FoU-oppgave

FoU-oppgaven integrerer pedagogikk og fagdidaktikk 2 med erfaringer fra praksis.

Formålet med FoU-oppgaven er å utvikle egen lærerprofesjonalitet gjennom en systematisk og forskningsmetodisk tilnærming til praksis. FoU-oppgaven skal munne ut i en rapport. Denne kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter med samme fag i fagdidaktikk 2.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i erfaringer fra praksis. Du skal utvikle en problemstilling, planlegge og gjennomføre en empirisk undersøkelse som kan gi deg økt innsikt i egen lærerpraksis. Problemstillingen skal knytte an til et av hovedtemaene vurdering eller differensiering. Du må synliggjøre at problemstillingen er aktuell både for pedagogikk og for fagdidaktikk 2.

All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere skole, lærere, elever og medstudenter.

 

Formelle krav

Ved en individuell besvarelse skal rapporten ha et omfang på 3000–4000 ord (ikke medregnet forside, sammendrag, litteraturliste og vedlegg).

Ved gruppebesvarelse skal rapporten ha et omfang på 4000–5000 ord (ikke medregnet forside, sammendrag, litteraturliste og vedlegg).

Bruk APA-normen for referanser og litteraturliste.

 

Krav til innhold i rapporten

1. Forside
Kandidatnummer, emnekode og -navn, aktuelt semester, antall ord i rapporten.

2. Sammendrag

Sammendraget er en kortversjon av rapporten og skal inneholde tema, problemstilling, metoder og materiale/data, resultat, konklusjon og implikasjoner.

3. Innledning
Presenter tema og problemstilling for oppgaven.

4. Teoretisk grunnlag
Presenter det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Trekk inn teori/litteratur fra både pedagogikk og fagdidaktikk 2.

5. Metode
Presenter og begrunn valg av metode(r). Gjør rede for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, innsamlingsverktøy og datamateriale. Gjør også rede for hvordan deltakerne har blitt informert om undersøkelsen (eventuelt samtykkeerklæring).

6. Resultater
Gjør rede for de viktigste funnene.

7. Drøfting og konklusjon
Drøft funnene i lys av oppgavens teoretiske grunnlag. Drøft også hvilke implikasjoner disse funnene kan ha for ditt videre arbeid med å utvikle lærerprofesjonalitet.

8. Litteraturliste

I APA-stil

9. Vedlegg
Innsamlingsverktøy som er brukt i den empiriske undersøkelsen, skal legges ved (kartleggingsprøver, observasjon, logg e.l.). Innsamlet materiale kan legges ved etter ønske og behov. Vedlegg nummereres og refereres til i hovedteksten ved hjelp av disse numrene.

Ettfagsstudenter skal også legge ved liste over selvvalgt tilleggslitteratur (ca. 375 sider). Tilleggslitteraturen må være godkjent av faglærer innen gitt frist.
 

Veiledningsprosessen og delinnleveringer

Obligatorisk veiledning av problemstilling og metodisk plan

Innen fredag kl. 16.00 i andre praksisuke skal du levere inn et forslag til problemstilling og et utkast til en plan for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. Teksten skal være ca. 300–500 ord og leveres og veiledes i læringsplattformen. Denne innleveringen er obligatorisk.

Dersom dere er to eller flere som skriver sammen skal problemstilling og metodisk plan leveres sammen i læringsplattformen ved å huke av medforfatter.
 

Frivillig veiledningsseminar

Etter praksis arrangeres det et veiledningsseminar der du får presentere det arbeidet du har gjort så langt, og diskutere dette med medstudenter og faglærer. To dager før seminaret leverer du en tekst der du presenterer din (eventuelt reviderte) problemstilling og tre spørsmål du ønsker å diskutere. Teksten skal ikke overstige 300 ord og leveres i læringsplattformen.

Denne innleveringen og veiledningsseminaret er et frivillig tilbud. Informasjon om tid, sted og påmelding blir gitt i læringsplattformen.

 

Innlevering av rapporten

FoU-rapporten leveres i læringsplattformen. Hver enkelt student skal signere egenerklæring vedrørende kildebruk og fusk. Egenerklæringen leveres samtidig med rapporten.

Se «Eksamen og vurderingsformer» på semestersiden for informasjon om leveringsfrist for FoU-rapport.

 

Vurdering

Besvarelsen vurderes med karakter A–F. Det gis en felles karakter for studenter som skriver oppgave sammen.

 

Emneord: PPU, FoU, eksamen
Publisert 8. jan. 2013 17:18 - Sist endret 19. apr. 2013 15:21