Pensum/læringskrav – Høsten 2020

Se detaljert pensumliste i Leganto

Detaljert informasjon om bøker og artikler finner du i det digitale pensumlistesystemet Leganto:

  • se hvilke kapitler og sidetall som er pensum
  • få direkte tilgang til digitalt pensum
  • se tilgjengelighet på biblioteket

PPU3520D H20 Pedagogikk

Artikler i kompendium

Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever Bru, E., i Sosiale og emosjonelle vansker : barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge, Midthassel, Unni Vere, cop. 2011. Oslo: Universitetsforl
Multilingual teachers' resources in three different contexts: Empowering learning Conteh, J., Copland, F.; Creese, A., i The multilingual turn in languages education : opportunities and challenges, Lo Bianco, Joseph; Meier, Gabriela,; Conteh, Jean., cop. 2014. Bristol: Multilingual matters, XVI, 311 s.
Forord Dewilde, J., i Transspråking : språk, tospråklighet og opplæring, Holmes, Inger Sverreson; Li, Wei, 2019. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 169 sider
Tilpasset opplæring i superdiversiteten? Engen, T.O., i Kompetanse for mangfold : om skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge, Tolo, Astrid; Westrheim, Kariane, cop. 2014. Bergen: Fagbokforl
Tilpasset opplæring, som begrep og virksomhet Fosse, F.O., i Pedagogikk: En grunnbok, Wittek, Line; Stray, Janicke Heldal, 2014. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk
Utdrag fra kapittel 6 García, O.; Wei, L., i Transspråking : språk, tospråklighet og opplæring, Holmes, Inger Sverreson; Li, Wei, 2019. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 169 sider
Skolemotstand: Betydninger av kjønn og relasjoner på ungdomstrinnet Godø, H.T., i Forskjeller i klassen: Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen, Nielsen, Harriet Bjerrum, cop. 2014. Oslo: Universitetsforl
Pedagogikk som fag i en profesjonell lærerutdanning Hovdenak, S.S., i Profesjonsutvikling i skolen, Helstad, Kristin; Elstad, Eyvind, cop. 2014. Oslo: Universitetsforl
Tilpasset opplæring for elever med et stort akademisk potensial Idsøe, Ella Cosmovici (1975-) (forfatter), i Tilpasset opplæring i forskning og praksis 2014. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 2014, S. 165-178
Mangfold i skolen – en ressurs Lund, A. B., i Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen, Lund, Anne C. Bonnevie, 2017. Oslo: Gyldendal akademisk, 250 s.
En skole for alle – og en pedagogikk for inkludering Nevøy, A., i Profesjonsrettet pedagogikk: Innspill til læreres arbeid for inkludering, Helle, Lars; Nevøy, Anne, 2019. Oslo: Gyldendal, 200 sider
Forskjeller i klassen – kjønn i kontekst Nielsen, H. B., i Forskjeller i klassen: Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen, Nielsen, Harriet Bjerrum, cop. 2014. Oslo: Universitetsforl, 229 s.
Læreres profesjonsetikk. Utvikling av profesjonsetisk skjønn og dømmekraft Ohnstad, F.O., i Profesjonsrettet pedagogikk 8-13, Tiller, Tom,; Postholm, May Britt, 2014. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk
Lærerveiledning Raundalen, Magne, i Seksuelle overgrep og vold : forebyggende undervisning i skolen, Schultz, Jon-Håkon, cop. 2016. Oslo: Universitetsforl, 126 s.
Kapittel 1: Nasjonale leseprøver – bakgrunn og utforming Roe, Astrid; Andresen, Jostein Ryen; Weyergang, Cecilie, i God leseopplæring med nasjonale prøver : om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster, Weyergang, Cecilie,; Ryen, Jostein Andresen, cop. 2018. Oslo: Universitetsforl, 206 s.
Alvorlige atferdsvansker: Forskning og tiltak relatert til skolekonteksten Roland, P., Øverland K.; Byrkjedal-Sørby L. J., i Psykisk helse i skolen, Øverland, Klara; Idsøe, Ella Cosmovici; Bru, Edvin, cop. 2016. Oslo: Universitetsforl
Lese- og skrivevansker Rygvold, Anne-Lise, i Innføring i spesialpedagogikk 2017. Oslo: Gyldendal akademisk
Minoritetselevene, språket og skolen Selj, E., i Med språklige minoriteter i klassen: Språklige og faglige utfordringer, Ryen, Else; Selj, Elisabeth, 2019. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 304 sider
Kapittel 6: Til deg som lærer - du er viktig! Øverlien, Carolina, i Ungdom, vold og overgrep: Skolen som forebygger og hjelper, Johnsen, Hanne; Solli, Mildrid, cop. 2015. Oslo: Universitetsforl, 15
Lyst til læring eller «fit for fight»? Middelklassefamiliens læringskulturer Aarseth, H., i Forskjeller i klassen: Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen cop. 2014. Oslo: Universitetsforl
Hvordan forstå og forebygge digital mobbing Tømte, K., Gudmundsdottir, G.B. , Hatlevik, O.E., i Digital dømmekraft, Mifsud, Louise; Giæver, Tonje Hilde; Engen, Bård Ketil, 2017. Oslo: Gyldendal akademisk, 203 s.
En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter og utfordringer i teknologirike læringsomgivelser Furberg, A & Lund, A, i Digital læring i skole og lærerutdanning, Krumsvik, Rune Johan, cop. 2016. Oslo: Universitetsforlaget, 334 s.
Faktaorientering og forståelsesorientering i elevers bruk av nettbaserte læringsomgivelser Furberg, A. & Rasmussen, I, i Små skritt eller store sprang? : om digitale tilstander i skolen, Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv, 2012. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 304 s.
Chapter 19 Giddens, A & Sutton, P, i Sociology, Sutton, Philip W., [2017]. Cambridge: Polity, XI, 1130 sider

Artikler på nett

The flipped classroom: A review of its advantages and challenges Akçayır, Gökçe ; Akçayır, Murat, Computers & Education, 126, 2018-11
Hva de snakker om når de snakker om stress Ingunn Marie Eriksen ; Willy Pedersen, Norsk sosiologisk tidsskrift, 3(2), 2019-04-03
Good education in an age of measurement: On the need to reconnect with the question of purpose in education Biesta, Gert, Educational Assessment, Evaluation and Accountability (formerly: Journal of Personnel Evaluation in Education), 21(1), 2009-02
Classroom assessment and pedagogy Black, Paul; Wiliam, Dylan, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 25(6), 2018-11-02
Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment Black, Paul; Wiliam, Dylan, Phi Delta Kappan Magazine, 92(1), 2010-09
Assessment, Standards and Quality of Learning in Primary Education Harlen, W. (2014). Cambridge Primary Review Trust, 9
Formative Assessment: What Do Teachers Need to Know and Do? Heritage, Margaret, Phi Delta Kappan Magazine, 89(2), 2007-10
Bidrar praksisens utfordringer til yrkesetisk utvikling? Hove, Synnøve, Norsk pedagogisk tidsskrift 2010
Teacher Questioning: The Epicenter of Instruction and Assessment Heritage, Margaret; Heritage, John, Applied Measurement in Education, 26(3), 2013-07-01
«Nulltoleranse» – fra lydighet til myndig gjøring. Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen Lenz, C.; Moldrheim, S., Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen, 2, 2019
Normkritiske perspektiver og mangfoldskompetanse Røthing, Åse, Bedre skole 2016
Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn ; trender over en 18-årsperiode Bakken, A., Tidsskrift for ungdomsforskning [elektronisk ressurs], 16(1), 2016
Sosiale gruppedynamikker som drivkrefter i mobbing: Mot et bredere fortolkningsrepertoar Lyng. S. T. (2019). Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), 10
Young people, identity, class, and the family Stokes, H. ; Aaltonen, S. ; Coffey, J., i Handbook of Children and Youth Studies 2015-01-01. Springer Singapore, 259-278

