Krav til oppmøte og deltakelse i seminarundervisning på PPU3210

I PPU3210 er det obligatorisk undervisning i pedagogikkseminarer, fagdidaktiske seminarer og i seminarene i fordypningsukene. Seminarundervisning er en arena som gir deg anledning til å reflektere over og diskutere faglige problemstillinger, og sette disse inn i en praktisk kontekst. Læringsaktivitetene i seminarundervisningen gir deg et faglig utbytte du ikke kan erverve gjennom annet studiearbeid.

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er Universitetet i Oslo pålagt å foreta en helhetsvurdering av alle PPU-studenters faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Med bakgrunn i dette er det obligatorisk undervisning i fagdidaktiske seminar og seminargrupper i pedagogikk. Planlagte ferier, jobbsituasjoner eller private arrangementer gir ikke grunnlag for fritak fra undervisning.

Med hjemmel i §4.4 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo er deltakelse i undervisning en obligatorisk aktivitet i PPU3210. For å kunne fremstille deg til eksamen i emnet må kravene til oppmøte og deltakelse i undervisningen være godkjent, i tillegg til de øvrige obligatoriske komponentene i emnet.

Høsten 2020 vil både fysiske og digitale seminarer være obligatoriske, samt alle læringsaktivitetene knyttet til seminarene (for eksempel forarbeid, selve seminarundervisningen, etterarbeid).

Er du tofagsstudent må du være til stede i minst:

  • 8 av 11 seminarer i dine fagdidaktiske fag inkl. fagdidaktiske verksteder i fordypningsukene
  • 7 av 10 pedagogikkseminarer inkl. erfaringsdelingsseminar i fordypningsukene

Er du ettfagsstudent må du være til stede i minst:

  • 9 av 12 seminarer i ditt fagdidaktiske fag inkl. fagdidaktiske verksteder i fordypningsukene
  • 7 av 10 pedagogikkseminarer inkl. erfaringsdelingsseminar i fordypningsukene
  • 100% obligatorisk oppmøte i den tverrfaglige undervisningsmodulen 

I denne oversikten er et seminar definert som et 2- eller 3-timers seminar. Dersom du har 4 timer sammenhengende undervisning i et av dine fagdidaktiske fag eller i din seminargruppe i pedagogikk, er dette definert som to seminarer. Antallet seminarer i oversikten inkluderer seminarer i fordypningsukene, i tillegg til de ordinære undervisningsukene.

Du må følge med på krav til tilstedeværelse i fysisk eller digital undervisning

Tidspunktet for seminarene i emnet vil du finne i Mine studier og i timeplanen på semestersiden. Hvilken gruppe du tilhører innenfor dine seminargrupper finner du i Canvas. Der finner du også oversikt over når du skal følge fysisk eller digital undervisning. Blir du syk eller får symptomer på Covid-19 skal du ikke reise til Blindern. Dersom du er frisk nok til å kunne delta i digital undervisning må du ta kontakt med faglærer så fort som mulig.

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på timeplanen og eventuelle endringer i digitalt eller fysisk tilstedeværelse. Oppmøte i seminarene registreres av faglærer, og du er selv ansvarlig for å kontrollere at din tilstedeværelse er registrert korrekt og melde fra til faglærer om eventuell feilregistrering av ditt oppmøte. Registrert oppmøte sjekker du i Studentweb: Aktive emner >PPU3210> Oppmøte

Frist for å melde fra til faglærer om eventuelle feilregistreringer av oppmøte er 7 virkedager etter det aktuelle seminaret.

Du må også sette deg inn i aktivitetsoversikten for emnet som du finner på semestersiden. 

Overskridelse av fraværskvoten

Hvis fraværet ditt overskrider grensen i et eller flere av seminarene vil du ikke få godkjent den obligatoriske aktiviteten og du kan ikke ta eksamen i emnet inneværende semester. Du må delta i all undervisning på nytt neste gang du gjennomfører emnet.

Sykdom eller annet gyldig fravær

Hvis du på grunn av a) sykdom eller b) andre (u)forutsette hendelser i forbindelse med offentlige verv, alvorlige familiesituasjoner e.l. overskrider fraværsgrensen må du informere administrativt ansvarlig for emnet om fraværet så fort som mulig og levere dokumentasjon innen fredag i påfølgende uke. Dokumentasjonen skal vise eksplisitt at den gjelder for fraværsdatoen.

Krav til oppmøte i praksis

Det er egne krav om tilstedeværelse i praksis jf. Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og tilhørende nasjonale retningslinjer. Se Retningslinjer for praksis for nærmere informasjon om krav til oppmøte, og dokumentasjon ved fravær i praksis.

Publisert 8. juni 2020 10:02 - Sist endret 6. aug. 2020 14:07