Hjemmeeksamen informasjonside

PPU3220: Eksamen del 3: Hjemmeeksamen (48 timer)

Hjemmeeksamen er en individuell eksamen som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk 1.

I hjemmeeksamen skal du vise evne til å analysere og drøfte en profesjonsfaglig problemstilling i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori.

Formelle krav

Innlevering

Besvarelsen leveres i læringsplattformen. For å få levert besvarelsen må du huke av for levering av egenerklæring vedrørende kildebruk og fusk.

Vurdering

Eksamen vurderes med karakter A–F.

Vurderingskriterier

Kriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil baseres på en betydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk ubetinget kvalifisere for karakteren F, selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og framstillingsevne.

Karakter/
UiO-beskrivelse

Stofftilfang

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Kandidaten svarer på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser særdeles stor bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene.

Kildebruken er aktiv, og kandidaten veier nøkternt mellom synspunkter og argumenterer klart selvstendig for sin konklusjon. Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt og sette kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, drøftes med en klar kritisk distanse.

Språket er presist, stringent og selvstendig. Teksten har en klar struktur. Kravene til formalia er oppfylt.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten svarer på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene.

Kildebruken er overveiende aktiv, og kandidaten veier stort sett nøkternt mellom synspunkter og argumenterer selvstendig for sin konklusjon. Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt og sette kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, drøftes med en rimelig klar kritisk distanse.

Språket er presist, stringent og selvstendig. Teksten har en klar struktur. Kravene til formalia er oppfylt.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Kandidaten svarer på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er forholdsvis sentralt, og kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene er preget av en bredde og dybde uten klare mangler.

Kildebruken er i noen grad aktiv, og kandidaten kan til en viss grad veie synspunkter mot hverandre og argumentere for en konklusjon, men kan også la synspunkter stå mer uformidlet side om side. Kandidaten evner i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, men setter ikke kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, drøftes med en viss kritisk distanse.

Språket er tidvis godt og selvstendig, tidvis mer ujevnt med utydelig sammenheng og presisjon. Teksten har en synlig struktur. Kravene til formalia er i overveiende grad oppfylt.

D

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten svarer i noen grad på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har variabel relevans, kan til dels være noe perifert og tilfeldig, men viser noe bredde og/eller dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene.

Kildebruken er overveiende passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede meningsytringer og av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Kandidaten ser i liten grad sammenheng mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, og setter ikke kunnskaper inn i en overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, gjengis uten større kritisk distanse.

Språket er nokså godt, men med mangler i f. eks. resonnement, sammenheng og bruk av faguttrykk. Språket er lite selvstendig. Teksten har en viss struktur. Kravene til formalia er i rimelig grad oppfylt.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten svarer i noen grad på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har en viss relevans, men virker perifert og tilfeldig, og dokumenterer liten bredde og dybde i kjennskapet til og forståelsen av fagfeltene.

Kildebruken er passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede meningsytringer og av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Kandidaten ser ikke sammenheng mellom pedagogiske og fagdidaktiske fagfelt, og har ingen overordnet forståelsesramme. Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, gjengis uten kritisk distanse.

Framstillingen er forståelig, men språket er til dels uklart og/eller forvirrende, uselvstendig og med svak sammenheng. Teksten har tilløp til struktur. Kravene til formalia er i rimelig grad oppfylt.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten svarer i liten grad på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er fraværende eller rent tilfeldig, og viser klart mangelfullt eller helt sviktende kjennskap til og forståelse av fagfeltene.

Eventuell kildebruk er meget passiv. Framstillingen preges av ubegrunnede påstander og/eller av manglende evne til å gjennomføre en drøfting fram mot en konklusjon. Teori er fraværende eller brukt på en uklar måte.  Det er utydelige skiller mellom kildebruk og egne refleksjoner. Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, gjengis uten kritisk distanse.

Språket er ofte uklart eller forvirrende, det mangler klar sammenheng og er lite selvstendig. Teksten er uten struktur. Kravene til formalia er i liten grad oppfylt.

Publisert 20. nov. 2014 14:48 - Sist endret 20. nov. 2014 14:48