PPU3220 FoU-oppgave

FoU-oppgaven er en individuell oppgave som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk 2 med erfaringer fra praksis.

Formålet med FoU-oppgaven er å utvikle egen lærerprofesjonalitet gjennom en systematisk og forskningsmetodisk tilnærming til praksis. FoU-oppgaven skal resultere i en rapport.

Oppgaven skal ta utgangspunkt i erfaringer fra praksis. Du skal utvikle en problemstilling, planlegge og gjennomføre en empirisk undersøkelse som kan gi deg økt innsikt i egen lærerpraksis. Problemstillingen skal knytte an til hovedtemaene vurdering  og/eller differensiering. Du må synliggjøre at problemstillingen er aktuell både for pedagogikk og for fagdidaktikk 2.

All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere skole, lærere, elever og medstudenter. Det er ikke anledning til å innhente video-, bilde- eller lyddata i det empiriske arbeidet som ligger til grunn for FoU-oppgaven uten å søke Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) særskilt om dette. Empiri og resultater fra FoU-arbeidet skal ikke offentliggjøres eller brukes i andre sammenhenger enn i FoU-rapporten.

Formelle krav

Rapporten skal ha et omfang på 3000–4000 ord (ikke medregnet forside, sammendrag, litteraturliste og vedlegg). Bruk APA-normen for referanser og litteraturliste.

Krav til innhold i rapporten

Rapporten skal inneholde:

  • Forside med kandidatnummer, emnekode og emnenavn, aktuelt semester og antall ord i oppgaven
  • Sammendrag av rapporten
  • Presentasjon og aktualisering av problemstillingen
  • Teoretisk bakgrunn
  • Metode og praktisk gjennomføring av undersøkelsen
  • Resultater
  • Drøfting av hvilke implikasjoner resultatene har for ditt videre arbeid med å utvikle lærerprofesjonalitet
  • Litteraturliste i APA-stil
  • Eventuelle vedlegg: Innsamlingsverktøy som er brukt i den empiriske undersøkelsen (spørreskjema, observasjonsskjema, intervjuguide o.l.), legges ved. Innsamlet materiale (elevtekster, utfylte spørreskjemaer o.l.) skal normalt ikke legges ved, men kan tas med om nødvendig.

Ettfagsstudenter skal også legge ved liste over selvvalgt tilleggslitteratur (ca. 375 sider). Tilleggslitteraturen må være godkjent av faglærer.

Veiledningsprosessen og delinnleveringer

Obligatorisk veiledning av problemstilling og metodisk plan

Innen fredag kl. 16.00 i andre praksisuke skal du levere inn et forslag til problemstilling og et utkast til en plan for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. Teksten skal være ca. 300–500 ord og leveres og veiledes i læringsplattformen. Denne innleveringen er obligatorisk.

Frivillig veiledningsseminar

Etter praksis arrangeres det et veiledningsseminar der du får presentere det arbeidet du har gjort så langt, og diskutere dette med medstudenter og faglærer. To dager før seminaret leverer du en tekst der du presenterer din (eventuelt reviderte) problemstilling og tre spørsmål du ønsker å diskutere. Teksten skal ikke overstige 300 ord og leveres i læringsplattformen.

Denne innleveringen og veiledningsseminaret er et frivillig tilbud. Informasjon om tid, sted og påmelding blir gitt i læringsplattformen.

Innlevering av rapporten

FoU-rapporten leveres i læringsplattformen. For å få levert rapporten må du huke av for levering av egenerklæring vedrørende kildebruk og fusk.

Se «Eksamen: Tid og sted» på semestersiden for informasjon om innleveringsfrist for FoU-rapporten.

Vurdering

Besvarelsen vurderes med karakter A–F.

Vurderingskriterier

Kriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk ubetinget kvalifisere for karakteren F, selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og framstillingsevne.

Karakter/
UiO-beskrivelse

Problemformulering, metode og stofftilfang

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Teksten har presise, fruktbare og sentrale problemstillinger. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser særdeles stor bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene. Det anvendes metode(r) og empiri som er velegnet for å belyse problemstillingen i teksten.