Bøker

Effektiv planlegging og vurdering: Læring med mål og kriterier i skolen Fjørtoft, Henning (2016). Bergen: Fagbokforl, Kapittel 3 (41-62) og kapittel 5 (79 – 100) (42 sider)
Tilbakemelding for læring og utvikling. Gamlem, Siv Therese Måseidvåg (2015). Oslo: Gyldendal akademisk, Kapittel 1 (14-22) og kapittel 6-10 (79-127) (48 sider)
Skolen som læringsarena: Selvoppfatning, motivasjon og læring Skaalvik, Einar M.; Skaalvik, Sidsel (cop. 2018). Oslo: Universitetsforl, Kapittel 4 (195-242) (47 sider)

Kopi av Alle studenter må også gjøre seg kjent med:

Fagfornyelsen - nye læreplaner 2020 (2020). Utdanningsdirektoratet
Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen Utdanningsdirektoratet
Generell del av læreplanen Utdanningsdirektoratet
Læreplaner for fag Utdanningsdirektoratet
Opplæringsloven
Prinsipper for opplæringen Utdanningsdirektoratet

PPU3520D H20 Engelskdidaktikk

Course books

Teaching English in Norwegian classrooms : from research to practice Brevik, L. M. & Rindal, U. ([2020]). Oslo, Norway: Universitetsforlaget, 243 sider
English didactics in Norway : 30 years of doctoral research Lisbeth Myklebostad Brevik (1968-) (redaktør/forfatter (forord)/forfatter) (2019). Oslo: Universitetsforlaget, 444 s.

Texts available online

English subject curriculum (2019). Norwegian Directorate for Education and Research
English subject curriculum (engelsk fordypning) (2019). Norwegian Directorate for Education and Research
English subject curriculum for sign language users (2019). Norwegian Directorate for Education and Research
Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet Aashamar, P. N., Mathé, N. E. H., & Brevik, L. M., Bedre skole, 30(3), 2018
Vocationally oriented language learning revisited Vogt, K. & Kantelinen, R., ELT Journal, 67(1), 2013-01-01
English Only in Multilingual Classrooms? Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P., Lms - Lingua, 2017(4), 2017
Playful explicitness with grammar: a pedagogy for writing Myhill, D., Jones, S., Watson, A., & Lines, H., Literacy, 47(2), 2013-07
Classroom vs. Extramural English: Teachers Dealing with Demotivation Sundqvist, P. & Olin‐Scheller, C., Language and Linguistics Compass, 7(6), 2013-06
Teachers' (Formative)Feedback Practices in EFL Writing Classes in Norway Saliu-Abdulahi, D., Hellekjær, G. O., & Hertzberg, F., Journal of Response to Writing, 3(1), 2017
Chapter 13 Doing Versus Assessing Interactional Competence Sandlund, E. & Sundqvist, P., i Chapter 13 Doing Versus Assessing Interactional Competence 2019. Taylor & Francis
Engelsk VG1: Nye læringsstøttende prøver Brevik, L. M. & Helness, H. L., Bedre skole, 30(2), 2018
Engaging pre-service English teachers with language policy Hult, F. M., ELT Journal, 72(3), 2018
Om å differensiere engelskundervisningen Solberg, M. T., Brevik, L. M. & Luoto, J., Bedre skole, 29(3), 2017
Negotiating Multilingual Resources in English Writing Instruction for Recent Immigrants to Norway Beiler, I. R., TESOL Quarterly, 54(1), 2020
Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms Cummins, J., Canadian Journal of Applied Linguistics, 10(2), 2007

Texts in compendium

The motivational affordances of ICT Sundqvist, P., i Motivational practice : insights from the classroom, Thorsen, Cecilia; Sundqvist, Pia, 2019. Lund: Studentlitteratur, 329 sider
Learning and teaching vocabulary Hestetræet, T. I., i Teaching English in the 21st century : central issues in English didactics, Skulstad, A. S. & Fenner, A., cop. 2018. Bergen: Fagbokforlaget, 384 s.
Vurdering av språkferdigheter Carlsen, C. (2019). Bergen: Fagbokforlaget, 37 sider
The differentiated classroom : responding to the needs of all learners Tomlinson, C. A. (2014). Boston: ASCD, 19 sider

PPU3520D H20 Forskningsmetode

Artikler i eget metodekompendium

Kapittel 2: Observasjon som vurderende øye Bjørndal, Cato R.P., i Det vurderende øyet : observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis 2017. Oslo: Gyldendal akademisk, 167 s.
Kapittel 14: Datainnsamling ved hjelp av spørreskjema og kapittel 15: Analyse av kvantitative data: Fordeling av én egenskap – univariat analyse Christoffersen, L., i Forskningsmetode for lærerutdanningene, Johannessen, A., 2012. Oslo: Abstrakt forl, 178 s.
Lettere sagt enn gjort - å utforme et metodisk opplegg for oppgaven Everett, Euris L. & Furseth, Inger, i Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre, Furseth, Inger, 2012. Oslo: Universitetsforl, 187 s.
Kapittel 7: Kvalitative metodar i lærarutdanninga Røkenes, F. M., Jones, L, Ø., & Krumsvik, R, J., i Kvalitativ metode i lærarutdanninga 2019. Bergen: Fagbokforlaget, 220 sider
Analyse av tekst Postholm, May Britt, i Læreren med forskerblikk : innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter, Jacobsen, Dag Ingvar,, 2011. Kristiansand: Høyskoleforl, 159 s.
Kapittel 4: Problemstilling og forskningsdesign Søbstad, R., & Jacobsen, D. I., i Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen 2018. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 300 s.
Aksjonsforskning – en oversikt Ulvik, M., i Å forske på egen praksis: Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet, Roness, Dag; Riese, Hanne; Ulvik, Marit, cop. 2016. Bergen: Fagbokforl, 243 s.

Anbefalt å gjøre seg kjent med

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (2006). [Oslo]: Forskningsetiske komiteer, 40 s.

PPU3520D H20 Franskdidaktikk

Bøker

Kap. 1, 2, 5 Courtillon, Janine, i Élaborer un cours de FLE c2003. Paris: Hachette, 159 s.

