PPU3610T – Undervisning, klasseledelse og læring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieløpet forener pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i et integrert temabasert og profesjonsrettet læringsløp.

Emnet er strukturert i to temaområder

 • Undervisning og læring
 • Klasseledelse

Studiet gir deg teoretisk og praktisk forståelse av undervisning, læring, faglig utvikling, klasse- og læringsledelse.

Du får kunnskap om læring og undervisning på individ- og gruppenivå. Du får også kunnskap om det å lede elevenes læring og faglige utvikling. Emnet legger vekt på å gi deg kunnskap og metodiske redskaper til fagdidaktisk planlegging og gjennomføring av undervisning.

Du får kunnskap om skolen som organisasjon og skolens samarbeid med foresatte og andre eksterne aktører. Praksis er progresjonsbasert, veiledet og vurdert, og skal utvikle din lærerprofesjonalitet. Praksis inngår som en integrert komponent og legger grunnlag for ditt arbeid med oppgaver underveis i studiet.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg

Kunnskaper om

 • ulike perspektiver på læring og undervisning i matematikk og naturfagene
 • læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder som er sentrale for undervisning i matematikk og naturfagene
 • progresjonen i realfagene og innsikt i hvordan undervisning i ungdomsskole og videregående skole kvalifiserer elevene til videre utdanning og arbeidsliv
 • ulike strategier for klasse- og læringsledelse
 • skolen som organisasjon, skolens mandat og verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • gjeldende lov- og læreplanverk for profesjonsutøvelsen, herunder samiske elevers særlige rettigheter og status
 • strategier for å forebygge mobbing og skape et godt psykososialt læringsmiljø
 • ungdommers kultur, utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster, og ungdom i vanskelige livssituasjoner og deres rettigheter
 • barn og unges digitale hverdag, inkludert digital mobbing
 • undervisning og læring med bruk av digitale verktøy og ressurser
 • metoder for observasjon og analyse av undervisning og læringsforløp

Ferdigheter til å

 • planlegge og gjennomføre undervisning i matematikk og naturfagene og observere at dette fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • lede elevers faglige læringsarbeid på ulike arenaer, deriblant laboratorium, og på et faglig grunnlag anvende varierte arbeidsmetoder
 • skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø og iverksette tiltak mot mobbing
 • lese, tolke og operasjonalisere læreplandokumenter som grunnlag for profesjonsutøvelse
 • begrunne og kritisk reflektere over profesjonsutøvelsen i lys av pedagogisk og matematikk- og naturfagsdidaktisk kunnskap
 • lede elevers læring i teknologitette klasserom

Generell kompetanse til å

 • formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til undervisning og læring i matematikk og naturfagene
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk

Grunnleggende IKT-kompetanse

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot PPU3100T – PPU Teach First Norway (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger og seminargrupper.

Undervisningen i seminarene vektlegger studentaktive arbeidsformer, som diskusjoner, case-arbeid, oppgaver og øvelser.

Praksisopplæringen gjennomføres ved skolen der studenten blir tilsatt av Utdanningsetaten i Oslo. Studenten vil i tillegg få praksiserfaring fra andre skoleslag. For mer informasjon se retningslinjer for praksis.

Pensum: ca. 1 500 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse i undervisning
 • Mikroundervisningskurs
 • Praksis
 • Innlevering av arbeidskrav til eksamen del 1: semesteroppgave
 • Obligatorisk skriftlig oppgave på 1 500–2 000 ord

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for godkjenning. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Praksis vurderes til godkjent/ikke-godkjent av mentor og fagperson fra ILS.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo og Summer Institute i England

Eksamen

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 1. Semesteroppgave i pedagogikk og primærfag (Fagdidaktikk fag A)
 2. 5-timers videocaseeksamen i pedagogikk og sekundærfag (Fagdidaktikk fag B)

Studenter som kun har opptak til ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamen del 1 og del 2 i sitt fagdidaktiske (primær-) fag.

Til eksamen del 1:

semesteroppgave, skal ettfagsstudenter legge opp et tilleggs pensum i fagdidaktikk på 350– 375 sider i samråd med faglærer.
Se nærmere beskrivelse av eksamensdelene på semestersiden.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for godkjenning.

Ved for mye fravær må studiet avbrytes og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av krav for deltakelse i undervisningen.

Sensurering

 • Begge deleksamenene må bestås for å bestå emnet.
 • Det gis en samlet karakter for emnet. Eksamensdel 1 vektes med 60 prsoent og eksamensdel 2 vektes med 40 prosent.

Eksamensspråk

Norsk.
Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jfr. § 5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Det benyttes karaktersystemet A-F for eksamensdel 1 og 2.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall  forsøk. Dersom man kun avlegger en eksamensdel i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig etter UiOs kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk