Semesteroppgave PROF1015

Eksamen i PROF1015 består av en individuell semesteroppgave.  Gjennom arbeidet med semesteroppgaven skal du utvikle din profesjonelle lærerkompetanse ved å observere og analysere en undervisningssekvens.

I semesteroppgaven skal du drøfte dine egne observasjoner av en lærers undervisning i lys av en gitt problemstilling. Du velger selv om du vil skrive om en undervisningssekvens du har observert når du har vært i praksis, eller om du vil observere og skrive om en videocase som tilgjengeliggjøres i Inspera. Tidspunkt for tilgjengeliggjøring av videocasen annonseres i Canvas etter studiestart.   

Du finner sentrale observasjonsfokus for PROF1015 formulert i praksiskortet. Du bestemmer selv hva som er fokus for dine observasjoner og du må drøfte og begrunne valget ditt i innledningen av oppgaven. Det må være en logisk sammenheng mellom ditt observasjonsfokus og den problemstillingen du velger.

Problemstilling

Du skal besvare semesteroppgaven ut fra problemstilling a) eller b):  

 1. Hvordan legger læreren i undervisningssekvensen til rette for læring i ... (her skriver du inn et av dine fag)
 2. Hvordan skaper læreren i undervisningssekvensen et godt læringsmiljø i ... (her skriver du inn et av dine fag)

Når du observerer skal du bruke observasjonsskjemaet og notere dine observasjoner og dine fortløpende tolkninger av observasjonene du gjør. Notatene i observasjonsskjemaet skal du bruke aktivt i oppgaven. Utfylt observasjonsskjema skal følge med som vedlegg når du leverer eksamensbesvarelsen.

Du skal drøfte problemstillingen i lys av relevant pedagogisk og fagdidaktisk studielitteratur i et av fagene dine.

 

Obligatorisk innlevering og veiledning i Canvas

Utfylt observasjonsskjema medfulgt av en forklarende tekst på maksimum 300 ord skal leveres til veiledning i Canvas. Nærmere informasjon og frist for innlevering kommer i Canvas.  

Frivillig veiledningsseminar

Det arrangeres digitale veiledningsseminarer med frivillig deltakelse ca. 3 uker før innlevering av semesteroppgaven. Nærmere informasjon kommer i Canvas etter studiestart.

 

Besvarelsen skal ha følgende innholdsmomenter og struktur:

 • Innledning: Her skal du gjøre rede for hvilken problemstilling du har valgt og hvorfor. Du skal også presentere hvilket observasjonsfokus du vil ta utgangpunkt i og begrunne hvorfor dette er relevant for profesjonen.

 

 • Beskrivelse: Du skal gi en kort presentasjon av dine sentrale observasjoner fra undervisningssekvensen som er utgangspunktet for din drøfting.

 

 • Drøfting: Du skal diskutere dine observasjoner av lærerens undervisning, og hvordan du har tolket disse, i lys av problemstillingen. Vis til undervisningssekvensen der du mener det er relevant. Det er viktig at du anvender relevant pedagogisk og fagdidaktisk studielitteratur aktivt i drøftingen.  En aktiv bruk innebærer blant annet at du anvender sentrale fagbegreper i din besvarelse.

 

 • Avslutning: Gi en kort oppsummering av de viktigste argumentene dine i drøftingen av problemstillingen og konkluder på den. Pek også på implikasjoner dette har for din videre utvikling som lærer.

 

 • Litteraturhenvisninger og litteraturliste etter APA-modellen

Formelle krav til semesteroppgaven for PROF1015

 • Oppgavens omfang skal være mellom 2000-2400 ord, ikke medregnet litteraturlisten og observasjonsskjemaet.
 • Teksten skal ha linjeavstand 1,5 og skal skrives i Times New Roman eller Calibri, skriftstørrelse 12.
 • Oppgaven skal ha sidetall.
 • Forsiden skal inneholde:
  • Kandidatnummer
  • Eksamensform: Semesteroppgave
  • Semester og år 
  • Emnekode og emnenavn (PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning)
  • Antall ord i oppgaven

Du kan kun laste opp ett dokument i Inspera. Observasjonsskjemaet skal derfor kopieres inn etter litteraturlisten, og deretter konverterer du hele dokumentet til en pdf-fil før opplasting.

 

Vurderingskriterier for semesteroppgaven

 

 

Publisert 29. apr. 2021 13:09 - Sist endret 5. okt. 2021 15:11