Online artikler

Itinéraires acquisitionnels et stades de développement en français L2 Bartning, Inge ; Schlyter, Suzanne, Journal of French Language Studies, 14(3), 2004
Évaluation des compétences langagières au collège et au lycée. - Quelles alternatives ? Beyer, Marianne, Synergies Pays Scandinaves 2012-01-01
Les erreurs linguistiques des apprenants en langue seconde: quoi corriger, et comment le faire? Guénette, Danielle & Jean, Gladys, Correspondance, 18(1), 2012
Qu'est-ce qu'apprendre à apprendre? Holec, Henri, Mélanges pédagogiques, 1990
Place des apprenants et place des savoir-faire enseignants dans les grammaires de français langue étrangère de Salins, Geneviève-Dominique, Langue française, 131(1), 2001

Tekster i kompendium

Approche systémique pour évaluer la compétence de communication interculturelle. Lussier, D., Le Français dans le monde: Recherches et applications, 53, 2013

PPU3520D H20 Fremmedspråkdidaktikk

Bøker

Kap. 3-4 , 6, 9-15, 17-18 Camilla Bjørke (1965-) (redaktør/forfatter (forord)/forfatter), i Fremmedspråksdidaktikk, Myklevold, Gro-Anita; Haukås, Åsta,; Dypedahl, Magne; Bjørke, Camilla, 2018. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 340 s.
Kap. 2-3 og kap. 7 Lightbown, Patsy M., i How languages are learned, Spada, Nina, 2013. Oxford: Oxford University Press, IX, 256 s.

Online artikler

Språklæring: Hva, hvorfor og hvordan? Johansen, Svein, Communicare : et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret, 2012(1)
Om skrivestøtte og skriving i faget fremmedspråk. Hva sier elevene, og hva kan vi lære av det? Normann, Anita, Communicare : et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2017
Skrivekompetanse i fremmedspråk - hva innebærer det? Sandvik, Lise Vikan, Norsk pedagogisk tidsskrift, 96(2), 2012

PPU3520D H20 Geografididaktikk

Bøker

Utdanning for bærekraftig utvikling : hva, hvorfor og hvordan? Sinnes, Astrid T. (cop. 2015). Oslo: Universitetsforl, 180 s.
Utvidet klasserom i naturfag Frøyland, Merethe ([2019]). Oslo: Universitetsforlaget, 183 sider
Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere Per Jarle Sætre (1964-) (red./redaktør/forfatter (forord)/forfatter) (2010). Kristiansand: Høyskoleforl, 336 s.

Læreplaner

Læreplan i naturfag Utdanningsdirektoratet
Læreplan i samfunnsfag Utdanningsdirektoratet
Læreplan i geografi Utdanningsdirektoratet
Kjennetegn på måloppnåelse geografi Vg1 Utdanningsdirektoratet (2020).

Artikler i kompendium

Sammenhengen mellom natur og samfunn gjennom feltarbeid i geografi Remmen, Kari Beate, i Bærekraftdidaktikk, Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas, 2019. Bergen: Fagbokforlaget, 223 sider
Begrepsforståelse og vurdering underveis i en utforsking Haug, Berit S., i På forskerføtter i naturfag, Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M.; Haug, Berit S.; Sørvik, Gard Ove, cop. 2016. Oslo: Universitetsforl, 161 s.
Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag Mork, Sonja M. (2017). Oslo: Universitetsforl, 239 s.

Artikler tilgjengelig på nett

Aktivere og kartlegge forkunnskaper Berit Haug, Naturfag
Utforskende arbeidsmåter: fra gjøring til læring Haug, B., Mork, S.M., & Frøyland, M. (2018), Narturfag
Lesing, muntlighet og skriving i samfunnsfagene Lesesenteret Lesesenteret, UiS
Geografi i videregående skole i Fagfornyelsen: Forslag til et rammeverk for feltarbeid som fremmer dybdelæring Remmen, Kari Beate, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, ahead-of-print(ahead-of-print)
Vurdering og tilpasset opplæring Naturfagsenteret/Realfagsløyper
Planlegging av undervisning med vekt på underveisvurdering Haug, B.S., & Fiskum, K., Naturfag

PPU3520D H20 Historiedidaktikk

Bøker

Historiedidaktikk : en håndbok for studenter og lærere Erik Lund (1936-) (forfatter) (2019). Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 4, 6, 7, 8, 9 og 10
Teaching history with big ideas : cases of ambitious teachers Grant, S. G;; (cop. 2010). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, IX, 220 s.

Elektroniske artikler

Interkulturell dannelse i norsk og tysk historiefaglig skoleundervisning Eikeland, H., Fortid, 4, 2007
Eurocentrism in Teaching about World War One – a Norwegian Case Jore, Mari Kristine, Nordidactica 2019
The knowledge that ‘flavours’ a claim: towards building and assessing historical knowledge on three scales Hammond, K., Teaching History, 157, 2014
Time’s arrows? Using a dartboard scaffold to understand historical action Chapman, A., Teaching History, 143, 2011
Active Historical Thinking: designing learning activities to stimulate domain-specific thinking Havekes, H.; Aardema, A.; de Vries, J., Teaching History, 139, 2010
Minoritetselever utfordrer historiefaget i skolen Tolo, A., Fortid, 3, 2006
Create something interesting to show that you have learned something: Building and assessing learner autonomy within the Key Stage 3 history classroom Knight, O., Teaching History, 131, 2008
How can students use of historical evidence be enhanced? A research study of the role of knowledge in Year 8 to Year 13 students interpretations of historical sources Pickles, E., Teaching History, 139, 2010
Multiperspectivity in history teaching: a guide for teachers Stradling, R. 2003
Developing multiperspectivity through cartoon analysis: strategies for analysing different views of three watersheds in modern German history Schnakenberg, U., Teaching History, 139, 2010
Its All About Perspective: Using Simulations in Multicultural Teaching Williams, K., History Compass, 4/5, 2006
How to make historical simulations adaptable, engaging and manageable Moorhouse, D., Teaching History, 133, 2008
You think for me, so I dont have to Friedman, A. M.; Heafner, T. L., Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 7(3), 2007
Speed cameras, dead ends, drivers and diversions: Year 9 use a road map to problematise change and continuity Foster, R., Teaching History, 131, 2008
The Evaluator as Evaluated: The Role of Formative Assessment in History Class Mullin, J.; Hill, W., The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 71(2), 1997
'Maximizing the Educational Power of History Movies in the Classroom Metzger, S.A., The Social Studies, 101(3), 2010
A Model of Historical Thinking Seixas, P., Educational Philosophy and Theory 2015
Beyond “breadth and depth”: Subject matter knowledge and assessment Wineburg, S., Theory Into Practice, 36(4), 1997