Kildebruken er aktiv, og kandidaten veier nøkternt mellom synspunkter og argumenterer klart selvstendig for sin konklusjon. Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt og sette kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer drøftes med en klar kritisk distanse.

Språket er presist, stringent og selvstendig. Teksten har en klar struktur. Kravene til innhold og formalia er oppfylt.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Teksten har presise, fruktbare og sentrale problemstillinger. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene. Det anvendes metode(r) og empiri som er egnet til å belyse problemstillingen i teksten.

Kildebruken er overveiende aktiv, og kandidaten veier stort sett nøkternt mellom synspunkter og argumenterer selvstendig for sin konklusjon. Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt og sette kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer drøftes med en rimelig klar kritisk distanse.

Språket er presist, stringent og selvstendig. Teksten har en klar struktur. Kravene til innhold og formalia er oppfylt.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Teksten har forholdsvis fruktbare og sentrale problemstillinger. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er forholdsvis sentralt, og kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene er preget av en bredde og dybde uten klare mangler. Det anvendes metode(r) og empiri som er rimelig velegnet for å belyse problemstillingen i teksten.

Kildebruken er i noen grad aktiv, og kandidaten kan til en viss grad veie synspunkter mot hverandre og argumentere for en konklusjon, men kan også la synspunkter stå mer uformidlet side om side. Kandidaten evner i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, men setter ikke kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer drøftes med en viss kritisk distanse.

Språket er tidvis godt og selvstendig, tidvis mer ujevnt med utydelig sammenheng og presisjon. Teksten har en synlig struktur. Kravene til innhold og formalia er i overveiende grad oppfylt.

D

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Teksten har problemstillinger med noe variabel fruktbarhet og relevans. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har også variabel relevans, kan til dels være noe perifert og tilfeldig, men viser noe bredde og/eller dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene. Det anvendes metode(r) og empiri som til en viss grad er egnet til å belyse problemstillingen i teksten.

Kildebruken er overveiende passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede meningsytringer og av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Kandidaten ser i liten grad sammenheng mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, og setter ikke kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer gjengis uten større kritisk distanse.

Språket er nokså godt, men med mangler i f. eks. resonnement, sammenheng og bruk av faguttrykk. Språket er lite selvstendig. Teksten har en viss struktur. Kravene til innhold og formalia er i rimelig grad oppfylt.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Teksten har problemstillinger med en viss relevans og fruktbarhet. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har også en viss relevans, men virker perifert og tilfeldig, og dokumenterer liten bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene. Det anvendes metode(r) og empiri som bare i liten grad er egnet til å belyse problemstillingen.

Kildebruken er passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede meningsytringer og av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Kandidaten ser ikke sammenheng mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, og har ingen overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer gjengis uten kritisk distanse.

Framstillingen er forståelig, men språket er til dels uklart og/eller forvirrende, uselvstendig og med svak sammenheng. Teksten har tilløp til struktur. Kravene til innhold og formalia er i rimelig grad oppfylt.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

Teksten har problemstillinger med minimal eller ingen relevans eller verdi. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er fraværende eller rent tilfeldig, og viser klart mangelfullt eller helt sviktende kjennskap til og forståelse av fagfeltene. Det anvendes metode(r) og empiri som er uegnet til å belyse problemstillingen i teksten.

Eventuell kildebruk er meget passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede påstander og/eller av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Teori er fraværende eller brukt på en uklar måte.  Det er utydelige skiller mellom kildebruk og egne refleksjoner. Praksiserfaringer gjengis uten kritisk distanse.

Språket er ofte uklart eller forvirrende, det mangler klar sammenheng og er lite selvstendig. Teksten er uten struktur. Kravene til innhold og formalia er i liten grad oppfylt.

 

Publisert 20. nov. 2014 14:39 - Sist endret 4. des. 2014 15:49