt i læringsplattformen.

 

Vurdering

Semesteroppgaven vurderes med karakter A–F. Deloppgavene vil ikke bli gjenstand for vurdering.

 

Vurderingskriterier

Kriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk ubetinget kvalifisere for karakteren F, selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og framstillingsevne.

 

Karakter/
UiO-beskrivelse

Problemformulering og stofftilfang

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Teksten har presise, fruktbare og sentrale problemstillinger. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser særdeles stor bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene. Det anvendes empiri som er velegnet for å belyse problemstillingen i teksten.

Kildebruken er aktiv, og kandidaten veier nøkternt mellom synspunkter og argumenterer klart selvstendig for sin konklusjon. Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt og sette kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer drøftes med en klar kritisk distanse.

Språket er presist, stringent og selvstendig. Teksten har en klar struktur. Kravene til innhold og formalia er oppfylt.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Teksten har presise, fruktbare og sentrale problemstillinger. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene. Det anvendes empiri som er egnet til å belyse problemstillingen i teksten.

Kildebruken er overveiende aktiv, og kandidaten veier stort sett nøkternt mellom synspunkter og argumenterer selvstendig for sin konklusjon. Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt og sette kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer drøftes med en rimelig klar kritisk distanse.

Språket er presist, stringent og selvstendig. Teksten har en klar struktur. Kravene til innhold og formalia er oppfylt.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Teksten har forholdsvis fruktbare og sentrale problemstillinger. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er forholdsvis sentralt, og kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene er preget av en bredde og dybde uten klare mangler. Det anvendes empiri som er rimelig velegnet for å belyse problemstillingen i teksten.

Kildebruken er i noen grad aktiv, og kandidaten kan til en viss grad veie synspunkter mot hverandre og argumentere for en konklusjon, men kan også la synspunkter stå mer uformidlet side om side. Kandidaten evner i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, men setter ikke kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer drøftes med en viss kritisk distanse.

Språket er tidvis godt og selvstendig, tidvis mer ujevnt med utydelig sammenheng og presisjon. Teksten har en synlig struktur. Kravene til innhold og formalia er i overveiende grad oppfylt.

D

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Teksten har problemstillinger med noe variabel fruktbarhet og relevans. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har også variabel relevans, kan til dels være noe perifert og tilfeldig, men viser noe bredde og/eller dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene. Det anvendes empiri som til en viss grad er egnet til å belyse problemstillingen i teksten.

Kildebruken er overveiende passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede meningsytringer og av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Kandidaten ser i liten grad sammenheng mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, og setter ikke kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer gjengis uten større kritisk distanse.

Språket er nokså godt, men med mangler i f. eks. resonnement, sammenheng og bruk av faguttrykk. Språket er lite selvstendig. Teksten har en viss struktur. Kravene til innhold og formalia er i rimelig grad oppfylt.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Teksten har problemstillinger med en viss relevans og fruktbarhet. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har også en viss relevans, men virker perifert og tilfeldig, og dokumenterer liten bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene. Det anvendes empiri som bare i liten grad er egnet til å belyse problemstillingen.

Kildebruken er passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede meningsytringer og av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Kandidaten ser ikke sammenheng mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, og har ingen overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer gjengis uten kritisk distanse.

Framstillingen er forståelig, men språket er til dels uklart og/eller forvirrende, uselvstendig og med svak sammenheng. Teksten har tilløp til struktur. Kravene til innhold og formalia er i rimelig grad oppfylt.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

Teksten har problemstillinger med minimal eller ingen relevans eller verdi. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er fraværende eller rent tilfeldig, og viser klart mangelfullt eller helt sviktende kjennskap til og forståelse av fagfeltene. Det anvendes empiri som er uegnet til å belyse problemstillingen i teksten.

Eventuell kildebruk er meget passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede påstander og/eller av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Teori er fraværende eller brukt på en uklar måte.  Det er utydelige skiller mellom kildebruk og egne refleksjoner. Praksiserfaringer gjengis uten kritisk distanse.

Språket er ofte uklart eller forvirrende, det mangler klar sammenheng og er lite selvstendig. Teksten er uten struktur. Kravene til innhold og formalia er i liten grad oppfylt.

 

 

Publisert 27. apr. 2015 12:41 - Sist endret 4. des. 2015 15:33