Kompendium

Assessing for Learning History Phillips, I., i Teaching History: Developing as a Reflective Secondary Teache 2008. London: Sage Publications
Noen tanker om historiebevissthet, historieforståelse og muligheten for at historieundervisningen kan fungere emansipatorisk Skram, H.F., i Historiedidaktikk i Norden 1999. Bergen: Fagbokforlaget
Teaching Disciplinary Literacy Through a Cognitive Apprenticeship Monte-Sano, C.; de la Paz, S.; Felton, M., i Reading, Thinking, and Writing about History 2014. New York: Teachers College Press
Teaching Historical Literacies Nokes, J.D., i Building students' historical literacies learning to read and reason with historical texts and evidence 2013. New York London; New York London: Routledge, xvii, 216 sider
Hva er det felles beste? Historie og bærekraft Korbøl, K., i Bærekraftdidaktikk, Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas, 2019. Bergen: Fagbokforlaget, 223 sider
Assessing Historical Thinking and Writing Outcomes Monte-Sano, C.; de la Paz, S.; Felton, M., i Reading, thinking, and writing about history : teaching argument writing to diverse learners in the common core classroom, grades 6-12 2014. New York: Teachers College Press

PPU3520D H20 Matematikkdidaktikk

Bøker

Tilpasset opplæring Olafsen, Audun Rojahn, i Matematikkdidaktikk i klasserommet, Maugesten, Marianne, cop. 2009. Oslo: Universitetsforl, VIII, 177 s.
Vurdering Olafsen, Audun Rojahn, i Matematikkdidaktikk i klasserommet, Maugesten, Marianne, cop. 2009. Oslo: Universitetsforl, VIII, 177 s.
Ideer til hvordan man kan lage oppgaver i matematikk Olafsen, Audun Rojahn, i Matematikkdidaktikk i klasserommet, Maugesten, Marianne, cop. 2009. Oslo: Universitetsforl, VIII, 177 s.
Language for Learning Mathematics : Assessment for Learning in Practice Lee, Clare S. (2006). Maidenhead: Open University Press, x, 123 s. $b tab., fig.
How Might Computer Algebra Systems Change the Role of Algebra in the School Curriculum? Heid, M. K., Thomas, M. O. J., & Zbiek, R. M., i Third International Handbook of Mathematics Education [electronic resource] , Leung, Frederick Koon-Shing.; Kilpatrick, Jeremy.; Keitel-Kreidt, Christine.; Bishop, Alan.; Clements, M.A. (Ken)., 2013.. New York, NY :: Imprint Springer; Springer New York , 1 online resource (1118 p.)

Online artikler

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Brekke, Gard (1995). Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter, 25 s.
Lectures in Advanced Mathematics: Why Students Might Not Understand What the Mathematics Professor Is Trying to Convey Kristen Lew ; Timothy Patrick Fukawa-Connelly ; Juan Pablo Mejía-Ramos ; Keith Weber, Journal for Research in Mathematics Education, 47(2), 2016-03-01
On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin Sfard, Anna, Educational Studies in Mathematics, 22(1), 1991-02

Tekster i kompendium

Summing up: Teaching and learning mathematics in amultilingual world Barwell, R., i Multilingualism in mathematics classroom : global perspectives, Barwell, Richard, c2009. Bristol: Multilingual matters, XII, 186 s.
Når matematikk blir vanskelig. Matematikkvansker i et elev- og undervisningsperspektiv Nortvedt, G. & Vogt, G.O., i Spesialpedagogikk, Tangen, Reidun; Befring, Edvard, 2012. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 726 s.
Undersøgelseslandskaber Skovmose, O., i Matematikk for alle : LAMIS 1. sommerkurs, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim 6.-9. august 1998, Tone Dalvang (1957-) (red.), 1998. Landås: Landslaget for matematikk i skolen, 148
Keeping learning on track Wiliam, D., i Second handbook of research on mathematics teaching and learning Vol. 2, Lester, Frank K., c2007. Charlotte, N.C.: Information Age, XIV s., s. 669-1324, 41 s.

PPU3520D H20 Mediefagdidaktikk

Bøker

Digital studieteknikk : hvordan lære i informasjonssamfunnet Hagelia, Marianne (2017). Oslo: Cappelen Damm akademisk, 188 s.
Den Digitale lærergenerasjonen : utfordringer og muligheter (2016). Oslo: Gyldendal akademisk, 242 s.

Artikler på nett

Young people exploring their media experiences - mediagraphy as a reflection tool in upper secondary school Schofield, Daniel, Nordic journal of digital literacy [elektronisk ressurs], 9, 2014
Emosjonenes rolle i profesjonelt lærerarbeid ; en av veiene til bevisstgjøring i lærerutdanningen Bjørkelo, Brita ; Sunde, Eva ; Fjeld, Guro ; Lønningen, Kristine, Norsk pedagogisk tidsskrift, 97(1), 2013
Hosting and Healing: A Framework for Critical Media Literacy Pedagogy Kersch, Dorotea Frank ; Lesley, Mellinee, Journal of Media Literacy Education, 11(3), 2019

PPU3520D H20 Musikkdidaktikk

Litteratur

Øre for musikk : om å undervise i hørelære Blix, Hilde Synnøve (2016). Oslo: Norges Musikkhøyskole, 137
Lytting Eidsaa, Randi Margrethe, i Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis 2010. Oslo: Gyldendal akademisk
Lyttemetodikk : studiebok Magne Espeland (1947-) (2001). Bergen: Fagbokforl, 37
Musikk og tilpasset opplæring – om å kunne spille på flere strenger. Et blikk på musikalitet, multiple intelligenser og læringsoverføring Odd Torleiv Furnes (2009). Norges musikkhøgskole
Musikkundervisningens didaktikk Hanken, Ingrid Maria (c2013). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 78
Gehørbasert samspill i klasserommet - hva kan det innebære? : en casestudie av en musikklærer Hauge, Torunn Bakken, i Musikk - mulighetenes fag, Olsen, Eiliv, 2007. Bergen: Fagbokforl., c2007
Musisering og samspill Johansen, Kai Lennart, i Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis 2010. Oslo: Gyldendal akademisk
Den tenkende kunstner : komposisjon og dramaturgi som prosess og metode Kruse, Bjørn (2011). Oslo: Unipub, 107
Almen musikdidaktik Nielsen, Frede V. (1998). København: Akademisk Forlag, 35
Improvisasjon og komposisjon Sætre, Jon Helge, i Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis 2010. Oslo: Gyldendal akademisk
Vurdering Sætre, Jon Helge, i Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis 2010. Oslo: Gyldendal akademisk
Musical development beyond infancy Swanwick, Keith, i Music, mind, and education 1988. London: Routledge
Hvordan foregår komponering i grunnskolen? Anne Kristine Turøy, i Musikk - mulighetenes fag, Olsen, Eiliv, 2007. Bergen: Fagbokforl.
Digitale verktøy og digital kompetanse i musikkfaget Vinge, Jon, i Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis 2010. Oslo: Gyldendal akademisk

