Obligatorisk oppgave

Case fra intensiv praksisuke 

I den intensive praksisuka skal du samle inn et case som skal brukes i forbindelse med praksismøtet der ILS og praksisveileder(e) er til stede:

  •  Skriv ned en egenopplevd erfaring eller en episode (case) som beskriver en utfordring du har observert knyttet til klasseledelse. 

Bruk kategoriene i observasjonsskjemaet for intensivpraksisuken som utgangspunkt for å identifisere utfordringen.

Casen skal danne grunnlag for oppgaven, og skal være maksimum 1/2 side. 

Oppgaveleveres i Canvas innen 11. oktober

Oppgaven tar utgangspunkt i casen du samlet inn fra intensivpraksisuken.

Analyser og drøft casen med utgangspunkt i teori fra pensum for PPU3210.  

Oppgaven skal inneholde:

  • Beskrivelse av case 
  • Redegjørelse for relevant teori og fagbegreper  
  • En analyse/ drøfting av casen 

- Hvorfor opplevde du situasjonen som utfordrende? 

- Hvordan ble situasjonen løst? 

- Kunne den ha vært løst annerledes? 

Bruk pensum aktivt til å underbygge argumenter og refleksjoner i oppgaven 

Studenter som har engelsk som fag, kan levere oppgaven på engelsk. 

Kriterier

  • Arbeidskravet skal ha et omfang på 1000–1500 ord (ikke inkludert forside og litteraturliste)  
  • Litteraturliste i APA-format
  • Arbeidskravet skal inneholde forside med navn, emnekode og emnenavn, aktuelt semester og antall ord 
  • Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke-godkjent 

 

Publisert 4. sep. 2019 11:00 - Sist endret 7. okt. 2019 08:53