Fraværsreglement

Seminarundervisningen i PPU er en arena for faglig utviklingsarbeid, samhandling og diskusjon som gir deg et faglig utbytte du ikke kan erverve gjennom eget studiearbeid. I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er UiO pålagt å foreta en helhetsvurdering av alle studenters faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Med bakgrunn i dette er det obligatorisk undervisning i fagdidaktikk, seminargrupper i pedagogikk og på integrerte verksteder i de integrerte ukene.

 

I løpet av semesteret må du delta i minimum:

 • 7 av 10 samlinger* i fagdidaktikk

 • 5 av 7 samlinger* i seminargrupper i pedagogikk

 • 3 av 4 samlinger * i integrerte uker (integrert verksted)

  *En «samling» er en dobbelttime (2x45 min).

  Du er selv ansvarlig for å kontrollere at din tilstedeværelse er korrekt registrert i itslearning (ITL). Frist for å melde fra til faglærer om eventuell feilregistrering av undervisning er innen fredag i påfølgende uke. Planlagte ferier, jobbsituasjoner eller private arrangementer gir ikke grunnlag for fritak fra undervisning.

  Overskridelse av fraværskvoten

  Hvis fraværet ditt overskrider grensen i en eller flere av disse undervisningskomponentene medfører det normalt at du må avbryte studiet. 

  Søknad om dispensasjon

  Dersom overskridelse av fraværskvoten skyldes sykdom, kan du søke om dispensasjon fra regel om tilstedeværelse. For at en slik søknad skal vurderes av instituttet må det foreligge gyldig dokumentasjon på alt fraværet. Det er kun dokumentert fravær (sykemelding o.l.) som godkjennes. Dokumentasjonen må gjelde de aktuelle fraværsdagene. Søknad og gyldig dokumentasjon på alt fravær må leveres senest en uke etter overskridelse til administrativt ansvarlig for emnet. 

  En søknad om dispensasjon fra regel om tilstedeværelse skal også leveres i tilfeller der fraværet overstiges på grunn av (u)forutsette hendelser i forbindelse med offentlige verv, alvorlige familiesituasjoner e.l. Søknaden skal så langt det er mulig leveres før fraværet finner sted, sammen med gyldig dokumentasjon på tidligere fraværsdager som gjør at fraværskvoten overskrides.

Publisert 22. mai 2017 14:57 - Sist endret 22. mai 2017 14:57