PPU3520D H20 Naturfagenes didaktikk

Bøker

Mange erfaringer i mange rom : variert undervisning i klasserom, museum og naturen Frøyland, Merethe (cop. 2010). Oslo: Abstrakt forl, 140
Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag Mork, Sonja M. (2017). Oslo: Universitetsforl, 57
Naturfag som allmenndannelse : en kritisk fagdidaktikk Sjøberg, Svein (2009). Oslo: Gyldendal akademisk, 74
Utdanning for bærekraftig utvikling : hva, hvorfor og hvordan? Sinnes, Astrid T. (cop. 2015). Oslo: Universitetsforl, 74 sider

Artikler tilgjengelige på nettet

Vurdering Fiskum, Kirsten m.fl., Naturfag 2008

I tillegg skal du velge én av fire bøker:

Biologididaktikk Peter van Marion (1970-) (redaktør/forfatter) (2015). [Oslo]: Cappelen Damm, 259 s.
Kjemi fagdidaktikk : kjemi i skolen Ringnes, Vivi (2006). Kristiansand: Høyskoleforl, 224 s.
Fysikkdidaktikk (2011). Kristiansand: Høyskoleforl, 436 s.
Assessment and Inquiry-based Science Education: issues in policy and practice Harlen, Wynne (2013). Trieste: Global Network of Science Academies (IAP) Science Education Program, 90

PPU3520D H20 Norskdidaktikk

Tekster i kompendium

"No problem, janem" : en transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving Dewilde, J. & Igland, M.-A., i Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer 2015. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk, S. 109-126
Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt Dysthe, O. og Hertzberg, F., i 101 skrivegrep : om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping 2014. Bergen: Landslaget for norskundervisning; Fagbokforl, 362 s.
Vurdering i norskfaget Fjørtoft, Henning, i Norskdidaktikk cop. 2014. Bergen: Landslaget for norskundervisningen; Fagbokforl, 333 s.
Teksten som utgangspunkt for arbeid med lesing og ordforråd: Andrespråksdidaktiske utfordringer i videregående opplæring Golden, Anne ; Kulbrandstad, Lise Iversen, NOA : Norsk som andrespråk, 23(2), 2007
Forskning om skriving og skriftbruk i yrkesutdanning Hellne-Halvorsen, Ellen Beate, i Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer, Universitetet i Oslo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (), 2014. [Oslo]: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitskapelege fakultet Universitetet i Oslo, 365 s.
Unge lesere fra språklige minoriteter Hvistendahl, R., i Leseforståelse : lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis cop. 2007. Oslo: Cappelen akademisk forl, 285 s.
Mens teksten blir til: Lærarkommentarar og felles bearbeidingsprosjekt Igland, M. A., i Dialog, samspel og læring cop. 2001. Oslo: Abstrakt forl, 351 s.
Den gode praksisen på ungdomssteget. Jansson, B. K., i Norsk = nynorsk og bokmål : ei grunnbok om nynorsk i skolen cop. 2011. Oslo: Samlaget, 264 s.
’Hvad er en dreng og en mand?’ – Paradokser i et udvalg af nye lærebøger til norskfaget Knudsen, S. V., i Gutter og lesing cop. 2013. Bergen: Fagbokforl, 275 s.
Erfaringer med mappervurdering i norsk skriftlig Leirvåg, U., Mangelrød, G., i Elevvurdering i skolen : grunnlag for kulturendring cop. 2007. Oslo: Universitetsforl, 250 s.
Sammensatte tekster – en multimodal utfordring? Løvland, A., i Å lese i alle fag cop. 2006. Oslo: Universitetsforl, 189 s.
Vurdering av muntlige tekster Penne, Sylvi , Hertzberg, Frøydis, i Muntlige tekster i klasserommet 2015. Oslo: Universitetsforl, 146 s.
Arbeid med digitale fortellinger på ungdomstrinnet Sjøhelle, D. K., i Sammensatte tekster : barns tekstpraksis cop. 2010. Oslo: Universitetsforl, 286 s.
Stjålen skrivefrihet? Om argumenterende skriving på ungdomstrinnet Øgreid, A. K., i Språkdidaktikk for norsklærere : mangfold av språk og tekster i undervisningen cop. 2008. Oslo: Universitetsforl, 176 s.

Tekster tilgjengelig på nett

Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur Bakken, Jonas ; Andersson-Bakken, Emilia, Sakprosa, 8(3), 2016
Gåten kreativ tekst: Hvordan kan vi fremme elevenes kreative skriving? Blikstad-Balas, Marte, Norsklæraren, 39(2), 2015
Fra sjangerformalisme til sjangeranarki? Blikstad-Balas, Marte ; Hertzberg, Frøydis, Norsklæraren, 39(1), 2015
Summativ vurdering i formativ drakt – elevperspektiv på tilbakemelding fra heldagsprøver i norsk Agnete Bueie, Acta Didactica Norge, 9(1), 2015-03-01
Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster Harald Eriksen, Acta Didactica Norge, 11(1), 2017-03-01
God i både nynorsk og bokmål allereie på barnesteget? Benthe Kolberg Jansson 41(1), 2017
Fem prinsipper for god skriveopplæring ; skriving på ungdomstrinnet Kringstad, Trude ; Kvithyld, Trygve, Bedre skole 2013
Fem teser om funksjonell respons på elevtekster Trygve Kvithyld (1969-) (forfatter), i Fem teser om funksjonell respons på elevtekster, Aasen, Arne Johannes, 2011. Trondheim: Tapir akademisk forl., cop. 2011, S. 87-98
Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk Norendal, Audhild, Acta didactica Norges, 10(3), 2016

PPU3520D H20 Religions- og etikkdidaktikk

Bøker

Religionsdidaktikk : en innføring Andreassen, Bengt-Ove (cop. 2016). Oslo: Universitetsforlaget, 132
Arbeidsmåter i religions- og livssynsundervisningen Danielsen, R; Eidhamar, L.G; Sødal, H.K; Winje, G., i Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring, Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Winje, Geir, 2009. Kristiansand: Høyskoleforl, 197 s.
Formidling av holdninger i religions-og livssynsundervisningen Eidhamar, L.G., i Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring, Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Winje, Geir, 2009. Kristiansand: Høyskoleforl, 197 s.
Undervisning om ulike trostradisjoner Eidhamar, L.G., i Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring, Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Winje, Geir, 2009. Kristiansand: Høyskoleforl, 197 s.
Elevforutsetninger Sødal, H. K., i Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring, Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Winje, Geir, 2009. Kristiansand: Høyskoleforl, 197 s.
Vurdering Sødal, H. K., i Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring, Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Winje, Geir, 2009. Kristiansand: Høyskoleforl

Artikler og bokkapitler i kompendiet

Fragmentert dannelse eller dannelse av fragmenter? Om dannelse, religion, «vår tid» og vårt sted Afdal, G., Religion og livssyn : tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, 13(3), 2001
Eksplisitt og implisitt religionskritikk i Human-Etisk Forbund Bergh, K., Religion og livssyn : tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, 23(3), 2011
Fortellingens ulike dimensjoner Breidlid, H & Nicolaisen, T., i I begynnelsen var fortellingen, Nicolaisen, Tove, cop. 2011. Oslo: Universitetsforl
Konspirasjonsteori i undervisningen Dyrendal, Asbjørn, Religion og livssyn : tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, 30(3), 2018
Ord-indre bilde-handling Ilsaas, T., Religion og livssyn : Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, 3(4), 1991
Uenighetsfellesskap : kan skolen være et treningsrom for offentlig uenighet? Lars Laird Iversen (1978-) (forfatter), i Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, Undheim, Sissel; Lippe, Marie Steine von der, cop. 2017. Oslo: Universitetsforl, 217 s.
Kritisk literacy i elevers skriving i RLE Jørgensen, C. S. & Domaas, O. E., i Skriving i alle fag – innspill og utspill, Domaas, Ola Erik, 2011. Trondheim: Tapir akademisk forl., c2010, S. 89-111
Etikkens plass i en bærekraftdidaktikk Kvamme, Ole Andreas, i Bærekraftdidaktikk, Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas, 2019. Bergen: Fagbokforlaget, 223 sider
Dialogisk religionsundervisning Leganger-Krogstad, H., Religion og livssyn : tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, 14, 2002
Vurdering i RLE Liv Ingeborg Lied (1974-), i Vurdering for læring i fag, Lied, Sidsel, 2010. Kristiansand: Høyskoleforl., 2010
Scenes from a Classroom. Video Analysis of Classroom Interaction in Religious Education in Norway Lippe, M. von der, i Dialogue and conflict on religion : studies of classroom interaction in European countries, Weisse, Wolfram; Skeie, Geir; Avest, Ina ter, 2009. Münster: Waxmann
Å snakke om religion. Elevenes fagspråk i RLE Ingvild Mestad (1960-), i RLE i klemme 2014. Bergen: Fagbokforl., cop. 2014, S. 153-171
Didaktiske perspektiver på møtet mellom elev og fortelling Opsal, M.R., Religion og livssyn : tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 25(1), 2013
Kraften av tilbakemelding i religion og etikkfaget Solberg, M., Religion og livssyn : 2016
Islam i klasserommet - unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. Toft, A., i Religion og ungdom, Høeg, Ida Marie, cop. 2017. Oslo: Universitetsforl, 270 s.
Å lese kunstbilder som religiøse tekster Winje, G., Religion og livssyn :, 22(3), 2010
Å være digital i religion, livssyn og etikk (RLE) Winje, Geir, i Å være digital i alle fag, Otnes, Hildegunn, cop. 2009. Oslo: Universitetsforl
Mer enn et ord? Aas, Per Anders, i Humanisme : "først og fremst et menneske" 2011. Oslo: Pax

Artikler på nett

Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen Anker, Trine ; Lippe, Marie Von Der, Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), 2015
Fortolkende tilnærming til religions- og livssynsundervisning Bråten, Oddrun M.H., Religion og livssyn, 26(3), 2014
Elevers opplevelse av bruken av etiske dilemmaer i etikkundervisningen Holmen, Lene Dolva, Religion og livssyn, 26(2), 2014
Religion som fag – sett fra elevperspektiv ; "RLE er egentlig et av de viktigste fagene" Hovdenak, Sylvi Stenersen ; Leganger-Krogstad, Heid, Prismet, 69(1), 2018
Elevøvelse i etisk argumentasjon ; et eksempel på samarbeidslæring Holth, Gunnar, Religion og livssyn, 14(2), 2002
Perspektiver på etikkdidaktikk Vestøl, Jon Magne, Religion og livssyn, 26(2), 2014
Språklige verktøy i religionsundervisningen. Undervisningspraksis i et sosiokulturelt overlys Vestøl, J. M., Religion og livssyn : tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge, 15(1), 2004
Elevers lesing av bilder i RLE Winje, Geir, Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(5), 2014
Nærhet og distanse: Elevers lesing i RLE på 8. årstrinn Aamotsbakken, B. & Winje, G., Nordisk Tidsskrift for Utdanning og Praksis 2010

PPU3520D H20 Samfunnsfagdidaktikk gr 1

Online artikler

Når terror ties i hjel ; en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen Anker, Trine ; Lippe, Marie Von Der, Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), 2015
Fostering political understanding using The West Wing: Analyzing the pedagogical benefits of film in high school civics classrooms Journell, Wayne ; Buchanan, Lisa, Journal of Social Studies Research, 37(2), 2013-04-01
Students blogging about politics: A study of students' political engagement and a teacher's pedagogy during a semester-long political blog assignment Levy, Brett L ; Journell, Wayne ; He, Yi ; Towns, Brian, Computers & Education, 88(C), 2015-10
Empatisk nyfikenhet. Att bemöta intolerans, hat og extremism i klassrummet Mattsson, C., Dembra : faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen 2019
Civics is largely about politics: the possibilities and challenges of a citizenship education pedagogy that embraces democratic politics and recognizes diversity.(Report) Molina-Giron, L. Alison 18(1), 2016-01-01
Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? ; studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag Øgreid, Anne Kristine, Acta didactica Norge [elektronisk ressurs], 10(1), 2016
Hva betyr «kompetanse for mangfold» i utdanningssystemet? - Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen Westrheim, K., & Hagatun, K., Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(03-04), 168-180 2015
Underveisvurderingens paradoks” Wilson, D., Bedre skole, 3, 2015
Digitalt medborgerskap i fremtidens skole Eriksen, Kristin Gregers, Bedre skole, 30(4), 2018
Do we have to agree? Accommodating unity in diversity in post-terror Norway Ezzati, Rojan Tordhol ; Bivand Erdal, Marta, Ethnicities, 18(3), 2018-06
Classroom Deliberation in an Era of Political Polarization Mcavoy, Paula ; Hess, Diana, Curriculum Inquiry, 43(1), 2013-01
What Are Human Rights? Four Schools of Thought Dembour, Marie-Bénédicte, Human Rights Quarterly, 32(1), 2010-02-01

Tekster i kompendium

Å drøfte i samfunnsfag Langø, M., i Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken, Børhaug, Kjetil; Samnøy, Åshild; Hunnes, Odd Ragnar, cop. 2015. Bergen: Fagbokforl, 217 s.
Rasisme og antisemittisme Røthing, Åse, i Mangfoldskompetanse : perspektiver på undervisning i yrkesfag 2017. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 166 s.
Selective traditions within environmental education Sandell, Klas & Östman, L., i Education for sustainable development: Nature, school and democracy, Östman, Leif; Øhman, Johan, c2005. Lund: Studentlitteratur, 241 s.
Environmental education from a democratic perspective Sandell, Klas, i Education for sustainable development : nature, school and democracy, Östman, Leif; Øhman, Johan, c2005. Lund: Studentlitteratur, 241 s.
Bærekraftig handlekraft i samfunnsfag - hva innebærer det? Sæther, El., i Bærekraftdidaktikk, Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas, 2019. Bergen: Fagbokforlaget, 223 sider
Kapittel 8: Vurdering og veiledning Koritzinsky, Theo, i Samfunnskunnskap : fagdidaktisk innføring [2020]. Oslo: Universitetsforlaget, 291 sider

PPU3520D H20 Samfunnsfagdidaktikk gr 2

Online artikler

Når terror ties i hjel ; en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen Anker, Trine ; Lippe, Marie Von Der, Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), 2015
Fostering political understanding using The West Wing: Analyzing the pedagogical benefits of film in high school civics classrooms Journell, Wayne ; Buchanan, Lisa, Journal of Social Studies Research, 37(2), 2013-04-01
Students blogging about politics: A study of students' political engagement and a teacher's pedagogy during a semester-long political blog assignment Levy, Brett L ; Journell, Wayne ; He, Yi ; Towns, Brian, Computers & Education, 88(C), 2015-10
Empatisk nyfikenhet. Att bemöta intolerans, hat og extremism i klassrummet Mattsson, C., Dembra : faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen 2019
Civics is largely about politics: the possibilities and challenges of a citizenship education pedagogy that embraces democratic politics and recognizes diversity.(Report) Molina-Giron, L. Alison 18(1), 2016-01-01
Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? ; studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag Øgreid, Anne Kristine, Acta didactica Norge [elektronisk ressurs], 10(1), 2016
Hva betyr «kompetanse for mangfold» i utdanningssystemet? - Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen Westrheim, K., & Hagatun, K., Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(03-04), 168-180 2015
Underveisvurderingens paradoks” Wilson, D., Bedre skole, 3, 2015
Digitalt medborgerskap i fremtidens skole Eriksen, Kristin Gregers, Bedre skole, 30(4), 2018
Do we have to agree? Accommodating unity in diversity in post-terror Norway Ezzati, Rojan Tordhol ; Bivand Erdal, Marta, Ethnicities, 18(3), 2018-06
Classroom Deliberation in an Era of Political Polarization Mcavoy, Paula ; Hess, Diana, Curriculum Inquiry, 43(1), 2013-01
What Are Human Rights? Four Schools of Thought Dembour, Marie-Bénédicte, Human Rights Quarterly, 32(1), 2010-02-01

Tekster i kompendium

Å drøfte i samfunnsfag Langø, M., i Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken, Børhaug, Kjetil; Samnøy, Åshild; Hunnes, Odd Ragnar, cop. 2015. Bergen: Fagbokforl, 217 s.
Rasisme og antisemittisme Røthing, Åse, i Mangfoldskompetanse : perspektiver på undervisning i yrkesfag 2017. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 166 s.
Selective traditions within environmental education Sandell, Klas & Östman, L., i Education for sustainable development: Nature, school and democracy, Östman, Leif; Øhman, Johan, c2005. Lund: Studentlitteratur, 241 s.
Environmental education from a democratic perspective Sandell, Klas, i Education for sustainable development : nature, school and democracy, Östman, Leif; Øhman, Johan, c2005. Lund: Studentlitteratur, 241 s.
Bærekraftig handlekraft i samfunnsfag - hva innebærer det? Sæther, El., i Bærekraftdidaktikk, Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas, 2019. Bergen: Fagbokforlaget, 223 sider
Kapittel 8: Vurdering og veiledning Koritzinsky, Theo, i Samfunnskunnskap : fagdidaktisk innføring [2020]. Oslo: Universitetsforlaget, 291 sider

PPU3520D H20 Spanskdidaktikk

Pensum i spanskdidaktikk

Procesamiento del input y actividades gramaticales Alonso Raya, Rosario, redELE: Revista Electrónica de Didáctica ELE 2004
Diversidad de niveles: ideas para una gestión eficaz en el aula Bueno Hudson, R., Actas de las IV Jornadas Didácticas del Instituto Cervantes de Mánchester 2011
30 års udvikling af elevautonomi i sprogundervisningen. Dam, Leni, Sprogforum : tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 2004
Posibilidades de la evaluación: del cajón de sastre1 al fondo de armario2 de la enseñanza de lenguas Eguiluz, Juan, Segundo Congreso Internacional FIAPE 2007
Litteratur og sprogundervisning - spansk i gymnasiet. Gadegaard, Ditte, Sprogforum : tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 2005
Grammatikken i spanskfaget : rapport frå ei kvalitativ undersøking Hansejordet, Ingunn (c2009). Halden: Fremmedspråksenteret, 90 s.
Aprendiendo de los errores con la abuela Dolores’: el error como herramienta didáctica en el aula de ELE. Muñoz-Basols, Javier, Primer congreso internacional FIAPE 2005
El componente cultural: un ingrediente más en la clase de lenguas Miquel, L. & Sans, N., Revista redELE, 2, 2004
Competencia intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras Paricio Tato, Silvina, Porta Linguarum: revista internacional de didáctica de las lenguas extranjeras 2014
Cápsulas culturales: el uso de refranes en la clase E/LE (nivel A2) Soriano Salkjelsvik, Kari ; Martínez, Juan Antonio, redELE: Revista Electrónica de Didáctica ELE 2007
El error en el proceso de aprendizaje Blanco Picado, A. I., Cuadernos Cervantes 2012

PPU3520D H20 Tverrfaglig gruppe A språkfagene

Overordnete tekster

Student teachers’ perceptions of critical thinking and its teaching Yuan, Rui ; Stapleton, Paul, ELT journal, 74(1), 2019
Hvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen?: Forskningsbaserte forslag Ferguson, Leila E ; Krange, Ingeborg, Norsk pedagogisk tidskrift, 104(2), 2020-05-26
Conceptualizing critical thinking Bailin, Sharon ; Case, Roland ; Coombs, Jerrold R ; Daniels, Leroi B, Journal of curriculum studies, 31(3), 1999
Critical Thinking: What It Is and Why It Counts Facione, P.A. 2013
Critical thinking: seven definitions in search of a concept Moore, Tim, Studies in higher education (Dorchester-on-Thames), 38(4), 2013
Teaching Critical Thinking: Eight Easy Ways to Fail before You Begin Robert J. Sternberg, Phi Delta Kappan, 68(6), 1987-02-01
eaching Critical Thinking: Some Lessons From Cognitive Science Gelder, T. van, College Teaching, 53(1), 2010

Tekster om kritisk tenkning i ulike fag

Social Media Texts and Critical Inquiry in a Post-Factual Era Alvermann, Donna E, Journal of adolescent & adult literacy, 61(3), 2017
Farlige små tal: almendannelse i et risikosamfund. Blomhøj, M.; Alrø, H.; Skovsmose, O. & Skånstrøm, M., Nomad, 4, 2000
Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer? Michael, Strobelt, Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2), 2018
'To trust or not to trust,…'-pupils' ways of judging information encountered in a socio-scientific issue Kolstø, Stein Dankert, International journal of science education, 23(9), 2010
Kritisk literacy i norskfaget - hva legger elever vekt på når de vurderer tekster fra internett? Blikstad-Balas, Marte 2017
Historical reasoning in the classroom: What does it look like and how can we enhance it? Carla van Boxtel ; Jannet van Drie, Teaching history (London), 2013(150), 2013-03-01
Critical thinking, social education and the curriculum: foregrounding a social and relational epistemology Lim, Leonel, Curriculum Journal, 26(1), 2015-01-02
Towards a New Way of Learning and Teaching in Geographical Education. Vankan, L., International Research in Geographical and Environmental Education, 12(1), 2010
Kritisk undervisning i KRLE Aina Hammer ; Åge Schanke, Prismet 2018-06-01

PPU3520D H20 Tverrfaglig gruppe B samfunnsfagene

Overordnete tekster

Student teachers’ perceptions of critical thinking and its teaching Yuan, Rui ; Stapleton, Paul, ELT journal, 74(1), 2019
Hvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen?: Forskningsbaserte forslag Ferguson, Leila E ; Krange, Ingeborg, Norsk pedagogisk tidskrift, 104(2), 2020-05-26
Conceptualizing critical thinking Bailin, Sharon ; Case, Roland ; Coombs, Jerrold R ; Daniels, Leroi B, Journal of curriculum studies, 31(3), 1999
Critical Thinking: What It Is and Why It Counts Facione, P.A. 2013
Critical thinking: seven definitions in search of a concept Moore, Tim, Studies in higher education (Dorchester-on-Thames), 38(4), 2013
Teaching Critical Thinking: Eight Easy Ways to Fail before You Begin Robert J. Sternberg, Phi Delta Kappan, 68(6), 1987-02-01
eaching Critical Thinking: Some Lessons From Cognitive Science Gelder, T. van, College Teaching, 53(1), 2010

Tekster om kritisk tenkning i ulike fag

Social Media Texts and Critical Inquiry in a Post-Factual Era Alvermann, Donna E, Journal of adolescent & adult literacy, 61(3), 2017
Farlige små tal: almendannelse i et risikosamfund. Blomhøj, M.; Alrø, H.; Skovsmose, O. & Skånstrøm, M., Nomad, 4, 2000
Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer? Michael, Strobelt, Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2), 2018
'To trust or not to trust,…'-pupils' ways of judging information encountered in a socio-scientific issue Kolstø, Stein Dankert, International journal of science education, 23(9), 2010
Kritisk literacy i norskfaget - hva legger elever vekt på når de vurderer tekster fra internett? Blikstad-Balas, Marte 2017
Historical reasoning in the classroom: What does it look like and how can we enhance it? Carla van Boxtel ; Jannet van Drie, Teaching history (London), 2013(150), 2013-03-01
Critical thinking, social education and the curriculum: foregrounding a social and relational epistemology Lim, Leonel, Curriculum Journal, 26(1), 2015-01-02
Towards a New Way of Learning and Teaching in Geographical Education. Vankan, L., International Research in Geographical and Environmental Education, 12(1), 2010
Kritisk undervisning i KRLE Aina Hammer ; Åge Schanke, Prismet 2018-06-01

PPU3520D H20 Tverrfaglig gruppe C realfagene

Overordnete tekster

Student teachers’ perceptions of critical thinking and its teaching Yuan, Rui ; Stapleton, Paul, ELT journal, 74(1), 2019
Hvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen?: Forskningsbaserte forslag Ferguson, Leila E ; Krange, Ingeborg, Norsk pedagogisk tidskrift, 104(2), 2020-05-26
Conceptualizing critical thinking Bailin, Sharon ; Case, Roland ; Coombs, Jerrold R ; Daniels, Leroi B, Journal of curriculum studies, 31(3), 1999
Critical Thinking: What It Is and Why It Counts Facione, P.A. 2013
Critical thinking: seven definitions in search of a concept Moore, Tim, Studies in higher education (Dorchester-on-Thames), 38(4), 2013
Teaching Critical Thinking: Eight Easy Ways to Fail before You Begin Robert J. Sternberg, Phi Delta Kappan, 68(6), 1987-02-01
eaching Critical Thinking: Some Lessons From Cognitive Science Gelder, T. van, College Teaching, 53(1), 2010

Tekster om kritisk tenkning i ulike fag

Social Media Texts and Critical Inquiry in a Post-Factual Era Alvermann, Donna E, Journal of adolescent & adult literacy, 61(3), 2017
Farlige små tal: almendannelse i et risikosamfund. Blomhøj, M.; Alrø, H.; Skovsmose, O. & Skånstrøm, M., Nomad, 4, 2000
Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer? Michael, Strobelt, Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2), 2018
'To trust or not to trust,…'-pupils' ways of judging information encountered in a socio-scientific issue Kolstø, Stein Dankert, International journal of science education, 23(9), 2010
Kritisk literacy i norskfaget - hva legger elever vekt på når de vurderer tekster fra internett? Blikstad-Balas, Marte 2017
Historical reasoning in the classroom: What does it look like and how can we enhance it? Carla van Boxtel ; Jannet van Drie, Teaching history (London), 2013(150), 2013-03-01
Critical thinking, social education and the curriculum: foregrounding a social and relational epistemology Lim, Leonel, Curriculum Journal, 26(1), 2015-01-02
Towards a New Way of Learning and Teaching in Geographical Education. Vankan, L., International Research in Geographical and Environmental Education, 12(1), 2010
Kritisk undervisning i KRLE Aina Hammer ; Åge Schanke, Prismet 2018-06-01

PPU3520D H20 Tyskdidaktikk

Bøker

Deutsch als fremde Sprache (Deutsch lehren lernen, 3) Barkowski, H. et al. (2014). München: Klett-Langenscheidt, 48
Aufgaben, Übungen, Interaktion (Deutsch lehren lernen, 4) Funk, H. et al. 17
Prüfen,Testen, Evaluieren (Deutsch lehren lernen, 7) Grotjahn, R. & Kleppin, K. (2015). München: Klett-Langenscheidt, 67

Artikler og kapitler i kompendiet

Erinnerungsorte im DaF-Unterricht: Kulturwissenschaftliche Ansätze und ihre Anwendbarkeit für den Fremdsprachenunterricht Schmidt, S. & Schmidt, K., i Sprachen schaffen Chancen. Dokumentation zum 21. Kongress für Fremdsprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF), München, 2005 2006. München: Oldenbourg Verlag
Binnendifferenzierung Wunsch, C., i Praktische Handreichungen für Fremdsprachenlerner 2009. Frankfurt a.M.: Peter Lang

Artikler tilgjengelig på nettet

Sprachbewusstheit und Fremdsprachenlernen. Inwiefern fördert die Grammatik in skandinavischen DaF-Lehrwerken die Sprachbewusstheit der Lernenden? Haukås, Åsta ; Malmqvist, Anita ; Valfridsson, Ingela, Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 21(2), 2016
Bewertung von mündlichen Schülerleistungen. Portfolio-Arbeit als Instrument der Unterrichtsentwicklung Kara, H., Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 43, 2010
Instrumente zur Binnendifferenzierung. Kress, K., i Individuell fördern – das Praxisbuch 2011. Donauwörth: Auer Verlag
Lernstrategien Schritt für Schritt aufbauen Neuner-Anfindsen, S., Fremdsprache Deutsch: Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 46, 2012
Filme im Unterricht – Sehen(d) lernen Sass, A., Fremdsprache Deutsch: Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts 2007
Sist hentet fra Leganto 18. sep. 2020 10:12